Roboty budowlane - 673111-2021

31/12/2021    S255

Słowacja-Košice: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 255-673111

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 238-626103)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 36570460
Adres pocztowy: Komenského
Miejscowość: Košice-Sever
Kod NUTS: SK042 Košický kraj
Kod pocztowy: 04248
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Ing. Anton Gardian
E-mail: info@mpprofit.sk
Tel.: +421 424443891
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.vodarne.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV

Numer referencyjny: VSV_12_2021_RS
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

V obciach Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota je navrhnutý nový kanalizačný systém na odkanalizovanie splaškových a dažďových odpadových vôd so spoločnou čistiarňou odpadových vôd situovanou v katastrálnom území obce Rochovce.

Odpad vyčistenej vody je zaústený do potoka Štítnik. Do nového kanalizačného systému je zahrnutá aj jestvujúca jednotná kanalizácia vybudovaná a využívaná na sídlisku obce Slavošovce a jestvujúca splaš-ková kanalizácia vybudovaná a využívaná v obci (historickej) Slavošovce. Nový kanalizačný systém neuvažuje s využívaním jestvujúcej čistiarne odpadových vôd situovanej v blízkosti sídliska Slavošovce, ktorá pre svoj technický stav a výsledky čistenia odpadových vôd sa navrhuje odstaviť z prevádzky. Taktiež sa nebude uvažovať s čerpacou stanicou osadenou v obci Slavošovce a výtlačným potrubím na ČOV Slavošovce. Pred napojením jednotnej kanalizácie vybudovanej na sídlisku Slavošovce do novo navrhovaného systému sa osadí odľahčovacia komora. Zriedené vody z OK sa dopravia na ČOV v Rochovciach a odľahčené dažďové vody sa dopravia jestvujúcou prítokovou stokou na ČOV Slavošovce cez jestvujúcu komoru opatrenú hrubými hrablicami do potoka Štítnik. Detailnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 238-626103

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Zamiast:
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Podmienky na otváranie ponúk
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 25/01/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: