Diensten - 67314-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Financiële leasing

2019/S 030-067314

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
al. J. Piłsudskiego 15
Lublin
20-407
Polen
Contactpersoon: Joanna Wojciechowska
Telefoon: +48 815324281
E-mail: zampub@mpwik.lublin.pl
Fax: +48 815321910
NUTS-code: PL814

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpwik.lublin.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.mpwik.lublin.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wsp/portal/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego dostawy pojazdu specjalnego do czyszczenia i udrożniania sieci kanalizacyjnych z systemem odzysku wody (recyklingiem) na potrzeby MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie

Referentienummer: OZ/241/4/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66114000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego dostawy pojazdu specjalnego do czyszczenia i udrożniania sieci kanalizacyjnych z systemem odzysku wody (recyklingiem) o podwoziu marki MAN, model TGS 26.460 oraz zabudowie marki Kroll, model K 1,0-10,0/29P na potrzeby MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie od podmiotu Firma „Sezam-Instal” P. Cecuga i R. Cecuga Spółka Jawna, ul. Cygana 1, 45-131 Opole, POLSKA, na kwotę netto: 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy zł 00/100), plus podatek VAT w wysokości ustawowej. Pojazd specjalny do czyszczenia i udrożniania sieci kanalizacyjnych z systemem odzysku wody (recyklingiem) zostanie sfinansowany przez – wyłonioną w niniejszej procedurze przetargowej – firmę leasingową, z którą Zamawiający zawrze umowę. Przedmiot leasingu został wybrany przez Zamawiającego w zakończonym postępowaniu przetargowym, w wyniku którego została podpisana umowa przyrzeczenia zobowiązująca Dostawcę pojazdu do zawarcia umowy dotyczącej sfinansowan

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 071 039.86 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lublin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Warunki leasingu

— leasing w walucie: polski złoty,

— opłata wstępna wynosi 0 % wartości początkowej pojazdu,

— wartość wykupu stanowi 1 % wartości początkowej pojazdu, płatność z tego tytułu jest możliwa razem z płatnością ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej, tj. na koniec 60-tego miesiąca leasingowania,

— okres leasingowania wynosi 60 miesięcy,

— opłaty leasingowe będą regulowane za pomocą rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych) płatnych z uwzględnieniem zmiennej stopy procentowej składającej się z WIBOR 1 M + ewentualna marża (stała*),

— na całkowity koszt leasingu w okresie 60 miesięcy składają się wyłącznie:

• skumulowana wartość rat kapitałowych w okresie 60-ciu miesięcy,

• skumulowana wartość rat odsetkowych w okresie 60-ciu miesięcy,

• opłata z tytułu wartości wykupu

• inne opłaty (w tym m.in. opłata rejestracyjna pojazdu).

W celu zachowania porównywalności ofert Wykonawca/Finansujący zobowiązany jest do wyceny oferty zastosować WIBOR 1 M z dnia 4.2.2019 r. tj. 1,64 %.

*Wykonawca/Finansujący w zawartej umowie szczegółowo określi wysokość marży w całym okresie leasingowym.

Uwaga:

Wykonawca/Finansujący, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą musi dostarczyć najpóźniej na 4 dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed zawarciem umowy nw. dokumenty:

1) uzgodniony z Zamawiającym harmonogram spłat rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych) z podziałem na ratę kapitałową i odsetkową przy założeniu, że część zmienna oprocentowania w całym okresie leasingowania będzie równa WIBOR 1 M z dnia 4.2.2019 r. tj. 1,64 % plus marża.

2) projekt umowy sporządzony przez Wykonawcę/Finansującego, uwzględniający w swej treści wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określone w IDW oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy (Tom II SIWZ) oraz Ogólne Warunki Umowy Leasingu i Tabelę Opłat i Prowizji. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ a Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu przedstawionymi przez Wykonawcę, pierwszeństwo będą mieć postanowienia SIWZ, w tym w szczególności Istotne Postanowienia Umowy określone w Tomie II SIWZ.

Zamawiający dopuszcza ujęcie wskazanych w Istotnych Postanowieniach Umowy warunków umowy leasingu w innej formie np. Umowy szczegółowej do funkcjonującej u Wykonawcy Umowy generalnej.

Zagregowane kwoty podane w formularzu oferty muszą wynikać ze sporządzonego harmonogramu, który na etapie oceny ofert nie jest wymagany i nie podlega ocenie. Harmonogram po uzgodnieniu z Zamawiającym załączony będzie do umowy z (Wykonawcą/Finansującym) którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Harmonogram spłat rat kapitałowo-odsetkowych należy podać w kwotach netto bez należnego podatku VAT w podziale na 60 rat leasingowych. Suma wartości netto wynikająca z harmonogramu musi odpowiadać sumie odpowiednich wartości z Tabeli nr 1 kalkulacji warunków leasingu.

W harmonogramie należy wyodrębnić wartość wykupu pojazdu.

Podane przez Wykonawcę/Finansującego w harmonogramie spłat rat kapitałowo-odsetkowych wartości netto muszą być wyrażone w złotych polskich [PLN] oraz zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę w przypadku, gdy trzecią cyfrą po przecinku będzie cyfra 5 lub większa.

Niedopełnienie przez Wykonawcę/Finansującego obowiązku dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rat kapitałowo-odsetkowych oraz projektu umowy będzie uznane przez Zamawiającego za okoliczność, w której „zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy/Finansującego” i będzie skutkować zatrzymaniem wadium wniesionego przez Wykonawcę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 042 827.35 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 30 500,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset zł 00/100).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

Eventuele minimumeisen:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

Eventuele minimumeisen:

Nie dotyczy

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, POLSKA, al. J. Piłsudskiego 15, Budynek A, sala konferencyjna nr 117

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt. 1) – 2) oraz 4) – 8).

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane.

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z Załącznikiem Nr 2 do IDW.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1.2, 10.1.6 oraz 10.2 IDW.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. W sytuacji, gdy plik z ofertą jest większy niż 150 MB należy podzielić ofertę i przesłać ją w dwóch lub trzech odrębnych plikach.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePuap, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: /MPWiKLublin/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP, pod adresem https://epuap.gov.pl/wsp/portal/.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej na adres zampub@mpwik.lublin.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarto w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w Dziale VI - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019