Diensten - 67295-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Verzekeringen tegen schade of verlies

2019/S 030-067295

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo na vanshnite raboti
000695228
ul. „Aleksandar Zhendov“ No. 2
Sofiya
1113
Bulgarije
Contactpersoon: Veselina Baeva; Iveta Petrova
Telefoon: +359 29482808
E-mail: vesselina.baeva@mfa.bg
Fax: +359 29483078
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mfa.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://mfa.bg/bg/zop/2016/7182

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://mfa.bg/bg/zop/2016/7182
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Външна политика

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Застраховка на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР на територията на Република БЪЛГАРИЯ и извън страната“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка е „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР на територията на Република БЪЛГАРИЯ и извън страната“. Поръчката е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република БЪЛГАРИЯ извън страната, предоставено за управление на МВнР“ и Обособена позиция № 2: „Застраховане на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република БЪЛГАРИЯ“. Предметът на обществената поръчка включва застраховане за срок от 24 месеца на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР на територията на Република БЪЛГАРИЯ и извън страната и описано като вид и обем в таблиците към техническите спецификации за всяка от обособените позиции, част от документацията на обществената поръчка.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 664 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България извън страната, предоставено за управление на МВнР”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обектите, подлежащи на застраховане, се намират извън територията на Република БЪЛГАРИЯ, съгласно таблицата към техническата спецификация на възложителя по обособената позиция.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособената позиция включва застраховане за срок от 24 месеца на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР извън страната и описано като и вид и обем в Таблицата към Техническата спецификация за Обособена позиция № 1, част от Документацията на обществената поръчка. Обхват на застраховане:

— недвижимо имущество, собственост на Република БЪЛГАРИЯ извън страната, предоставено за управление на МВнР — сгради, на обща стойност 1 152 325 842,38 BGN — движимо имущество на задграничните представителства на Република БЪЛГАРИЯ в чужбина, находящо се в собствените и наетите имоти, ползвани за нуждите на задграничните представителства на Република БЪЛГАРИЯ в чужбина — мебели, оборудване, електронна техника и материални активи с единична стойност над 1 000 BGN — с лимит за едно застрахователно събитие 1 500 000 BGN (един милион и петстотин хиляди BGN) и общ лимит за една застрахователна година 12 600 000 BGN (дванадесет милиона и шестстотин хиляди BGN).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 600 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Застраховане на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република България”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Имуществото, обект на застраховане, се намира на територията на Република България.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обособената позиция включва застраховане за срок от 24 месеца на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР на територията на Република БЪЛГАРИЯ и описано като вид и обем в Таблицата към Техническата спецификация за Обособена позиция № 2, част от Документацията на обществената поръчка.

Обхват на застраховане:

— недвижимо имущество, собственост на Република БЪЛГАРИЯ в страната, предоставено за управление на МВнР - сгради и ведомствен жилищен фонд, на обща застрахователна/ балансова стойност 113 293 415,89 BGN,

— движимо имущество, находящо се в сградите с изключение на ведомствен жилищен фонд - мебели, оборудване, електронна техника и материални активи над 1 000 BGN — с лимит за едно застрахователно събитие 2 000 000 (два милиона BGN) и общ лимит за една застрахователна година 10 000 000 BGN (десет милиона BGN).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 64 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.1. По двете обособена позиции, съгласно изискването на чл. 12 от Кодекса за застраховането (КЗ), участниците трябва да притежават валиден лиценз/разрешение, издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, предмет на обособената позиция, а чуждестранните лица — аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

1.2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването по-горе в част ІV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, секция „За поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение“ от ЕЕДОП.

1.3. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с изискването на възложителя, посочена по-горе и с информацията, посочена от участника в ЕЕДОП, следва да бъде доказано с представяне от участника на заверено от него копие на валиден лиценз/разрешение, издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република БЪЛГАРИЯ, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, предмет на обособената позиция, а чуждестранните лица — аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил поне по 1 (една) дейност с предмет и обем идентични или сходни с тези на обществената поръчка по съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Дейност с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка е: застраховане на движимо и/или недвижимо имущество (застраховки срещу „Пожар и природни бедствия“ и „Други вреди на имущество“ - класове 8 и 9, съгласно Приложение № 1, Раздел II от Кодекса за застраховането, както и застрахователните покрития, посочени в т. В, раздел 1 от Техническата спецификация по съответната обособена позиция). Под услуги с обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, следва да се разбира: По Обособена позиция № 1: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република БЪЛГАРИЯ извън страната, предоставено за управление на МВнР“: не по-малко от 50 на сто от прогнозната стойност по обособената позиция. Като застрахователната дейност е била предоставена на лице/а (ФЛ, ЮЛ) или организация, осигуряващо/а застраховане на движимо, така и на недвижимо имущество в страната и/или чужбина. По Обособена позиция № 2: „Застраховане на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република БЪЛГАРИЯ“: не по-малко от 50 на сто от прогнозната стойност по обособената позиция. Като застрахователната дейност е била предоставена на лице/а (ФЛ, ЮЛ) или организация, осигуряващо/а застраховане на движимо, така и на недвижимо имущество в страната. Под „изпълнена“ услуга се разбира такава услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на започването ѝ.

2. При подаване на оферта участникът представя списък на изпълнените дейности, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, по съответната обособена позиция, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата като попълни Част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, секция „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ на ЕЕДОП, с посочване на описание на извършените дейности (информация за съответствието с изискването по т. 1 за предмет и обем на извършените услуги, сумата на договора за съответната дейност, датите (периодът на изпълнение) и получателите.

3. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с изискването на възложителя по т. 1 по-горе и с информацията, посочена от участника в ЕЕДОП, следва да бъде доказано с представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (заверено/и от участника копие/я на документ/и, издаден/и от получателя/ите удостоверение/препоръка/референция/двустранен констативен протокол/друг подписан от получателя документ, удостоверяващ, че услугата е извършена или от компетентен/и орган/и или посочване на публичен регистър, поддържан на официален сайт на компетентен орган или на получател, в който е публикувана информация за услугата), удостоверяващи обстоятелството, че участникът е изпълнил поне 1 (една) посочена в списъка в ЕЕДОП услуга, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка по съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка на услугите и документите, с които се доказва изпълнението на услугата следва да е посочен предмет и обем на извършените услуги, сумата на договора за съответната дейност, датите (периодът на изпълнение) и получателите, подпис, име, длъжност/качество на представляващия, съответно на получателя и дата на издаване.

Eventuele minimumeisen:

Участникът трябва да е изпълнил поне по 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка по съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Дейност с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка е: застраховане на движимо и/или недвижимо имущество (застраховки срещу „Пожар и природни бедствия“ и „Други вреди на имущество“ — класове 8 и 9, съгласно Приложение № 1, Раздел II от Кодекса за застраховането, както и застрахователните покрития, посочени в т. В, раздел 1 от техническата спецификация по съответната обособена позиция).

Под услуги с обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, следва да се разбира:

По Обособена позиция № 1: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република БЪЛГАРИЯ извън страната, предоставено за управление на МВнР“: не по-малко от 50 на сто от прогнозната стойност по обособената позиция. Като застрахователната дейност е била предоставена на лице/а (ФЛ, ЮЛ) или организация, осигуряващо/а застраховане на движимо, така и на недвижимо имущество в страната и/или чужбина.

По Обособена позиция № 2: „Застраховане на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република БЪЛГАРИЯ“: не по-малко от 50 на сто от прогнозната стойност по обособената позиция. Като застрахователната дейност е била предоставена на лице/а (ФЛ, ЮЛ) или организация, осигуряващо/а застраховане на движимо, така и на недвижимо имущество в страната.

Под „изпълнена“ услуга се разбира такава услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на започването ѝ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Гаранцията за изпълнение на договора представлява 4 % от стойността на договора по съответната обособена позиция, без 2 % данък по ЗДЗП. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застрахователната премия по Обособена позиция № 1 се плаща на осем равни вноски, в BGN, по банков път, в сроковете и при условията, посочени в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от проекта на договор по обособената позиция. Застрахователната премия по Обособена позиция № 2 се плаща на осем равни вноски, в BGN, по банков път, в сроковете и при условията, посочени в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от проекта на договор по обособената позиция.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

София, ул. „Александър Жендов“ № 2, сградата на МВнР — ЦУ, зала М22-24.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Участниците — обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на обществената поръчка. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП; който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си; който е свързано лице с друг участник в процедурата по същата обособена позиция; който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн. ДВ. бр. 7 от 19.1.2018 г.) Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Възложителят може да не отстрани участника на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Документите, които следва да се съдържат в офертите на участниците са посочени подробно в Раздел VIII. Съдържание на офертите. Необходими документи от документацията на обществената поръчка. Редът за разглеждане на офертите е посочен подробно в Раздел X. Условия за провеждане на процедурата от документацията на поръчката.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019