Diensten - 674909-2021

31/12/2021    S255

Spanje-Telde: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2021/S 255-674909

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
Nationaal identificatienummer: P3502600D
Postadres: C/Juan Diego de la Fuente 38
Plaats: Telde
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 35200
Land: Spanje
Contactpersoon: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
E-mail: ariadnasosa@telde.es
Telefoon: +34 828013230
Fax: +34 928682344
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.telde.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8PzkGbnClyk%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transporte accesible para personas usuarias del Centro Ocupacional Telde y centro día NTP

Referentienummer: 40081/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 285 891.56 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 285 891.56 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/01/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/12/2021