Services - 674899-2021

31/12/2021    S255

Hungary-Budapest: Civil engineering support services

2021/S 255-674899

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
National registration number: 15830731242
Postal address: Kálvária Tér 7.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1089
Country: Hungary
Contact person: Turócszi Gábor
E-mail: turoczi.gabor@nive.hu
Telephone: +36 706471542
Fax: +36 14775659
Internet address(es):
Main address: https://www.nive.hu/
Address of the buyer profile: https://www.nive.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001691722021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001691722021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Beruházás lebonyolítói szolgáltatás

Reference number: EKR001691722021
II.1.2)Main CPV code
71311100 Civil engineering support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

RRF-2.0.0-2021-00001 XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program keretében beruházás lebonyolító szolgáltatás

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311100 Civil engineering support services
71356300 Technical support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

A Megbízó által megjelölt magyarországi helyszínek.

II.2.4)Description of the procurement:

RRF-2.0.0-2021-00001 XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program keretében Beruházás lebonyolító szolgáltatás mindösszesen nettó 1 225 000 000,- Ft keretösszegben. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget.

Megbízott tevékenysége áll:

1. a feladatleírásban (és a vonatkozó szerződésben) meghatározott feladatokból, a Program keretében közel 50 helyszínen, összesen mintegy 220 000 m2 szintterületet érintő beruházás lebonyolítói feladatokból;

2. a különböző tervfázisokban rendelkezésre álló dokumentumok egyszeri áttekintése és a következőkben megtervezésre kerülő tervdokumentációk szakágankénti műszaki véleményezéséből, illetve ezekkel összefüggő műszaki tanácsadásból;

3. a különböző helyszíneken zajló feladatok műszaki előkészítési, terveztetési és kivitelezési feladatok egységes beruházói szemléleti koordinációjából, és a projektmenedzsment támogatásából.

A beruházás lebonyolítói szolgáltatásban érintett épületek közhasználatú illetve oktatási épületek, amelyek nettó hasznos alapterülete a 2700 m2-et meghaladja.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A III.1.3./M2.2. pontban előírt feltételekkel rendelkező további szakemberek száma (min. 0 max. 2 fő) / Weighting: 12,5
Quality criterion - Name: A III.1.3./M2.3. pontban előírt feltételekkel rendelkező további szakemberek száma (min. 0 max. 2 fő) / Weighting: 12,5
Quality criterion - Name: A III.1.3./M2.4. pontban előírt feltételekkel rendelkező további szakemberek száma (min. 0 max. 2 fő) / Weighting: 12,5
Quality criterion - Name: Ajánlattevő bevon-e a teljesítésbe további tartószerkezeti szakértői („SZÉS 1”) vagy tartószerkezeti tervezői ( „T”) jogosultsággal rendelkező szakembert. (Igen/nem) / Weighting: 12,5
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/03/2022
End: 30/06/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RRF-2.0.0-2021-00001 XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program

II.2.14)Additional information

A II.2.5. pontban ajánlatkérő az „Ár szempont” esetében a „Mérnök napidíjat (nettó Ft/nap/fő)” értékeli.

A II.2.7. pontban megadott szerződés kezdésének dátuma tervezett dátum, az a szerződés megkötésének dátumának függvényében változhat.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR.8. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya (építési beruházás(ok)hoz kapcsolódó lebonyolítói tevékenység) szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás(ok)hoz kapcsolódó lebonyolítói tevékenység) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 200 000 000 HUF árbevétellel.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb közbeszerzés tárgya (beruházás lebonyolítói tevékenység) szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),

- a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

- az elvégzett munka rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

M2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházásra vonatkozó lebonyolítói feladatok ellátása tárgyú alábbi referenciákkal: (azaz a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 108 hónapra a műszaki átadás-átvétel időpontja pedig a felhívás feladását megelőző 72 hónapon belüli időpontra esik)

M1.1) legalább 2000 m2 nettó hasznos alapterületű közhasználatú épület építése és/vagy felújítása és/vagy épületenergetikai korszerűsítése kapcsán ellátott beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása.

M1.2) legalább 2000 m2 nettó hasznos alapterületű oktatási és/vagy műhely és/vagy kollégium épület építése és/vagy felújítása és/vagy épületenergetikai korszerűsítése kapcsán ellátott beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakembereket:

M2.1) legalább 1 fő projektvezető szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266.KR) szerinti „ME-É” besorolású jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal), továbbá legalább 36 hónap beruházás lebonyolítói feladat ellátása során szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal;

M2.2) legalább 1 fő építészmérnök szakembert, aki rendelkezik a 266.KR szerinti „É” besorolású jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal), továbbá rendelkezik legalább 36 hónap tervezési vagy lebonyolítói feladatok ellátása körében végzett tervbírálati feladatainak ellátásával szerzett tapasztalattal.

M2.3) legalább 1 fő gépészmérnök szakembert, aki rendelkezik a 266.KR szerinti „G” besorolású jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal), továbbá rendelkezik legalább 36 hónap tervezési vagy lebonyolítói feladatok ellátása körében végzett tervbírálati feladatainak ellátásával szerzett tapasztalattal.

M2.4) legalább 1 fő villamosmérnök szakembert, aki rendelkezik a 266.KR szerinti „V” besorolású jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal), továbbá rendelkezik legalább 36 hónap tervezési vagy lebonyolítói feladatok ellátása körében végzett tervbírálati feladatainak ellátásával szerzett tapasztalattal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Teljesítése elmaradása esetén fizetendő kötbér: a nettó megbízási díj 10%-a

Késedelem esetén fizetendő kötbér: a késedelem minden napjára a nettó megbízási díj 0,5 %-a

Hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér: a nettó megbízási díj 10%-a.

Késedelmes fizetés Ptk.6:155§ szerint.

Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással, az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő előleget nem ad.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft.

A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/01/2022
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) Csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az ajánlatban aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

4) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges.

5) Ajánlatkérő a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: amely az ár esetén a fordított-, 2-4. szempont esetén az egyenes-arányosítás, az 5. szempont esetében a közvetlen pontkiosztás módszere, a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10 pont.

6) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2. és III.1.3) valamennyi követelményét.

7) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerint.

8) FAKSZ: Kerekes Anita 00181

9) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

10) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak.

11) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

12) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

13) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

14) A IV.2.6. pontban megadott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.

15) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

16) A Kbt. 76. § (3) bek b) pontja szerinti értékeléshez az Ajánlattevőnek be kell mutatnia az értékeléshez bevonni kívánt szakembereinek a szakmai gyakorlatát/tapasztalatát a szakember által aláírt szakmai önéletrajzban, valamint csatolnia kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

17) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlat tétel negatívan hatna beszerezni kívánt szolgáltatás minőségére, illetve a szerződés teljesítésének körülményeire.

18) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés alkalmazza, azaz az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát (Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt) követően bekövetkezik, azaz amennyiben a finanszírozási forrás az Ajánlatkérő részére nem kerül rendelkezésre bocsátásra, valamint a 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti eljárásrend alkalmazása alól mentesítés, továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján az Ajánlatkérő ezen feltételeket a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés, azaz a Szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételeként is kiköti.

19) A Megbízott tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért Megbízó nem vállal felelősséget. Az esetleges károk elhárítására Megbízott köteles saját nevére szóló, meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni vagy újat kötni a jelen szerződés tárgyára vonatkozóan. Megbízott köteles az eredeti felelősségbiztosítási kötvény egy példányát legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül Megbízó részére átadni. A felelősségbiztosítás összege minimálisan 60 millió Ft/év és minimálisan 20 millió Ft/káresemény.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/12/2021