Diensten - 67484-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Reșița: Sneeuwruimingsdiensten

2019/S 030-067484

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin
Romania
Str. 1 Decembrie 1918 f.n.
Reșița
320067
Roemenië
Contactpersoon: Oana Mariana Treanta
Telefoon: +40 255228864
E-mail: ddj_caras@yahoo.com
Fax: +40 255228863
NUTS-code: RO422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.domeniu.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Serviciu public
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administrare Drumuri Județene

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de deszăpezire drumuri județene din județul Caraș-Severin — lot 1 zona Bocșa și lot 2 zona Reșița

Referentienummer: 16739523/2018/41
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Numarul de zile până la data limită de depunere a ofertelor, în care AC va răspunde solicitărilor de clarificări, conform art. 161 alin. (1) din Legea 98 este 11 zile. Operatorii vor putea solicita clarificari cu cel mult 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 161 din Legea 98/2016. Servicii de deszapezire drumuri judetene din Judetul Caras-Severin — zona Bocsa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — zona Bocșa

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO422
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lot 1 — zona Bocsa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii deszapezire lot 1 — zona Bocsa.

Valoarea maxima a unui contract subsecvent este: 567 170,33 RON.

Estimarea cantitatilor s-a facut pe 121 zile, respectiv 4 luni ca urmare a faptului ca doar 4 luni de acționare are nevoie beneficiarul in perioada iernii. Se va incheia un contract subsecvent, la fiecare 12 luni. Cantitățile minime și maxime/acord-cadru se determină prin multiplicarea cu 3 (3 ani) a cantităților minime și maxime pe fiecare contract subsecvent conform explicatii ale autoritatii contractante in formularul 2 din anexe

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lot 1 — zona Bocsa, conform Anexelor si caietului de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — zona Reșița

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO422
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lot 2 — zona Reșița.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii deszapezire lot 2 — zona Resita.

Valoarea maxima a unui contract subsecvent este: 657 840,45 RON.

Estimarea cantitatilor s-a facut pe 121 zile, respectiv 4 luni ca urmare a faptului ca doar 4 luni de actionare are nevoie beneficiarul in perioada iernii. Se va incheia un contract subsecvent, la fiecare 12 luni. Cantităţile minime şi maxime/acord-cadru se determină prin multiplicarea cu 3 (3 ani) a cantităţilor minime şi maxime pe fiecare contract subsecvent conform explicatii ale autoritatii contractante in formularul 2 din anexe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lot 2 — zona Resita, conform Anexelor si caietului de sarcini.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Ofertantii, tertii susținători si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire: Se solicita completare DUAE si prezentarea de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor a documentelor justificative:

(i) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; (ii) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(iii) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

(iv) alte documente edificatoare, după caz. DUAE se poate accesa de catre operatorii economici interesati de la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter

Declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 58–63 din Legea 98/2016: Persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

— Gabriel-Francisc Stika — director executiv,

— Stiole Marinel — director executiv adjunct,

— Treanta Oana — consilier,

— Florin Nedelea — director executiv adjunct,

— Sandru Liana — consilier juridic, grad superior,

— Terovan-Oprea Cosmin-Ioan — consilier juridic,

— Roxana-Dana Topală — Inspector,

— Ionescu Lucian — inspector,

— Isabela Borduz — consilier, grad superior,

— Stefan Markovszky — Inspector,

— Rozalia-Maria Frâncu — consilier,

— Cristian-Mihai Guita — consilier, grad superior.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile Legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, i n cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract. În cazul persoanelor juridice straine se solicita documente echivalente emise in tara de rezidenta, însotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat în limba româna. Modalitatea de indeplinire: Prezentare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura. Autoritatea contractanta solicita ca experienţa similara sa fie dovedita prin prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru, a caror valoare cumulata, în ultimii 3 ani, să fie de:

— Lot 1 — zona Bocşa minim 560 000 RON la nivelul a maxim 5 contracte,

— Lot 2 — zona Reşiţa minim 650 000 RON la nivelul a maxim 5 contracte.

Ofertantul va demonstra experienta similara prin maxim 5 contracte de servicii similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru prestate în ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata a fost de minim 560 000 RON Lot 1 — zona Bocşa şi 650 000 RON Lot 2 — zona Reşiţa, prin: Copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor sau alte documente relevante din care sa reiasa: beneficiarul lucrarilor (denumire, adresa, tel., fax, e-mail), valoarea lucrarilor similare (RON), perioada in care au fost executate lucrările similare si locul executiei acestora, insotite de copii ale recomandarilor beneficiarilor fiecarui contract in parte; aceste documente justificative se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor declarate in DUAE — Achizitorul nu limiteaza numarul si felul documentelor ce pot fi depuse de ofertanti atat timp cat din acestea rezulta în mod clar informatiile solicitate si indeplinirea cerintei mai sus menționate. Prin servicii similare autoritatea contractantă înţelege servicii de deszăpezire pe drumuri deschise circulaţiei publice conform Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul comun nr. 289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, potrivit Legii 98/2016 art. 185.

Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura. Operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor, cu respectarea art. 182 din Legea 98/2016. Operatorii economici ofertanti, o data cu depunerea DUAE, prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante. Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit Legii 98/2016 art. 174 alin. (1) nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partilor din contract pe care operatorul economic urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala pentru partea/partilor din contract pe care operatorul economic urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Cerinte privind asocierea In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea acordului-cadru. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, potrivit Legii 98/2016 art. 185. În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.

Lista utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru. Ofertantul trebuie sa faca dovada, pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru, ca poate dispune de tipuri de echipamente necesare care sa functioneze la intreaga capacitate si trebuie sa demonstreze ca avand la baza angajamentele cunoscute, acestea vor fi disponibile pentru a fi folosite in cadrul acordului cadru (proprietatea societatii sau contract de inchiriere). Cerinte minime calificare utilaje: Stabilirea numarului minim de utilaje are la baza Normativul privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice Indicativ AND nr. 525/2013. Ofertantul trebuie sa dispuna de utilajele solicitate. Caracteristicile tehnice ale utilajelor ce vor fi utilizate la activitatea de întretinere pe timp de iarna sunt cele prevazute în Tabelul 2 din „Normativul privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice — Indicativ AND 525/2013”, aprobat prin Ordinul comun al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura nr. 289/2013 si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 2170/2013, care a fost publicat în Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 395/1.7.2013. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru: Dotare minima solicitata (buc.): Lot 1 — zona Bocşa Autoturism (autoutilitara) pentru revizie si patrulare — 1 buc.; autobasculanta echipata cu lama cu latimea de min.2,5 m si raspanditor cu capacitatea de minim 4 m3 — 3 buc.; Încărcător frontal pe pneuri — 1 buc.; tractor echipat cu lamă sau plug de zăpadă/buldoexcavator cu cupă sau lamă/Autogreder — 1 buc.

Nota: Se solicita existenta unui dispecerat care sa functioneze permanent 24/24 ore care sa mentina legatura cu beneficiarul în scopul raportarilor în conformitate cu Indicativ AND 525/2013. Lot 2 — zona Reşiţa Autoturism (autoutilitara) pentru revizie si patrulare — 1 buc.; autobasculanta echipata cu lama cu latimea de min. 2,5 m si raspanditor cu capacitatea de minim 4 m3 — 4 buc.; încărcător frontal pe pneuri — 2 buc.; tractor echipat cu lamă sau plug de zăpadă/buldoexcavator cu cupă sau lamă — 1 buc. Autogreder — 1 buc.

Nota: Se solicita existenta unui dispecerat care sa functioneze permanent 24/24 ore care sa mentina legatura cu beneficiarul în scopul raportarilor în conformitate cu Indicativ AND 525/2013.

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura. Autoritatea contractanta solicita ca experienţa similara sa fie dovedita prin prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru, a caror valoare cumulata, în ultimii 3 ani, să fie de: Lot 1 — zona Bocşa minim 560 000 RON la nivelul a maxim 5 contracte, Lot 2 — zona Reşiţa minim 650 000 RON la nivelul a maxim 5 contracte.

Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura.

Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura.

Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura.

Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP .

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei si reprezentanti ANAP .

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

DUAE se poate accesa de catre operatorii economici interesati de la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019