Roboty budowlane - 673132-2021

31/12/2021    S255

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 255-673132

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 232-610155)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 24290188241
Adres pocztowy: Pap Károly Utca 4-6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15732877216
Adres pocztowy: Szabadság Tér 1
Miejscowość: Jászfényszaru
Kod NUTS: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Kod pocztowy: 5126
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Győriné dr. Czeglédi Márta
E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu
Tel.: +36 57520101
Faks: +36 57520103
Adresy internetowe:
Główny adres: https://jaszfenyszaru.hu/
Adres profilu nabywcy: https://jaszfenyszaru.hu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Jászfényszaru szennyvíz tervezés és kivit (KTVV3)

Numer referencyjny: EKR001430992021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Vállalkozási szerződés a „Jászfényszaru Ipari Park víziközmű fejlesztése”- szennyvízelvezetés és -tisztítás- elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint(KTVV3)”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 232-610155

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: