TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67354-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Verband

2018/S 031-067354

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hospital Clínic de Barcelona
Villarroel, 170 entre escales 1 i 2, 3ª pl.
Barcelona
08036
Spanje
Telefoon: +34 932275460
E-mail: sc@clinic.ub.es
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hospitalclinic.org/ca/professional/perfil-del-contractant

Adres van het kopersprofiel: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=hospital+clinic&reqCode=viewDetail&idCap=692108&department=17000&

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=hospital+clinic&reqCode=viewDetail&idCap=692108&department=17000&
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona de licitación de contrato de suministro Acuerdo Marco para el suministro de equipos para la terapia de presión negativa de uso general

Referentienummer: 17-0154
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco para el suministro de equipos para la terapia de presión negativa de uso general.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 524 384.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
Voornaamste plaats van uitvoering:

Domicilio: Hospital Clínic de Barcelona, C/ Villarroel, 170.

Localidad y código postal: Barcelona 08036.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acuerdo Marco para el suministro de equipos para la terapia de presión negativa de uso general.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 524 384.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Acuerdo Marco para el suministro de equipos para la terapia de presión negativa de uso general.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

División por Lotes: sí.

Número de lotes: 2.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De conformidad con el apartado 2D del PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De conformidad con el apartado 2D del PCAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación.

Criterios Juicio de Valor: 50 puntos.

Criterios Objetivos: 50 puntos.

Presupuesto de licitación:

Importe neto 393 288,00 EUR. Importe total 443 570,82 EUR.

Garantías: Provisional: No se exige. Definitiva: No se exige.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/03/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Hospital Clínic de Barcelona. Sala de Reuniones de la Unidad de Contratación Administrativa. C/ Villarroel 170. Planta 4, entre las escaleras 3 y 5. 08036 Barcelona.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Criterios objetivos: la fecha se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante.

Gastos de Publicidad: serán a cargo del adjudicatario (máximo 2 500,00 EUR).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Barcelona
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018