TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67494-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Slovenië-Ljubljana: Instrumentarium voor tomografie

2018/S 031-067494

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Univerzitetni klinični center Ljubljana
5057272000
Zaloška cesta 2
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: barbara.cerkvenik@kclj.si
Telefoon: +386 15221246
E-mail: barbara.cerkvenik@kclj.si
Fax: +386 15222773
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kclj.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup SPECT CT aparata z vključeno adaptacijo prostora in pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 4. let

Referentienummer: 845080103-139-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33115000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nakup SPECT CT aparata z vključeno adaptacijo prostora in pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 4. let.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 659 836.07 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33115000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nakup SPECT CT aparata z vključeno adaptacijo prostora in pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 4. let.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Gama kamere Spect GE Millenium je bila nabavljena leta 2000. Zmožnost realizacije programa preiskav s to kamero se je v zadnjih letih znižala za več kot 50 %, saj izvedba predvsem zahtevnejših preiskav ni možna zaradi zastarelosti, tehnične neustreznosti, mehanskih okvar ter rednih okvar. Kamera ne izpolnjuje uniformiranosti in posledično nezmožnosti za globinsko slikanje (tomografijo), skratka naprava ne deluje.

Dne 18.10.2017 smo bili s strani prof. Zaletel seznanjeni s kritično situacijo, saj je ob sočasni okvari novejše kamere Spect CT Siemens Symbia T2 (ki je bila nabavljena leta 2009) obstal program konvencionalne nuklearno-medicinske diagnostike Klinike za nuklearno medicino.

Še posebej ogrožene skupine so onkološki bolniki ter bolniki, pri katerih nedopustno čakanje na preiskavo predstavlja tveganje za poslabšanje zdravstvenega stanja (za SPECT CT možganov čakalna doba presega 1 leto).

Obstoječe stanje- (okvara dveh obstoječih SPECT CT kamer onemogoča odgovorno obravnavo bolnikov, zato je bilo potrebno pristopiti k nujni nabavi predmetne opreme.

Na podlagi naročnikovega povabila k pogajanjem in razpisne dokumentacije ponudnikoma Siemens Healthcare d.o.o. in GH Hodling d.o.o., je, v zahtevanem roku, to je do 15. 12. 2017 do 10. ure predložil ponudbo ponudnik Siemens Healthcare d.o.o.

Javno odpiranje ponudbe je bilo 15. 12. 2017 ob 10.30. uri v sejni sobi št. 232 Področja za nabavno dejavnost Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.

Ponudnik Siemens Healthcare d.o.o. je oddal ponudbo št. 1-PBWKDC-1 z dne 14. 12. 2017 v vrednosti 953.386,40 EUR z DDV.

Ponudba je za 121 646,40 EUR presegala ki jih ima naročnik zagotovljena v Sklepu o začetku postopka in ki so predstavljala izhodišče za izvedbo postopka s pogajanji.

Na izvedenih pogajanjih, ki so potekala dne 19. 12. 2017 in se nadaljevala dne 22. 12. 2017, sta naročnik in ponudnik dogovorila sledeče:

Znižanje ponudbene vrednosti za 148 386,40 EUR in sicer končna na pogajanjih dosežena vrednost za »Nakup Spect CT aparata z vključeno adaptacijo prostora in pogarancijskim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 4. let«« znaša 805 000,00 EUR z DDV, pri čemer končna izpogajana cena ne vsebuje opcijskih GOI del.

Ponudba ponudnika je sprejemljiva in izpolnjuje vse zahtvse zahtevane pravno formalne ter strokovne pogoje. Ponudba je dopustna.

V skladu u merilom za izbor iz rd se izbere ponudbo ponudnika Simens Healthcare d.o.o. v KPV 805 000,00 EUR z DDV.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 248-523224
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Siemens Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
6829759000
Letališka cesta 29C
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 681 754.10 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 659 836.07 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 140 843.34 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Adaptacija prostora - GOI dela in splošna oprema brez opcijskih del.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018