A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 673311-2021

31/12/2021    S255

Magyarország-Budapest: Áramátalakítók

2021/S 255-673311

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12282672242
Postai cím: Fehér Út 1/B 39206/22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Telefon: +36 209662908
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vjsz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001660522021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001660522021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nagyvállalat
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Járműjavítás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Statikus áramátalakító beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001660522021
II.1.2)Fő CPV-kód
31121110 Áramátalakítók
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint termék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 13 darab teljesüléséig.

A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő legfeljebb 3 darab erejéig, azaz 23%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.

Fix keret: 13 darab, opciós keret: 3 darab)

Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 13 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 36 270 000 HUF.

A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

A termék leszállításakor, átadásra kell kerüljön a termék gyártmánydokumentációja (alkatrészjegyzék, kapcsolási rajzok, hibakereséshez, beállításhoz szükséges mérési utasítások, útmutatók), mely alkalmas a garanciális időszak lejárta utáni javítási és karbantartási feladatok elvégzésére. Megrendelő vállalja, hogy harmadik személynek ezen dokumentációt nem adja át. A dokumentációkat magyar nyelven kell biztosítani (digitális formában és papír alapon egyaránt).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 44 640 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31121110 Áramátalakítók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint termék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 13 darab teljesüléséig.

A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő legfeljebb 3 darab erejéig, azaz 23%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.

Fix keret: 13 darab, opciós keret: 3 darab)

Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 13 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 36 270 000 HUF.

A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

A termék leszállításakor, átadásra kell kerüljön a termék gyártmánydokumentációja (alkatrészjegyzék, kapcsolási rajzok, hibakereséshez, beállításhoz szükséges mérési utasítások, útmutatók), mely alkalmas a garanciális időszak lejárta utáni javítási és karbantartási feladatok elvégzésére. Megrendelő vállalja, hogy harmadik személynek ezen dokumentációt nem adja át. A dokumentációkat magyar nyelven kell biztosítani (digitális formában és papír alapon egyaránt).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől számítva (minimum 30 nap, maximum 80 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 93
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 44 640 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a két fél közül az utolsóként aláíró fél aláírja. A szerződés az aláírás napját követő 12 hónap határozott időtartam alatt kiadott utolsó lehívás teljesítéséig jön létre azzal, hogy a szerződés meghosszabbítható a Ajánlatkérő címzett egyoldalú nyilatkozatával.

Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban (e-mail útján) jelezheti Nyertes AT részére, hogy élni kíván az opció lehetőségével. Ez esetben AK opció igénybevételéről szóló, Nyertes AT-nek címzett egyoldalú nyilatkozatával a szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik az Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 3 hónap időtartammal azzal, hogy a szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A szerződés ez esetben az Opciós-keretmennyiség kimerítésével, de legkésőbb a meghosszabbított időtartam leteltével, Felek minden további jognyilatkozata nélkül, automatikusan megszűnik.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Mindösszesen 3 darab mennyiség erejéig.

Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.

Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.

Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a 3 darab Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 3 hónap időtartammal.

Ajánlatkérőt lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó. AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a.) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően - AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A-§-ra, valamint a Kbt. 69.§ (11a.) bekezdésére. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:

M/1.

A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő - referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) eredeti, vagy egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), helye,

- a teljesítés tárgya,

- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,

- a teljesítés mennyisége

- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részmennyiséget.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részmennyiséget.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatok bírálata során az igazolások benyújtásának a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérő általi előírásakor az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése

szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

Kbt. 69. § (11a) bekezdés esetén, ATnek nyilatkoznia kell, hogy a BKV Vasúti Járműjavító Kft., mint AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott alkalmassági követelményeknek megfelelés és/vagy a kizáró okok fenn nem állása igazolására benyújtott dokumentumokat kéri figyelembe venni jelen eljárás vonatkozásában a bírálat során. ATnek nyilatkozatában egyértelműen meg kell jelölnie a korábbi eljárás EKR azonosítóját.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.: Ha ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett időszakra vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának megfelelő termékek (Vasúti alkalmazású áramátalakítók szállítása) teljesítésére vonatkozó referencia igazolással vagy nyilatkozattal, amelyek szerint leszállított mennyiség összesen elérte a 9 darabot.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban, hogy az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített mennyiséget maximum három szerződésből/referenciából kell teljesíteni.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződésszerű teljesítést követően, teljesítésenként (lehívásonként), Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

A kifizetésre az alábbi rendelkezések is vonatkoznak:

o közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak.

A 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 19-24., 50. és 53. § alapján az ellenérték:

- A Magyar Köztársaság államterületén kívüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár (HUF), az ÁFA megfizetése belföldön teljesül,

- A Magyar Köztársaság államterületén belüli adóalanyként bejegyzett ajánlattevő esetében a nettó ár (HUF)+ ÁFA (HUF).

Részletes rendelkezéseket a szerz.tervezet tartalmazza.

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/01/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/01/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

2. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését.

3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. AK az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani.

5. Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. § (11a) és (12) bekezdésében foglaltakra.

6. Az ajánlatban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt. 66. (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell beadni, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. (7) bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is).

7. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

Azon gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás címpéldány nem értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt aláírás-minta csatolása szükséges). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.

10.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

11.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

12.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

13.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bek.

11.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.

12. AT-nek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat két részből áll: kereskedelmi ajánlatból valamit műszaki ajánlatból. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a megajánlott termék származási országa vonatkozásában. Egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség alátámasztására az érintett termék vonatkozásában magyar nyelvű műszaki adatlap és műszaki rajz becsatolása kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai ajánlat hiánya, azaz a kereskedelmi rész vagy a műszaki rész teljes hiánya esetén nem rendel el hiánypótlást. Részletes követelmények a Közbeszerzési dokumentumban!

13. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Szalma Borbála (lajstromszáma: 01018)

14. AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal,hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

15. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás kérésére és nyújtására a Kbt. 56. §-ában foglaltak az irányadók. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a tájékoztatás nyújtására az EKR-ben kerül sor.

16. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

17. Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

18. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. Értékelés módszere: 2. minőségi értékelési részszempont esetében arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel, a 3. minőségi értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás a KH útmutatóra figyelemmel a Dokumentációban megadott képletek szerint, a nettó ajánlati ár esetében fordított arányosítás a KH útmutatóra figyelemmel a Dokumentációban megadott képletek szerint.

19. Az AK a IV.2.6. pont szerinti 1 hónap alatt 30 napot ért.

20. Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező áru esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2021