Roboty budowlane - 673124-2021

31/12/2021    S255

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 255-673124

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 233-612600)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 24290188241
Adres pocztowy: Pap Károly Utca 4-6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15726906206
Adres pocztowy: Kossuth Tér 1.
Miejscowość: Hódmezővásárhely
Kod NUTS: HU333 Csongrád
Kod pocztowy: 6800
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása (KVV3)

Numer referencyjny: EKR001406252021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Vállalkozási szerződés a „Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KVV3)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 233-612600

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 13/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 13/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdésére hivatkozással hosszabbítja meg az ajánlattételi határidőt, az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosítja.