TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67314-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gniezno: Software en informatiesystemen

2018/S 031-067314

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
Gniezno
62-200
Polen
Contactpersoon: Przemysław Gąsiorowski
Telefoon: +48 614260479
E-mail: Przemyslaw.Gasiorowski@gniezno.eu
Fax: +48 614260500
NUTS-code: PL418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.Gniezno.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.umgniezno.bip.e-zeto.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Urząd Miejski w Gnieźnie
ul. Lecha 6, Biuro Obsługi Interesanta
Gniezno
62-200
Polen
Contactpersoon: Przemysław Gąsiorowski
Telefoon: +48 614260479
E-mail: Przemyslaw.Gasiorowski@gniezno.eu
Fax: +48 614260500
NUTS-code: PL418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umgniezno.bip.e-zeto.eu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Miasta Gniezno

Referentienummer: ZP.WRM.Z.271.6.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej zawierającego zestaw aplikacji dziedzinowych do realizacji procesów biznesowych leżących w kompetencjach jednostki samorządu terytorialnego Miasta Gniezno oraz udostępniającego zharmonizowane zbiory danych w postaci usług; integrację systemu z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów funkcjonującym w Urzędzie Miasta; zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia systemu; wdrożenie katalogu e-usług oraz szkolenia dla użytkowników.

3. Postępowanie podzielone jest na trzy części (zadania). Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

4. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz digitalizacja

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
72263000
72265000
79999100
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Gniezno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz digitalizacja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. Niniejsze postępowanie stanowi jedno z zadań w ramach Projektu pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, II Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. SIWZ z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej http://umgniezno.bip.e-zeto.eu/

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

3. W postępowaniu nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oceny z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.

5. Istotne postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wraz z warunkami zmian istotnych postanowień umowy zostały zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 10a).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPWP.02.01.-30-0041/16
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które są przedmiotem zamówienia podstawowego stanowiących usługi opisane w Zadaniu 1 lub świadczeń pozostają.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa zestawów komputerowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300
30231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Gniezno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa zestawów komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ .Niniejsze postępowanie stanowi jedno z zadań w ramach Projektu pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, II Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. SIWZ z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej http://umgniezno.bip.e-zeto.eu/

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. W postępowaniu nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oceny z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Termin realizacji zamówienia:Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie zgodnym z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania umowy.

5. Istotne postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wraz z warunkami zmian istotnych postanowień umowy zostały zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 10b).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dostawa sprzętu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPWP.02.01.-30-0041/16
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Gniezno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. Niniejsze postępowanie stanowi jedno z zadań w ramach Projektu pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, II Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. SIWZ z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej http://umgniezno.bip.e-zeto.eu/

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)

3. W postępowaniu nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oceny z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Termin realizacji zamówienia:Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie zgodnym z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania umowy.

5. Istotne postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wraz z warunkami zmian istotnych postanowień umowy zostały zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 10c).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dostawa sprzętu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPWP.02.01.-30-0041/16
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zadanie 1: Nie dotyczy.

Zadanie 2: Nie dotyczy.

Zadanie 3: Nie dotyczy.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu; Z postępowania o udzielanie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi chociażby jedna z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie powinno być dostarczone dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zadanie 1: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zadanie 2: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zadanie 3: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zad.1: 2.3.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skład. ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,wykonał należycie,a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje co najmniej: 2.3.1.1 2 (dwa)zamówienia o wartości co najmniej 700 000,00 PLN brutto każde (niniejsza kwota nie obejmowała kosztów dostarczonego sprzętu),którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu GIS dla administracji publ.,w oparciu o zaoferowane (w zakresie wskazanym w formularzu ofert.) oprogramowanie aplikacyjne,które obejmowało jednocześnie,co najmniej 10 z 15 modułów spełniające wymagania dla poszczególnych modułów zawarte w opisie przedmiotu zamówienia wraz z podaniem linku do części publicznej w oparciu o dodatkowy komponent.Uwaga:Zamawiający uwzględni wyłącznie zadania zakończone,tj. odebrane przez podmiot zlecający i działające na dzień złożenia oferty.Zrealizowane zamówienia muszą być wdrożone jako systemy ogólnodostępne online (geoportale).Ze względu na specyfikę rozwiązań GIS,przy weryfikacji powyższego warunku Zamawiający nie będzie uwzględniał zadań polegających na:tworzenie map geodezyjnych (map do celów projektowych, inwentaryzacji itp.),map katastralnych,zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów,budynków,lokali oraz opracowań MPZP, map tematycznych (hydrograficznych,sozologicznych itp.) 2.3.2 skieruje do realizacji zamówienia:2.3.2.1 co najmniej jedną osobę na stanowisku Kierownika Projektu-spełniającą łącznie następujące warunki:2.3.2.1.1 min.5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy polegającej na realizacji projektów informatycznych;2.3.2.1.2 doświadczenie zawodowe jako Kierownik Projektu poparte udziałem w min.5(pięciu) zrealizowanych projektach informatycznych polegających na wdrożeniu oferowanego systemu informatycznego (oprogramowania aplikacyjnego) dla instytucji w tym co najmniej 3 projektach informat. w ciągu ostatnich 5lat o wart. min. 200 000,00 PLN brutto każdy;2.3.2.1.3 posiada znajomość zasad zarządzania projektami zgodnie z metodyką powszechnie stosowaną i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny),która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania, stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu.2.3.2.2 co najmniej 1 osobę na stanowisku Analityk biznesowy–Ekspert Map-spełniającą łącznie następujące warunki: 2.3.2.2.1 wykształcenie wyższe, 2.3.2.2.2 min.5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia analizy systemów informat. GIS,2.3.2.2.3 brał udział, jako analityk lub projektant,w co najmniej 2 (dwóch) projektach informat. polegających na budowie systemu GIS w oparciu o oferowane oprogramowanie aplikacyjne (przynajmniej 4 zakresy tematyczne),którego zakres obejmował m.in. import, migrację i przetwarzanie danych mapowych na masową skalę (wektorowych i rastrowych),o wartości umowy mi. 1 000 000 PLN brutto każdy,2.3.2.3 co najmniej jedną osobę na stanowisku Analityk-Ekspert dziedzinowy-spełniającą łącznie następujące warunki: 2.3.2.3.1 wykształcenie wyższe; 2.3.2.3.2 min.5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych z ochroną środowiska,monitoringiem środowiska przyrod. oraz analizą czynników środowisk.; 2.3.2.3.3 w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję Analityka w co najmniej 2 (dwóch) projektach informat. wdrożenia polegających na wdrożeniu oferowanego oprogramowania aplikacyjnego w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,2.3.2.4 co najmniej jedną osobę na stanowisku Specjalista ds.wdrożeń systemów informat.-spełniającą łącznie nast. warunki:2.3.2.4.1 doświadczenie w udziale w przynajmniej 2(dwóch) projektach zakończonych wdrożeniem oferowanego oprogramowania aplikacyjnego (przynajmniej 4 zakresy tematyczne),w przeciągu ostatnich 3 lat przed terminem skład. ofert w roli odpowiedzialnej za wdrożenie systemu informat.,gdzie każde z wdrożeń dotyczyło systemu informat.,którego liczba użytkowników końcowych przekraczała 100 osób.

c.d.n.

Eventuele minimumeisen:

c.d. 2.3.2.5 co najmniej 1 osobę na stanowisku Ekspert ds. baz danych przestrzennych-spełniającą łącznie następujące warunki: 2.3.2.5.1 wykształcenie wyższe; 2.3.2.5.2 min. 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania baz danych GIS oraz znajomość relacyjnych baz danych potwierdzone certyfikatem OCA lub równoważnym,2.3.2.5.3 doświadczenie polegające na udziale w co najmniej 2 (dwóch) projektach polegających na budowie bazodanowych systemów informat. zawierających dane przestrzenne,jako specjalista ds. baz danych przestrzennych,2.3.2.5.4 doświadczenie polegające na udziale,jako administrator baz danych,w co najmniej 1 (jednym) projekcie informat.,którego zakres obejmował m.in. instalację i konfiguracje systemu zawierającego oferowane oprogramowanie aplikacyjne (przynajmniej 4 zakresy tematyczne),zasilenie systemu danymi i szkolenia o wartości umowy min. 1 000 000 PLN brutto. 2.3.2.6 co najmniej 1 osobę na stanowisku Specjalista ds. relacyjnej bazy danych GIS-spełniającą łącznie następujące warunki: 2.3.2.6.1 kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania baz danych obiektów przestrzennych;2.3.2.6.2 doświadczenie zawodowe poparte udziałem w min. 8 zrealizowanych projektach związanych z opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemów informat.,polegających na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej dla jednostek samorządu teryt. w tym przynajmniej 5-ciu w oparciu o oferowane oprogramowanie aplikacyjne (przynajmniej 4 zakresy tematyczne),2.3.2.7 co najmniej 1 osobę na stanowisku Specjalista ds. administrowania systemem zarządzania bazą danych-posiadającą:2.3.2.7.1 co najmniej 5 letnie doświadczenie w administrowaniu systemem zarządzania bazą danych,w przeciągu ostatnich 5 lat przed terminem skład. ofert, poparte udziałem w przynajmniej 2 projektach o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto każdy 2.3.2.8 co najmniej 1 osobę na stanowisku Ekspert GIS ds. metadanych-spełniającą łącznie następujące warunki: 2.3.2.8.1 wykształcenie wyższe,2.3.2.8.2min. 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania metadanych zgodnych z wymaganiami dyrektywy INSPIRE, 2.3.2.8.3 brał udział w co najmniej 2 (dwóch) projektach informat. polegających na budowie systemu zawierającego oferowany geoportal oraz usług Infrastruktury Danych Przestrzennych (w tym,co najmniej usługi wyszukiwania CSW).Przez geoportal Zam. rozumie aplikację działającą w przeglądarce internetowej umożliwiającą dostęp do usług Infrastruktury Danych Przestrzennych. 2.3.2.9 co najmniej 5 osobami na stanowisku Specjalista ds. GIS-z których każda posiada łącznie:2.3.2.9.1 doświadczenie, jako specjalista ds. baz danych GIS przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) usług informatycznych lub teleinformat. polegających na analizie danych przestrzennych oraz tworzeniu systemów do przetwarzania i zarządzania danymi przestrzennymi,zrealizowane w okresie ostatnich 4 lat (przed terminem składania ofert,przy czym wartość usługi,w której uczestniczyła,musi wynosić co najmniej 50 000 PLN brutto;2.3.2.9.2 doświadczenie w generalizacji danych geograficznych polegające na stworzeniu koncepcji/realizacji systemu teleinformat. realizującego proces generalizacji danych,2.3.2.9.3 doświadczenie w posługiwaniu się oprogramowaniem ArcGIS, GeoMedia, QGIS.2.3.2.10 co najmniej 5 osobami na stanowisku Programista-z których każda posiada łącznie: 2.3.2.10.1 wykształcenie wyższe, 2.3.2.10.2 umiejętność programowania w języku zorientowanym obiektowo, 2.3.2.10.3 umiejętność programowania rozwiązań przetwarzania danych w repozytoriach danych, 2.3.2.10.4 umiejętność programowania na podstawie specyfikacji wymagań w języku UML, 2.3.2.10.5 udział w tworzeniu oferowanego oprogramowania aplikacyjnego w okresie przynajmniej 2 lat, 2.3.2.10.6 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie programowania oraz dokumentowania kodu źródłowego.Uwaga:Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez 1 osobę więcej niż jednej funkcji.

Zadanie 3: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

c.d.n.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

c.d. z pkt. III.1.3)

Zad. 2: 2.3.3 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skład. ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,wykonał należycie,a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje co najmniej 2(dwa) zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każde (niniejsza kwota obejmowała wyłącznie wartość dostarczonego sprzętu), którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputer. w szczególności komputerów lub zestawów komputerowych.

1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu JEDZ, UWAGA: W części Część IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji wykonawcy wypełniają tylko część α.

c.d.n. w pkt. VI.3)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 60 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, w pokoju 39.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

c.d. z pkt. III.2.2)

1.2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia,o których mowa w pkt 1.1 składa każdy z tych wykonawców. Ośw. te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postęp. przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie,w którym wykonawca ten wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców pełnym zakresie wskazanym w Rozdziale V.1.3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego.1.4 Wykonawca,który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp. składa ośw. tego podmiotu w formie JEDZ.2.Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zam. przed udzieleniem zamówienia,wezwie wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia,następ. oświadczeń lub dokumentów: 2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu skład. ofert;2.2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt1 ustawy PZP; 2.3 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ;2.4ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publ.,zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ;2.5 wykaz dostaw wykonanych,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skład. ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów,na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z dowodami określającymi,czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postęp.,o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2.3.1 lub 2.3.3 SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie,zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 7a lub 7b do SIWZ.2.6 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publ.,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,potwierdzających spełnianie warunki określonego w Rozdziale IV pkt 2.3.2, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ(dotyczy zadania 1).2.7 dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wyklucz. oraz spełnienia,w zakresie,w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postęp.-jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;2.8w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.,dokumentów dot.każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.,w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wyklucz. oraz łącznego spełnienia warunków udziału w postęp. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamowień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018