Lieferungen - 673413-2021

31/12/2021    S255

Ungarn-Budapest: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2021/S 255-673413

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
Nationale Identifikationsnummer: 15490782242
Postanschrift: Halom Utca 31
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1102
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Sármai Józsefné
E-Mail: halomgv@halomotthon.hu
Telefon: +36 12607172
Fax: +36 14317944
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://halomotthon.hu/wp/
Adresse des Beschafferprofils: http://halomotthon.hu/wp/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001694332021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001694332021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szárazáru beszerzése 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001694332021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szárazáru beszerzése adásvételi szerződés keretében 2022

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15331400 Gemüsekonserven und/oder Dosengemüse
15332200 Konfitüren und Marmeladen; Fruchtgelees; Frucht- oder Nussmuse und -pasten
15411100 Pflanzenöle
15850000 Teigwaren
15870000 Würzmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1102 Budapest, Halom u 31. Élelmezési részleg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szárazáru beszerzése 2022

7 111 liter; 17 084,01 kg; 26 594 db; 150 üveg

Ajánlat csak a teljes mennyiségre tehető.

Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott. Ebben az esteben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 28/02/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező beszerzés tárgyára, a finanszírozás jellegére tekintettel nem indokolt a beszerzést részekre bontani.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben és a 63. §-ban meghatározott kizáró okok fennállnak.

Megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, valamint a 62. § (2) bekezdésben és a 63. §-ban, meghatározott kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében.

Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:

- A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.-és 9. §-ai szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8 § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.

- A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 124.§ (1) bekezdésére tekintettel és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10.-és 11.§-ai szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §, illetve 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében biztosított öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-7.§-ait, és a 12-16. §-ait.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a beszerzés tárgyával azonos termékkörből származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65.§ (6) és (7) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a.

Az alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdése értelemszerűen irányadó.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum „alpha” szakaszának kitöltése).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének mértéke nem érte el a nettó 9 000 000,- forintot.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M/1.

Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgyával azonos termékkör szállításait. A referenciaigazolásnak / referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja, tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével),

- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve, telefoni elérhetősége,

- a szállítás tárgyát (a termékkör pontos megjelölésével),

- az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával

M/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint a szervezetnél működő HACCP vagy ISO szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerének, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítványának egyszerű másolati példányát, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek igazolását.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

A Kbt. 67.§ (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (AK) a formanyomtatvány IV. részének „alpha” pontjának kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat(ok) ajánlattevő(i)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (3) bekezdése.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik a beszerzés tárgyával azonos termékkör vonatkozásában összesen nettó 9 000 000,- forint értékű szállítási referenciával.

Ajánlatkérő a 3 év teljesítésének igazolása körében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben, nem rendelkezik a szervezetnél működő MSZ EN ISO 9001:2009, vagy EN ISO 9001:2008 szabvány, vagy HACCP szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A Dokumentáció szerződéstervezetében részletezettek szerint: késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér.

Az ellenérték megfizetése:

Ajánlatkérő a szállítás ellenértékét a szerződéstervezet VII. pontjában meghatározott ütemezés szerint utólag, a Kbt.135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítés igazolás alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alkalmazásával a nyertes Ajánlattevő által benyújtott számla Ajánlatkérő részéről történt átvételét követő naptól számított 30 napon belül utalja át a nyertes Ajánlattevő által megadott bankszámlaszámra. A részletes szabályokat a dokumentáció II. fejezet 11. pontja, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdéseit.

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/01/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/01/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában meghatározott formai követelmények szerint az ekr.gov.hu rendszeren elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlatok beadása az ekr.gov.hu rendszeren az ajánlattételi határidő lejártáig lehetséges.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 65. § (7) bek., valamint a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti - nemleges válasz esetén is csatolandó - nyilatkozatát.

4. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat az EKR rendszerben elérhető űrlapok, valamint a dokumentáció III. Iratminták fejezetében található nyilatkozatminták alapulvételével.

5. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bek. alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli az ajánlatokat mert az AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

7. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot

8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek. rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.

10. Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőre, - az ajánlat benyújtásával egy időben - valamennyi megajánlott termék vonatkozásában, a Dokumentáció V. fejezet Specifikáció és ártáblázat részeként kiadott dokumentumban felsorolt termékek szerinti sorrendben, szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termékek releváns, főbb műszaki paramétereit tartalmazó gyártmánylapját, melynek tartalmi követelményeit a 82/2012 (VIII. 2.) VM rendelet határozza meg.

Tehát a gyártmánylapnak, vagy termékspecifikációnak tartalmaznia kell:

- az élelmiszer-előállítóra (Gyártó), forgalmazóra vonatkozó azonosító adatokat;

- a termék leírását, összetevőit, allergén, tápanyag és GMO nyilatkozatot;

- a termék minőségmegőrzési/fogyaszthatósági időtartamát, a tárolásra vonatkozó különleges feltételeket;

- kiszerelési egységét, csomagolás módját;

- a gyártmánylap elkészítéséért felelős személy nevét és aláírását, vagy az aláírással azonos egyenértékű elektronikus jóváhagyását.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, amely szerint hiánypótlás keretében a beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó dokumentum hiánya, így a kialakult Közbeszerzési Döntőbizottsági joggyakorlat értelmében a szakmai ajánlat teljes hiánya olyan jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amely hiánypótlás vagy felvilágosítás keretében nem pótolható, ezáltal a szakmai ajánlat hiánya ajánlattevő ajánlatának hiánypótlási felhívás kibocsátása nélküli érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.

11. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.3) P/1., M/1., M/2.,

12. Ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség nincs.

13. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja a gazdálkodó szervezet létrehozását.

14. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazzuk.

15. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, annak vh rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.

16. A hirdetményt a 2014/24/EU irányelv alapján tesszük közzé.

17. Az eljárás során eljáró FAKSZ adatai: dr. Kovács Loránd (Lajstromszám: 00033)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/12/2021