TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67455-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

België-Aalst: Medicinale beademingsapparatuur

2018/S 031-067455

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
BE 0410.424.222
Moorselbaan 164
Aalst
9300
België
Contactpersoon: Mevrouw Charlotte Bontinck
Telefoon: +32 53728746
E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Fax: +32 53724586
NUTS-code: BE231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.olvz.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop, levering en installatie van beademingstoestellen.

Referentienummer: 2017/MTD/010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33157400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 209 001.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE231
Voornaamste plaats van uitvoering:

Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop, levering en installatie van invasieve beademingstoestellen. Hierbij is voldoende opleiding alsook een optioneel preventief onderhoudscontract inbegrepen.

Deze opdracht omvat tevens de eerste mini-competitie voor de aankoop, levering en installatie van 4 high-end invasieve beademingstoestellen voor de dienst intensieve zorgen van het OLV Ziekenhuis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Niet gespecifieerd / Weging: Niet gespecifieerd
Prijs - Weging: Niet gespecifieerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 119-241279
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017/MTD/010
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aankoop, levering en installatie van beademingstoestellen.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maquet Belgium NV
Evenbroekveld 16
Erpe-Mere
9420
België
Telefoon: +32 475818844
E-mail: stefaan.mertens@getinge.com
Fax: +32 24633288
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Acertys Healthcare NV
Oeyvaersbosch 12
Aartselaar
2630
België
Telefoon: +32 38701117
E-mail: Inge.Hertmans@acertys.com
Fax: +32 38701112
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dräger Medical Belgium
Heide 10
Wemmel
1780
België
Telefoon: +32 24626225
E-mail: Ann.VanZeghbroeck@draeger.com
Fax: +32 26095240
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 209 001.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 209 001.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Dendermonde
Justitieplein 1
Dendermonde
9200
België
Telefoon: +32 52260711
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018