TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67468-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Keulen: Desktop computers

2018/S 031-067468

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
LVR-InfoKom
Ottoplatz 2
Köln
50679
Duitsland
E-mail: cc.lvr-infokom@lvr.de
NUTS-code: DEA23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.infokom.lvr.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.lvr.de/NetServer/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Thin Clients

Referentienummer: Z013-2017-0013
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Thin Clients mit optionaler Vor-Ort-Serviceerweiterung und optionaler Lieferung von Halterungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 278 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA23
Voornaamste plaats van uitvoering:

LVR-InfoKom, Ottoplatz 2, 50679 Köln

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 500 Thin Clients 1.000 Vor-Ort-Serviceerweiterungen (optional) 100 Halterungen für Tisch-/Wand-/Monitormontage (optional)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe Positionen 2 und 3 des Leistungsverzeichnisses

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 246-514298
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Thin Clients

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Albacon Systemhaus GmbH
Severinstraße 5
Bad Doberan
18209
Duitsland
Telefoon: +49 382034580
E-mail: kuehne@albacon.de
NUTS-code: DE80K
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 278 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer, Spruchkörper Köln
Zeughausstraße 2-10
Köln
50667
Duitsland
Telefoon: +49 2211473116
E-mail: poststelle@bezreg-koeln.nrw.de
Fax: +49 2211472889

Internetadres: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018