Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67480-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Zvolen: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2023/S 025-067480

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Zvolen
Nationale Identifikationsnummer: 00320439
Postanschrift: Námestie slobody 22
Ort: Zvolen
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 96061
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): PhDr. Anna Janáková
E-Mail: ajanakova@zvolen.sk
Telefon: +421 455303213
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zvolen.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457585
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ezakazky.sk/zvolen/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=31280514&
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2023 – 2024

Referenznummer der Bekanntmachung: ID: 31280514
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zákazka je viazaná na zabezpečenie kosenia verejných plôch Mesta Zvolen. Požadovaná služba je pokosenie trávnika so zberom pokosenej trávy, jej naložením na dopravný prostriedok, odvozom a uložením na skládku alebo na miesto vhodné pre ďalšie spracovanie biologického odpadu (kompostovisko, bioplynová stanica a pod.) vrátane poplatku za uloženie bioodpadu. Ďalej sa jedná o pokosenie trávnika s mulčovaním.

Výška bylinného porastu je najčastejšie do 25 cm. V extrémnych poveternostných podmienkach (dlhé daždivé obdobie s nemožnosťou kosenia) môže dôjsť vyrasteniu trávy až do výšky 50-80 cm.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 666 032.92 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

územie mesta Zvolen

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zákazka je viazaná na zabezpečenie kosenia verejných plôch Mesta Zvolen. Požadovaná služba je pokosenie trávnika so zberom pokosenej trávy, jej naložením na dopravný prostriedok, odvozom a uložením na skládku alebo na miesto vhodné pre ďalšie spracovanie biologického odpadu (kompostovisko, bioplynová stanica a pod.) vrátane poplatku za uloženie bioodpadu v celkovom objeme kosenia 2 908 797 m. Dokladom o uložení sú vážne lístky. Druh kosby je vyšpecifikovaný na mapách.Ďalej sa jedná o pokosenie trávnika s mulčovaním v celkovom objeme kosenia 155 756 m. Druh kosby je vyšpecifikovaný na mapách.

Výška bylinného porastu je najčastejšie do 25 cm. V extrémnych poveternostných podmienkach (dlhé daždivé obdobie s nemožnosťou kosenia) môže dôjsť vyrasteniu trávy až do výšky 50-80 cm.

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby vykonávanie služby pokosenie trávnika so zberom pokosenej trávy, jej naložením na dopravný prostriedok, odvozom a uložením na skládku alebo na miesto vhodné pre ďalšie spracovanie biologického odpadu (kompostovisko, bioplynová stanica a pod.) vrátane poplatku za uloženie bioodpadu vykonával vlastnými kapacitami a túto službu nezadával subdodávateľovi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 666 032.92 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

§ 32 ods. 1 písm. a) -Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitých predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov právnických osôb, výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa.

§ 32 ods. 1 písm. b) -Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní (Union poisťovňa a.s., VŠZP a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.) nie staršie ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. c) -Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. d) -Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. e) -Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Požaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle Prílohy VII. týchto súťažných podkladov.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:05
Ort:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnicu z otvárania ponúk neposiela.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnicu z otvárania ponúk neposiela.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.

Verejný obstarávateľ ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy vyžaduje použitie sociálneho hľadiska v zmysle § 10 ods. 7 a v nadväznosti na § 2 ods. 5 písm. p) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023