TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67402-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Jarosław: Bedrijfsmachines

2018/S 031-067402

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Powiat Jarosławski
650900306
ul. Jana Pawła II 17
Jarosław
37-500
Polen
Contactpersoon: Artur Trojnar
Telefoon: +48 166246200
E-mail: inwest@powiat.jaroslaw.pl
Fax: +48 166246249
NUTS-code: PL822

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jaroslaw.samorzady.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu"

Referentienummer: ZP.272.15.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje:

1) dostawę:

a) maszyn i urządzeń, w tym elektronarzędzi,

b) narzędzi, sprzętu i wyposażenia warsztatowego, w tym mebli,

c) narzędzi i sprzętu pomiarowego i budowlanego,

d) sprzętu RTV i AGD,

e) sprzętu komputerowego i oprogramowania;

2) montaż i instalację dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach pracy w siedzibie odbiorcy, którym jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu;

3) konfigurację, uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego;

4) instruktaż (w określonym zakresie) pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych maszyn i urządzeń.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 370 149.23 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie pracowni instalacyjnych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000
44620000
44160000
09330000
31120000
42120000
42130000
38420000
42660000
42650000
43410000
38300000
39370000
09100000
44230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu, ul. Paderewskiego 11A, 37-500 Jarosław.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 1: Wyposażenie pracowni instalacyjnych, składa się z trzech zadań:

a) Zadanie A: Wyposażenie pracowni sieci komunalnych oraz pracowni instalacji i urządzeń sanitarnych,

b) Zadanie B: Wyposażenie pracowni sieci gazowych oraz pracowni instalacji gazowych,

c) Zadanie C: Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów energii odnawialnej oraz pracowni montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szczegółowy opis przedmiotu części zamówienia będącej Pakietem 1, w tym zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy Pakietu 1 określa „Specyfikacja techniczna – Pakiet 1”, stanowiąca Załącznik Nr 1.1 do SIWZ.

Termin wykonywania zamówienia: nie dłużej niż do 16.2.2018 r.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę:

a) maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,

b) maszyny i urządzenia muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;

2) dostarczone maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być:

a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,

b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania, niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,

c) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów i zaopatrzone w etykiety jednoznacznie identyfikujące dany produkt i producenta oraz liczbę wyrobów / artykułów w danym opakowaniu;

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę maszyn, urządzeń, narzędzi, w tym ich akcesoriów oraz innych wyrobów lub artykułów stanowiących przedmiot zamówienia, będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi;

4) wszystkie zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i narzędzia będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, które tego wymagają, muszą posiadać: instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-rozruchowe, (DTR), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu maszynach, urządzeniach i narzędziach, a także karty gwarancyjne;

5) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:

a) dostarczone wraz z maszynami, urządzeniami i narzędziami, których dotyczą,

b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / drukowanej lub na nośniku CD/DVD, za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie papierowej / drukowanej;

6) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.

Wykonawca będzie zobowiązany:

1) udzielić Zamawiającemu na zaoferowane maszyny, urządzenia, narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części zamówienia stanowiącej Pakiet, rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego dla poszczególnych maszyn, urządzeń, narzędzi, wyrobów i artykułów wchodzących w zakres Pakietu;

2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPK.06.04.02-18-0006/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie pracowni budowlanych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43300000
43410000
42630000
42650000
44210000
44510000
31220000
38300000
31700000
34912100
39224330
38500000
38930000
39241100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu, ul. Paderewskiego 11A, 37-500 Jarosław.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 2: Wyposażenie pracowni budowlanych, składa się z trzech zadań:

a) Zadanie D: Wyposażenie pracowni robót posadzkarskich,

b) Zadanie E: Wyposażenie pracowni betoniarsko – zbrojarskiej,

c) Zadanie F: Wyposażenie pracowni murarsko – tynkarskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu części zamówienia będącej Pakietem 2, w tym zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy Pakietu 2 określa „Specyfikacja techniczna – Pakiet 2”, stanowiąca Załącznik Nr 1.2 do SIWZ.

Termin wykonywania zamówienia: nie dłużej niż do 16.2.2018 r.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę:

a) maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,

b) maszyny i urządzenia muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;

2) dostarczone maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być:

a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,

b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania, niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,

c) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów i zaopatrzone w etykiety jednoznacznie identyfikujące dany produkt i producenta oraz liczbę wyrobów / artykułów w danym opakowaniu;

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę maszyn, urządzeń, narzędzi, w tym ich akcesoriów oraz innych wyrobów lub artykułów stanowiących przedmiot zamówienia, będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi;

4) wszystkie zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i narzędzia będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, które tego wymagają, muszą posiadać: instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-rozruchowe, (DTR), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu maszynach, urządzeniach i narzędziach, a także karty gwarancyjne;

5) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:

a) dostarczone wraz z maszynami, urządzeniami i narzędziami, których dotyczą,

b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / drukowanej lub na nośniku CD/DVD, za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie papierowej / drukowanej;

6) gwarancje (karty gwarancyjne) na maszyny, urządzenia i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie części zamówienia stanowiącej Pakiet i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;

7) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.

Wykonawca będzie zobowiązany:

1) udzielić Zamawiającemu na zaoferowane maszyny, urządzenia, narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części zamówienia stanowiącej Pakiet, rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego dla poszczególnych maszyn, urządzeń, narzędzi, wyrobów i artykułów wchodzących w zakres Pakietu;

2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPK.06.04.02-18-0006/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie pracowni elektryczno – elektronicznych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32300000
31000000
31100000
31220000
31300000
31680000
39151200
42660000
43830000
44316000
44510000
38300000
30200000
48300000
48190000
48760000
30190000
44110000
44530000
48624000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu, ul. Paderewskiego 11A, 37-500 Jarosław.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 3: Wyposażenie pracowni elektryczno – elektronicznych, składa się z dwóch zadań:

a) Zadanie G: Wyposażenie pracowni elektroniki i mikroinstalacji elektrycznych,

b) Zadanie H: Wyposażenie pracowni instalacji elektrycznych oraz pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu części zamówienia będącej Pakietem 3, w tym zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy Pakietu 3 określa „Specyfikacja techniczna – Pakiet 3”, stanowiąca Załącznik Nr 1.3 do SIWZ.

Termin wykonywania zamówienia: nie dłużej niż do 16.2.2018 r.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę:

a) maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,

b) maszyny i urządzenia muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;

2) dostarczone maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być:

a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,

b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania, niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,

c) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów i zaopatrzone w etykiety jednoznacznie identyfikujące dany produkt i producenta oraz liczbę wyrobów / artykułów w danym opakowaniu;

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę maszyn, urządzeń, narzędzi, w tym ich akcesoriów oraz innych wyrobów lub artykułów stanowiących przedmiot zamówienia, będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi;

4) wszystkie zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i narzędzia będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, które tego wymagają, muszą posiadać: instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-rozruchowe, (DTR), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu maszynach, urządzeniach i narzędziach, a także karty gwarancyjne;

5) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:

a) dostarczone wraz z maszynami, urządzeniami i narzędziami, których dotyczą,

b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej/drukowanej lub na nośniku CD/DVD, za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie papierowej/drukowanej;

6) gwarancje (karty) na maszyny, urządzenia i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie części zamówienia stanowiącej Pakiet i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;

7) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.

Wykonawca będzie zobowiązany:

1) udzielić Zamawiającemu na zaoferowane maszyny, urządzenia, narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części zamówienia stanowiącej Pakiet, rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego dla poszczególnych maszyn, urządzeń, narzędzi, wyrobów i artykułów wchodzących w zakres Pakietu;

2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPK.06.04.02-18-0006/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie pracowni mechanicznych

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42620000
42662000
42300000
43840000
44315000
44316000
42650000
44510000
38410000
39151200
39226210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu, ul. Paderewskiego 11A, 37-500 Jarosław.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 4: Wyposażenie pracowni mechanicznych, składa się z dwóch zadań:

a) Zadanie J: Wyposażenie pracowni montażu technicznego,

b) Zadanie K: Wyposażenie pracowni obróbki cieplno – plastycznej i spawalnictwa;

Szczegółowy opis przedmiotu części zamówienia będącej Pakietem 4, w tym zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy Pakietu 4 określa „Specyfikacja techniczna – Pakiet 4”, stanowiąca Załącznik Nr 1.4 do SIWZ.

Termin wykonywania zamówienia:nie dłużej niż do 16.2.2018 r.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę:

a) maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,

b) maszyny i urządzenia muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;

2) dostarczone maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być:

a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,

b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania, niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,

c) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów i zaopatrzone w etykiety jednoznacznie identyfikujące dany produkt i producenta oraz liczbę wyrobów / artykułów w danym opakowaniu;

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę maszyn, urządzeń, narzędzi, w tym ich akcesoriów oraz innych wyrobów lub artykułów stanowiących przedmiot zamówienia, będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi;

4) wszystkie zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i narzędzia będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, które tego wymagają, muszą posiadać: instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-rozruchowe, (DTR), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu maszynach, urządzeniach i narzędziach, a także karty gwarancyjne;

5) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:

a) dostarczone wraz z maszynami, urządzeniami i narzędziami, których dotyczą,

b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / drukowanej lub na nośniku CD/DVD, za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie papierowej / drukowanej;

6) gwarancje (karty gwarancyjne) na maszyny, urządzenia i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie części zamówienia stanowiącej Pakiet i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;

7) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.

Wykonawca będzie zobowiązany:

1) udzielić Zamawiającemu na zaoferowane maszyny, urządzenia, narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części zamówienia stanowiącej Pakiet, rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego dla poszczególnych maszyn, urządzeń, narzędzi, wyrobów i artykułów wchodzących w zakres Pakietu;

2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPK.06.04.02-18-0006/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie pracowni diagnostyki i napraw wyposażenia elektryczno - elektronicznego pojazdów samochodowych oraz pracowni diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42636000
42650000
39162100
38340000
38400000
31100000
31700000
42924720
44512930
44512940
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu, ul. Paderewskiego 11A, 37-500 Jarosław.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 5: Wyposażenie pracowni diagnostyki i napraw wyposażenia elektryczno - elektronicznego pojazdów samochodowych oraz pracowni diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych.

Szczegółowy opis przedmiotu części zamówienia będącej Pakietem 5, w tym zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy Pakietu 5 określa „Specyfikacja techniczna – Pakiet 5”, stanowiąca Załącznik Nr 1.5 do SIWZ.

Termin wykonywania zamówienia: nie dłużej niż do 16.2.2018 r.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę:

a) maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,

b) maszyny i urządzenia muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;

2) dostarczone maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być:

a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,

b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania, niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,

c) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów i zaopatrzone w etykiety jednoznacznie identyfikujące dany produkt i producenta oraz liczbę wyrobów / artykułów w danym opakowaniu;

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę maszyn, urządzeń, narzędzi, w tym ich akcesoriów oraz innych wyrobów lub artykułów stanowiących przedmiot zamówienia, będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi;

4) wszystkie zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i narzędzia będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, które tego wymagają, muszą posiadać: instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-rozruchowe, (DTR), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu maszynach, urządzeniach i narzędziach, a także karty gwarancyjne;

5) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:

a) dostarczone wraz z maszynami, urządzeniami i narzędziami, których dotyczą,

b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / drukowanej lub na nośniku CD/DVD, za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie papierowej / drukowanej;

6) gwarancje (karty gwarancyjne) na maszyny, urządzenia i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie części zamówienia stanowiącej Pakiet i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;

7) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.

Wykonawca będzie zobowiązany:

1) udzielić Zamawiającemu na zaoferowane maszyny, urządzenia, narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części zamówienia stanowiącej Pakiet, rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego dla poszczególnych maszyn, urządzeń, narzędzi, wyrobów i artykułów wchodzących w zakres Pakietu;

2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPK.06.04.02-18-0006/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie pracowni stolarskiej

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43810000
42640000
42650000
31700000
38410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu, ul. Paderewskiego 11A, 37-500 Jarosław.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet 6: Wyposażenie pracowni stolarskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu części zamówienia będącej Pakietem 6, w tym zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy Pakietu 6 określa „Specyfikacja techniczna – Pakiet 6”, stanowiąca Załącznik Nr 1.6 do SIWZ.

Termin wykonywania zamówienia: nie dłużej niż do 16.2.2018 r.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

1) zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę:

a) maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,

b) maszyny i urządzenia muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy / akcesoria (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów;

2) dostarczone maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być:

a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,

b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania, niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,

c) zapakowane w oryginalne opakowania ich producentów i zaopatrzone w etykiety jednoznacznie identyfikujące dany produkt i producenta oraz liczbę wyrobów / artykułów w danym opakowaniu;

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę maszyn, urządzeń, narzędzi, w tym ich akcesoriów oraz innych wyrobów lub artykułów stanowiących przedmiot zamówienia, będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi;

4) wszystkie zaoferowane, a następnie dostarczone przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i narzędzia będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, które tego wymagają, muszą posiadać: instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-rozruchowe, (DTR), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności CE, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub protokoły zgodności z obowiązującymi normami oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu maszynach, urządzeniach i narzędziach, a także karty gwarancyjne;

5) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 muszą być:

a) dostarczone wraz z maszynami, urządzeniami i narzędziami, których dotyczą,

b) sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej / drukowanej lub na nośniku CD/DVD, za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie papierowej / drukowanej;

6) gwarancje (karty gwarancyjne) na maszyny, urządzenia i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie części zamówienia stanowiącej Pakiet i za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie;

7) bieg gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ich przedmiotu bez zastrzeżeń.

Wykonawca będzie zobowiązany:

1) udzielić Zamawiającemu na zaoferowane maszyny, urządzenia, narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części zamówienia stanowiącej Pakiet, rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego dla poszczególnych maszyn, urządzeń, narzędzi, wyrobów i artykułów wchodzących w zakres Pakietu;

2) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPK.06.04.02-18-0006/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 223-463333
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.272.15.2017
Perceel nr.: 1
Benaming:

Wyposażenie pracowni instalacyjnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.272.15.2017
Perceel nr.: 2
Benaming:

Wyposażenie pracowni budowlanych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.272.15.2017
Perceel nr.: 3
Benaming:

Wyposażenie pracowni elektryczno – elektronicznych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ewelina Drostek, wspólnik spółki cywilnej-Firma Handlowa "ER-TEL" spółka cywilna
REGON: 650215160, NIP: 7921437818 - REGON: 650227393, NIP: 7921565048
ul. Grucy 4
Jarosław
37-500
Polen
Telefoon: +48 166216308
E-mail: biuro@er-tel.pl
Fax: +48 166210996
NUTS-code: PL822

Internetadres: http://www.er-tel.pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ireneusz Drostek, wspólnik spółki cywilnej - Firma Handlowa "ER-TEL" spółka cywilna
REGON: 650892363, NIP: 7921431537 - REGON: 650227393, NIP: 7921565048
ul. Grucy 4
Jarosław
37-500
Polen
Telefoon: +48 166216308
E-mail: biuro@er-tel.pl
Fax: +48 166210996
NUTS-code: PL822

Internetadres: http://www.er-tel.pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 933.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 117 847.75 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.272.15.2017
Perceel nr.: 4
Benaming:

Wyposażenie pracowni mechanicznych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TomsysteM Sp z o.o.
REGON: 180197359, NIP: 5170201295
ul. Miłocińska 15A
Rzeszów
35-232
Polen
Telefoon: +48 604228128
E-mail: tomsystem@tomsystem.pl
Fax: +48 178637227
NUTS-code: PL823

Internetadres: http://www.tomsystem.pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 606 395.77 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 624 640.10 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.272.15.2017
Perceel nr.: 5
Benaming:

Wyposażenie pracowni diagnostyki i napraw wyposażenia elektryczno - elektronicznego pojazdów samochodowych oraz pracowni diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Merazet Spółka Akcyjna
REGON: 000034996, NIP: 7770001387
ul. J. Krauthofera 36
Poznań
60-203
Polen
Telefoon: +48 618644600
E-mail: przetargi@merazet.pl
Fax: +48 618651933
NUTS-code: PL415

Internetadres: http://www.merazet.pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 415 242.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 412 921.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.272.15.2017
Perceel nr.: 6
Benaming:

Wyposażenie pracowni stolarskiej

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Całkowita końcowa wartość umowy na wykonanie Części 3 zamówienia - Pakietu 3 razem z VAT: 144 952.73 PLN.

Całkowita końcowa wartość umowy na wykonanie Części 4 zamówienia - Pakietu 4 razem z VAT: 768 307.32 PLN.

Całkowita końcowa wartość umowy na wykonanie Części 5 zamówienia - Pakietu 5 razem z VAT: 507 892.83 PLN.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną/faksem) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ust. 7 i ust. 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.

13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018