Roboty budowlane - 673110-2021

31/12/2021    S255

Słowacja-Košice: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 255-673110

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 230-602073)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 36570460
Adres pocztowy: Komenského
Miejscowość: Košice-Sever
Kod NUTS: SK042 Košický kraj
Kod pocztowy: 04248
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Ing. Anton Gardian
E-mail: info@mpprofit.sk
Tel.: +421 424443891
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.vodarne.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV

Numer referencyjny: SnB_08_2021_VSV
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Predmetom stavebných prác je realizácia kanalizácie a ČOV na území obce Streda nad Bodrogom a Viničky. Kanalizácia bude v prevažnej časti realizovaná na miestnych komunikáciách a to zelené pásy, krajnice i spevnené časti komunikácií.

Stavenisko budú tvoriť aj poľnohospodárske pozemky, prístupová cesta do ČOV, prítok do ČOV, vodovodná a elektrická prípojka, samotná ČOV a výtlak do recipientu Bodrog.

Staveniskom kanalizácie sú vedené podzemné a nadzemné vedenia, a to: vodovod, plynovod, spojové káble, NN rozvod vzdušný, miestny rozhlas, telefón. Keďže kanalizácia bude križovať uvedené podzemné vedenia a dôjde aj k súbehu s týmito vedeniami, bude potrebné rešpektovať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Lokalita ČOV je v dostatočnej vzdialenosti od súvislej bytovej zástavby. Jedná sa o ČOV s jemnobublinnou

(pneumatickou) aeráciou, s úplnou stabilizáciou kalu a kompletným kalovým hospodárstvom, čomu odpovedá podľa STN 75 6401 pásmo hygienickej ochrany 100 m. Navrhovaná lokalita ČOV spĺňa požiadavky na pásmo hygienickej ochrany podľa STN 75 6401.

Navrhovaná lokalita ČOV je bez stromov. V súčasnosti sa využíva na poľnohospodárske účely. K navrhovanej lokalite

ČOV je v súčasnosti prístup po poľnej ceste, ktorá sa v rámci predmetnej stavby vybuduje na cestu so spevneným

bezprašným povrchom.

Prítokové potrubie odpadovej vody bude vybudované v rámci výstavby kanalizácie. Odtokové potrubie vyčistenej vody -

Výtlak z ČOV bude vybudovaný v rámci výstavby objektu ČOV a bude vedené z čerpacej stanice do recipientu rieky

Bodrog. Výstavba ČOV nemá vplyv na susedné stavby iných stavebníkov.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 230-602073

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Podmienky na otváranie ponúk
Zamiast:
Data: 05/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/01/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: