Diensten - 67301-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Banská Bystrica: Bosbouwdiensten

2019/S 030-067301

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
Námestie SNP 8
Banská Bystrica
975 66
Slovakije
Contactpersoon: Michal Adamec
Telefoon: +421 484344250
E-mail: michal.adamec@lesy.sk
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lesy.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://josephine.proebiz.com/sk/tender/2606/summary
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Doprava dreva - východ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou vzdialenosťou na iný dopravný prostriedok.

Doprava dreva na VC VÝCHOD zastrešuje štyri odštepné závody: OZ Rimavská Sobota, OZ Revúca, OZ Rožňava, OZ Košice.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 804 665.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211000
77211200
77230000
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Doprava dreva na VC VÝCHOD zastrešuje 4 odštepné závody: OZ Rimavská Sobota, OZ Revúca, OZ Rožňava, OZ Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Celkový predpokladaný objem dreva určený na odvoz je 141 169 m3.

Doprava dreva na výrobnom celku Východ - konkrétne miesto plnenia bude uvedené v objednávkach a to všetko v rozsahu požadovanom v tej ktorej objednávke a za podmienok a v kvalite dohodnutej alebo vyplývajúcej z rámcovej dohody.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 804 665.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len,,zákon") v plnom rozsahu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Verejný obstarávateľ nedisponuje dostatočnou technickou výbavou na zabezpečenie predmetných služieb a musí využívať služby externých dodávateľov. Verejný obstarávateľ do pripravovanej verejnej súťaže zahrnul len tie odštepné závody, na ktorých nie je schopný túto službu zabezpečiť vlastnými kapacitami. Potencionálni dodávatelia na trhu sú v tejto oblasti skúsení, predmet zákazky im je známy, pričom verejné obstarávanie na daný predmet zákazky sa už niekoľkokrát realizoval. Ponuku predkladajú len na 4 odštepné závody z celého výrobného celku Východ, t.j. stanovená lehota na predloženie ponuky je dostatočná na prípravu ponuky vrátane požadovaných dokladov. Podrobnejšie odôvodnenie je súčasťou súťažných podkladov.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Uchádzač je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia, z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá prístup do informačných systémov verejnej správy.

Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2606/summary.

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému Josephine, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože verejný obstarávateľ potrebuje zabezpečiť plynulé a bezproblémové komplexné poskytovanie služieb v doprave dreva v rámci výrobného celku Východ (4 susediace odštepné závody), pričom potreba koordinácie jednotlivých častí počas obdobia realizácie zákazky (minimálne obdobie nevyhnutné na zabezpečenie dopravy dreva do ukončenia veľkej verejnej súťaže) by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019