Lieferungen - 67364-2023

03/02/2023    S25

Polska-Tychy: Autobusy transportu publicznego

2023/S 025-067364

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 002-002517)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22C
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Włodarczyk
E-mail: sekretariat@pkmtychy.pl
Tel.: +48 322171041-44
Faks: +48 322170107/139
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkmtychy.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkmtychy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA 10 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW TYPU MAXI ZASILANYCH OLEJEM NAPĘDOWYM

Numer referencyjny: 03/11/2022/PF/AF
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu maxi zasilanych olejem napędowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 002-002517

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 09:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: