Diensten - 67413-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Lubin: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 030-067413

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Lubin, Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3
Lubin
59-300
Polen
Contactpersoon: Anna Marzec, Iwona Włodarek, Magdalena Giezek, Jagoda Tomaszewska
Telefoon: +48 768403100/ +48 768403121/ +48 768403126/ +48 768403129/ +48 8403157
E-mail: zamowienia@ug.lubin.pl
Fax: +48 768403140
NUTS-code: PL516

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Lubin

Referentienummer: OR.271.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach położonych na terenie gminy Lubin. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

Zadanie 1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Lubin. Zadanie 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Lubin. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy przystępujący do przetargu wniosą wadium, w następującej wysokości: Zadanie 1 – 25 000,00 PLN, Zadanie 2 – 1 500,00 PLN. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zawiera SIWZ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Postępowanie toczy się w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL516
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach położonych na terenie gminy Lubin.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie 1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Lubin. Zadanie 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Lubin. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Warunki szczegółowe przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji Zadania 1 i 2: - pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania, realizacji i rozliczania zakresu zamówienia, - pracowników fizycznych – bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks Pracy. Szczegółowe zapisy dotycząca sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawierają Załączniki nr 7, 7.1 do SIWZ – wzory umów; b) Istotne warunki zamówienia dla Zadania 1 i 2: - Zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji, w posiadanej przez niego instalacji o statusie RIPOK regionu północnego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022. - Odległość od miejsca zagospodarowania odpadów do siedziby Zamawiającego tj. ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, POLSKA, mierzona osią utwardzonej drogi publicznej nie może być większa niż 40 km. Mając na względzie rozległy układ miejscowości gminy Lubin oraz fakt, że siedziba Zamawiającego położona jest na terenie Miasta Lubina, które jest zlokalizowane w centralnym punkcie obszaru gminy Lubin przyjęto, że odległość pomiędzy miejscem zagospodarowania odpadów a Gminą mierzona będzie od siedziby Zamawiającego. - Do dnia podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy, zgodnie z zasadami określonymi w umowie. - Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym nazwy i adresu instalacji/miejsca zbierania odpadów zagospodarowujących selektywne odpady komunalne; c) Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1); d) Zamawiający przewiduje, w zakresie Zadania 1, 2, możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres tego zamówienia obejmować będzie ok. 45 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Termin realizacji zamówienia dla Zadania 1 i 2: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia br. określonego w umowie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującymi kryteriami dla Zadania 1 i 2: A/ cena oferty - 60 %, B/ odległość miejsca zagospodarowania odpadów zmieszanych – 30 %, C/ stopień odzysku – 10 %. Szczegółowe zapisy dotyczące kryteriów oceny ofert zawiera SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

Zadanie 1 i 2:

Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów (bądź jedno zezwolenie tzw. pozwolenie zintegrowane, które obejmuje zbieranie i przetwarzanie odpadów) na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 799.

Dokumenty składane przez Wykonawcę wyłącznie na wezwanie Zamawiającego: A) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów (bądź jedno zezwolenie tzw. pozwolenie zintegrowane, które obejmuje zbieranie i przetwarzanie odpadów) na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 799

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

2. posiada zdolność techniczną.

Dla Zadania 1 i 2: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną legalizowaną najazdową wagą do ważenia odpadów komunalnych.

3. posiada zdolność zawodową.

Dla Zadania 1 i 2: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę lub usługi obejmującą/-ce zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie, co najmniej 400 Mg. Dokumenty składane przez Wykonawcę wyłącznie na wezwanie Zamawiającego:

B) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 5 do SIWZ;

C) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – Załącznik nr 6 do SIWZ;

D) Dowody określające, że usługi wyszczególnione w Załączniku nr 6 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, POLSKA, pok. nr 113. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dokumenty składane przez Wykonawcę wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

E) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

F) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

G) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

H) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Przypadki w których Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - zostały określone w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019