Diensten - 67334-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Uitkeringsdiensten

2019/S 030-067334

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London Borough of Wandsworth
Town Hall, Wandsworth High Street
London
SW18 2PU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2088716000
E-mail: Adi-Naitey.Puplampu@richmondandwandsworth.gov.uk
NUTS-code: UKI34

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wandsworth.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.delta-esourcing.com

I.1)Naam en adressen
The London Borough of Richmond upon Thames
Civic Centre, 44 York Road
Twickenham
TW1 3BZ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Adi-Naitey.Puplampu@richmondandwandsworth.gov.uk
NUTS-code: UKI75

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.richmond.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.delta-esourcing.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Benefit-services./RJ94M897QH
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.delta-esourcing.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Benefits Processing and Council Tax Reduction Resilience

Referentienummer: CPT2200
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

These services are commissioned by the Benefits Service of the Councils. Its purpose is to provide the service’s in-house team, with external, off-site, buffer capacity to process, on a temporary, ad-hoc, basis, various council tax reduction and housing benefits related applications, reconsiderations and complaints referred to the Councils in-house team.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 600 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wandsworth.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.1.2. This service is commissioned by the Benefits Service of the Councils. Its purpose is to provide the service’s in-house team, with external, off-site, buffer capacity to process, on a temporary, ad-hoc, basis, various council tax reduction and housing benefits related applications, reconsiderations and complaints.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 600 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Subject to an extension or extensions of up to an aggregate of 4 further years at the absolute discretion of the Councils as set out in the tender documentation.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

As set out in the tender documentation.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As set out in tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As set out in tender documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Wandsworth Town Hall.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

As set out in tender documentation.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Benefit-services./RJ94M897QH

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/RJ94M897QH

GO Reference: GO-201927-PRO-14032802

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court
Royal Courts of Justice, The Strand
London
WC1A 2LL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 20794760000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
London Borough of Wandsworth
Town Hall, Wandsworth High Street
London
SW18 2PU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2088716000
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Applicants who are unsuccessful shall be informed by the relevant authority as soon as possible after the decision has been made as to the reasons why the applicant was unsuccessful. If an appeal regarding the award of the contract has not been successfully resolved, The Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015 No. 102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take legal action. Any such action must be brought within the applicable limitation period. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order the authorities to amend any document and may award damages.

If the contract has been entered into, the Court may, depending on the circumstances, award damages, make a declaration of ineffectiveness, order the relevant authority to pay a fine, and/or order that the duration of the contract be shortened. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
The Cabinet Office
London
SW1A 2AS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2072761234
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019