TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67466-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Medische verbruiksartikelen

2018/S 031-067466

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Voennomeditsinska akademiya
129000273
bul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 3
Sofiya
1606
Bulgarije
Contactpersoon: Evelina Ilieva
Telefoon: +359 29225874
E-mail: mmm@vma.bg
Fax: +359 29225012
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vma.bg

Adres van het kopersprofiel: ftp://213.240.235.124/Periodichna%20dostavka%20na%20konsumativi%20za%20aparati%20za%20ochna%20hirurgiya%20i%20intraokulyarni%20implanti/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Периодична доставка на консумативи за апарати за очна хирургия и интраокулярни импланти“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

00085-2017-0039 „Периодична доставка на консумативи за апарати за очна хирургия и интраокулярни импланти“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 208 734.02 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за апарати за очна хирургия

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314
NUTS-code: BG331
NUTS-code: BG342
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

МБАЛ — София, МБАЛ — Варна, МБАЛ — Пловдив, МБАЛ — Плевен и МБАЛ — Сливен.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция включва 73 ном. единици.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай че през тригодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възл.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Интраокулярни импланти

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314
NUTS-code: BG331
NUTS-code: BG342
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

МБАЛ — София — МБАЛ — Варна, МБАЛ — Пловдив, МБАЛ — Плевен, МБАЛ — Сливен.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 2 съдържа 13 ном. единици.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай че през тригодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 м. на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор, който е публикуван в Профила на купувача на възл.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 225-468031
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: В-953
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Периодична доставка на консумативи за апарати за очна хирургия и интраокулярни импланти“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Бикомед“ ООД
130421337
бул. „Цар Борис“ № 201А
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 29553695
E-mail: ор@bikomed.net
Fax: +359 29552012
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 208 734.02 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018