Diensten - 67331-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Software voor financiële systemen

2019/S 030-067331

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
National Transport Authority
N/A
Dun Sceine, Iveagh Court, Harcourt Lane
Dublin 2
D02 WT20
Ierland
Contactpersoon: Mark Bradwell
Telefoon: +353 1-8798362
E-mail: procurement@nationaltransport.ie
Fax: +353 1-8798333
NUTS-code: IE061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://nationaltransport.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1149

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=141874&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=141874&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Transport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance and Support Services for Unit4 Business World

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48442000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The authority requires the services of a suitable supplier for the provision of maintenance and support services for its Unit4 Business World software package.

The authority aims to return all application instances to fully supported software by, where applicable, upgrading the existing functionality in use which includes:

— general ledger,

— accounts payable and accounts receivable,

— bank and cash,

— fixed assets and depreciation,

— purchase requisitions and purchase orders,

— staff expenses and

— payment runs — electronic fund transfers (EFT’s) and manual.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
48400000
48440000
48441000
48443000
48444000
48444100
48810000
48812000
72250000
72260000
72261000
72267000
72267100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE061
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The authority requires the services of a suitable supplier for the provision of maintenance and support services for its Unit4 Business World software package.

The authority aims to return all application instances to fully supported software by, where applicable, upgrading the existing functionality in use which includes:

— general ledger,

— accounts payable and accounts receivable,

— bank and cash,

— fixed assets and depreciation,

— purchase requisitions and purchase orders,

— staff expenses and

— payment runs — electronic fund transfers (EFT’s) and manual.

The authority intends to adopt enhanced functionality, facilitating increased operational effectiveness and a better user experience, in areas possibly including the following:

— introduction of web-shop style purchase requisitioning,

— introduction of flexible analysis type reports,

— introduction of budgeting tools to facilitate top down and bottom up budgeting, combined with the ability to run “what if” scenarios,

— introducing greater flexibility about changes to organisation and reporting units and

— introducing enhanced task management to improve day-to-day operational control.

Initiatives progressed will be in accordance with the detailed solution requirements as determined at the solution planning phase. It is a requirement that the corporate instance of the application be upgraded by the end of September 2019. The corporate instance will continue to be hosted “on premise” after this planned upgrade. Hosting of some or all of the application instances may be moved to the cloud at some point over the duration of the contract and this will be determined in due course.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

At the discretion of the authority, the Contract may be renewed for period(s) up to a maximum of 2 years after the end of the second year. The extension of the Contract will be dependent on service requirements, performance and continued funding availability.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As set out in the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As set out in the procurement documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The contracting authority will not be responsible for any costs, charges or expenses incurred by candidates or tenderers relating to this contract award procedure irrespective of the outcome of the competition, or if the competition is postponed or cancelled. All costs incurred by interested parties in participating in this competition must be borne by them.

Any contract award will be subject to a number of preconditions, including production of a current tax clearance certificate or tax clearance statement from the Revenue Commissioners in Ireland. The contracting authority may terminate this competition (or any part thereof), change the basis of and the procedures for the bidding process, at any time, or procure the project by alternative means if it appears that the project can thereby be more advantageously procured.

The most economically advantageous or any tender will not automatically be accepted.

Refer to procurement documents for further information.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of Ireland
Four Courts, Ground Floor (East Wing), Inns Quay
Dublin 7
D7
Ierland
Telefoon: +353 18886000
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Fax: +353 18886125

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

As set out in S.I. No. 130/2010 European Communities (Public Authorities' Contracts) (Review

Procedures) Regulations 2010 (in particular Regulation 7 thereof).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019