Dienstleistungen - 67342-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

2023/S 025-067342

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Sejmu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 001103340
Adres pocztowy: ul. Wiejska 4/6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Strzelecka
E-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Tel.: +48 226942369
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sejm.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.sejm.gov.pl/zamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kancelaria Sejmu
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Obsługa Sejmu i jego organów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla posłów, pracowników Kancelarii Sejmu oraz innych osób delegowanych przez Sejm i Kancelarie Sejmu za granicę

Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.43.2022.MS
II.1.2)Główny kod CPV
63512000 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla posłów, pracowników Kancelarii Sejmu oraz innych osób delegowanych przez Sejm i Kancelarie Sejmu za granicę

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja i zakup biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla posłów, pracowników Kancelarii Sejmu oraz innych osób delegowanych przez Sejm i Kancelarie Sejmu za granicę w terminie 2 lata od podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 213-611245
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla posłów, pracowników Kancelarii Sejmu oraz innych osób delegowanych przez Sejm i Kancelarie Sejmu za granicę

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: WhyNotTravel Załoga Nasternak Sp. Komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 8133380514
Adres pocztowy: Tyczyn
Miejscowość: Kielnarowa 108A
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 36-020
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Określa Dział IX "środki ochrony prawnej" ustawy Pzp (Dz. U. 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.)

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023