Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 67364-2023

03/02/2023    S25

Polska-Tychy: Autobusy transportu publicznego

2023/S 025-067364

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 002-002517)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22C
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Włodarczyk
E-mail: sekretariat@pkmtychy.pl
Tel.: +48 322171041-44
Faks: +48 322170107/139
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkmtychy.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkmtychy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA 10 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW TYPU MAXI ZASILANYCH OLEJEM NAPĘDOWYM

Numer referencyjny: 03/11/2022/PF/AF
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu maxi zasilanych olejem napędowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 002-002517

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 09:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: