Diensten - 67304-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Huelva: Reiniging van gebouwen

2019/S 030-067304

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
TGSS — Dirección Provincial de Huelva
Q2119002J
C/ Puerto, 50
Huelva
21001
Spanje
Contactpersoon: TGSS — Dirección Provincial de Huelva
Telefoon: +34 959492500
E-mail: correo.tgss-huelva.secretaria@seg-social.es
Fax: +34 959492537
NUTS-code: ES615

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SRDWFtADeXAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fnQlOahjV7sBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SRDWFtADeXAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Limpieza de edificios, desratización, desinfección y desinsectación

Referentienummer: 21/PA-02/19TG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Limpieza de edificios, desratización, desinfección y desinsectación.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 287 958.59 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES615
Voornaamste plaats van uitvoering:

Los edificios indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, c/ Puerto, 50, 21001 Huelva.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Limpieza de edificios, desratización, desinfección y desinsectación.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Bolsa de horas / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Informe mensual / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Precio ofertado / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 287 958.59 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/04/2019
Einde: 15/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Según descripción del PCAP.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— U1-2: Servicios de limpieza en general (igual o superior a 150 000 EUR e inferior a 300 000 EUR),

— Cifra anual de negocio. Descripción: cláusula 8 3 B del PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— U1-2: Servicios de limpieza en general (igual o superior a 150 000 EUR e inferior a 300 000 EUR),

— Trabajos realizados. Descripción: cláusula 8 3 C del PCAP,

— Plantilla media anual. Descripción: cláusula 8 3 C del PCAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones tipo social. Descripción: cláusula 20 del PCAP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Por resolución sobrevenida anticipada del contrato anterior que cubría el servicio.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Sala de Juntas DP.

Datos de dirección:

— Calle: Puerto, 50,

— Código postal: 21001,

— Población: Huelva,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Dirección Provincial Tesorería General de la Seguridad Social
C/ Puerto, 50
Huelva
21001
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019