Diensten - 67298-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Granada: Uitvoeren van zetwerk

2019/S 030-067298

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consorcio «Parque de las Ciencias»
P-6890002-F
Avenida de la Ciencia, s/n
Granada
18006
Spanje
Contactpersoon: Consorcio «Parque de las Ciencias»
Telefoon: +34 958131900
E-mail: departamento.juridico@parqueciencias.com
Fax: +34 958133582
NUTS-code: ES614

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.parqueciencias.com

Adres van het kopersprofiel: www.parqueciencias.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.parqueciencias.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Consorcio «Parque de las Ciencias»
P-6890002-F
Avenida de la Ciencia
Granada
18006
Spanje
Contactpersoon: Departamento Jurídico
Telefoon: +34 958131900
E-mail: departamento.juridico@parqueciencias.com
Fax: +34 958133582
NUTS-code: ES614

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.parqueciencias.com

Adres van het kopersprofiel: www.parqueciencias.com

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.parqueciencias.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Museo interactivo de ciencia

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco relativo a trabajos de producción gráfica expositiva y prestación de soporte técnico

Referentienummer: 005/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79822000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco relativo a la ejecución de trabajos de producción gráfica expositiva y prestación de soporte técnico.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 351 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida de la Ciencia, s/n, Granada.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acuerdo Marco relativo a la ejecución de trabajos de producción editorial y prestación de soporte técnico.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 351 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Consorcio «Parque de las Ciencias», avenida de la Ciencia, s/n, Granada.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consorcio «Parque de las Ciencias»
Avenida de la Ciencia, s/n
Granada
18006
Spanje
Telefoon: +34 958131900
E-mail: departamento.juridico@parqueciencias.com
Fax: +34 958133582

Internetadres: http://www.parqueciencias.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Consorcio «Parque de las Ciencias»
Avenida de la Ciencia, s/n
Granada
18006
Spanje
Telefoon: +34 958131900
E-mail: departamento.juridico@parqueciencias.com
Fax: +34 958133582

Internetadres: http://www.parqueciencias.com

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Consorcio «Parque de las Ciencias»
Avenida de la Ciencia, s/n
Granada
18006
Spanje
Telefoon: +34 958131900
E-mail: departamento.juridico@parqueciencias.com
Fax: +34 958133582

Internetadres: http://www.parqueciencias.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019