Diensten - 67446-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Gütersloh: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 030-067446

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Gütersloh
Berliner Straße 70
Gütersloh
33330
Duitsland
Telefoon: +49 524182-2380
E-mail: ZentraleVergabestelle@guetersloh.de
Fax: +49 524182-3539
NUTS-code: DEA42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/B337E313-E685-4A4F-B113-D7FA4D0316EA
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/B337E313-E685-4A4F-B113-D7FA4D0316EA
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hallenbadfahrten

Referentienummer: SGT19-40-3-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Stadt Gütersloh und das Evangelisch Stiftische Gymnasium Gütersloh vergeben die Durchführung von Gruppenfahrten für die Schuljahre 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 und 2022/23 (Beförderung von Schülern/innen und Lehrpersonal von Gütersloher Schulen zum Schwimmunterricht in der Stadt Gütersloh)

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hallenbadfahrten (Rahmenvertrag), Los 1 Schwimmunterricht Gütersloh

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA42
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Stadt Gütersloh und das Evangelisch Stiftische Gymnasium Gütersloh vergeben die Durchführung von Gruppenfahrten für die Schuljahre 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 und 2022/23 (Beförderung von Schülern/innen und Lehrpersonal von Gütersloher Schulen zum Schwimmunterricht in der Stadt Gütersloh) Los 1: Regelmäßige Beförderung von Schülern/innen und Lehrpersonal von Gütersloher Schulen zum Schwimmunterricht in der Stadt Gütersloh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 560 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 28/08/2019
Einde: 21/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hallenbadfahrten (Rahmenvertrag), Los 2 Hallenbad Steinhagen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA42
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Stadt Gütersloh und das Evangelisch Stiftische Gymnasium Gütersloh vergeben die Durchführung von Gruppenfahrten für die Schuljahre 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 und 2022/23 (Beförderung von Schülern/innen und Lehrpersonal von Gütersloher Schulen zum Schwimmunterricht in der Stadt Gütersloh) Los 2: Beförderung von Schülern/innen sowie begleitendem Lehrpersonal der Grundschule Isselhorst zum Hallenbad in Steinhagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 28/08/2019
Einde: 21/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Die Beförderungsleistungen sind ausschließlich durch Unternehmer zu erbringen, die im Besitz einer gültigen Genehmigung zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung gemäß Personenbeförderungsgesetz (PeBfG) sind.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Stadt Gütersloh Zentrale Vergabestelle

Berliner Straße 70

33330 Gütersloh

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Westfalen
Albrecht-Thaer-Straße 9
Münster
48147
Duitsland
Telefoon: +49 2514111691
E-mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Fax: +49 2514112165
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen,

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen,

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen,

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019