TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67307-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Växjö: Reclamemateriaal

2018/S 031-067307

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Växjö kommun
212000-0662
Box 1222
Växjö
351 12
Zweden
Contactpersoon: Maj Bjers
E-mail: maj.bjers@vaxjo.se
NUTS-code: SE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vaxjo.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdsgvklpt&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdsgvklpt&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Profilprodukter 2018

Referentienummer: KS 2017-00504
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22462000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser:

· profilprodukter såsom t-shirts, kassar, fröpåsar.

· profilartiklar (volymartiklar) såsom choklad, loggoband.

Dessutom ingår andra produkter som specialbeställs inför ex. event och konferenser.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18331000
18530000
39294100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser:

· profilprodukter såsom t-shirts, kassar, fröpåsar.

· profilartiklar (volymartiklar) såsom choklad, loggoband.

Dessutom ingår andra produkter som specialbeställs inför ex. event och konferenser.

Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Ansvarig upphandlare är Maj Bjers, maj.bjers@vaxjo.se. Upphandlande myndigheter är Alvesta, Lessebo och Växjö kommuner, För mer information hänvisas till respektive kommuns webb-plats.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, se LOU 13 kap. 2§ eller 3§.

Brott.

Enligt LOU 13 kap. 1§ ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt dom som vunnit laga kraft är dömd för brott som innefattar.

1. Deltagande i kriminell organisation

2. Bestickning

3. Bedrägeri

4. Penningtvätt eller finansiering av terrorism

5. Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet

6. Människohandel

Genom att svara ja försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare inte är dömd för brott enligt 13 kap 1§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Ekonomisk kapacitet.

1. F-skatt

Leverantören skall senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt.

2. Underleverantörer

Punkterna ovan gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar.

3. Finansiell och ekonomisk ställning

Anbudsgivaren skall ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav.

Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter.

Utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning.

En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning, se LOU 15 kap. § 10.

Teknisk förmåga och kapacitet.

Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose upphandlande.

Myndighets behov under de förutsättningar som framgår av upphandlingsdokumentet.

Anbudsgivare ska ha erfarenhet av liknande uppdrag och redovisa två referenskunder till vilka leveranser sker av motsvarande karaktär. Dessa tjänster ska ha utförts under de senaste tre åren. Med motsvarande karaktär avses försäljning av profilprodukter till företag eller offentliga myndigheter.

Kvalitetssäkringssystem.

Anbudsgivaren ska ha rutiner för att garantera att beställningar, leveranser, reklamationer och returer fungerar optimalt. Anbudsgivaren ska därför ha ett kvalitetssäkringssystem för den egna verksamheten som minst omfattar och beskriver följande:

1. rutin för beställningar och leveranser,

2. rutin för hantering av avvikelser och reklamationer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2018
Einde: 31/05/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Växjö
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018