Diensten - 67511-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Slatina: Diensten voor kadastraal onderzoek

2019/S 030-067511

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direcția Administrare Patrimoniu
Romania
Str. Unirii nr. 2
Slatina
230032
Roemenië
Contactpersoon: Ionescu Narcisa
Telefoon: +40 249416420
E-mail: dap.slatina@gmail.com
Fax: +40 249416420
NUTS-code: RO414

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.e-licitatie.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de cadastru prevăzute de legislația specifică în domeniu pentru bunurile imobile ce aparțin domeniului public și privat ale Municipiului Slatina

Referentienummer: 35/2018/225789
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71354300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de prestării de servicii de cadastru prevăzute de legislația specifică în domeniu pentru bunurile imobile ce apartin domeniului public si privat ale Municipiului Slatina.

Obiectivul general îl reprezintă:

— Determinarea si evidenta exacta a suprafetelor imobilelor — terenuri si constructii ce apartin domeniului public si privat ale municipiului Slatina,

— Clarificarea regimului juridic pentru aceste imobile, in sensul inscrierii in cartea funciara si registrele cadastrale a proprietarului si administratorului, unde este cazul; prin urmare se vor achizitiona servicii de cadastru imobiliar pentru terenuri si constructii apartinand domeniului public si privat ale municipiului Slatina.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 601 431.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Slatina.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acord-cadru de prestării de servicii de cadastru prevăzute de legislația specifică în domeniu pentru bunurile imobile ce apartin domeniului public si privat ale Municipiului Slatina.

Obiectivul general îl reprezintă:

— Determinarea si evidenta exacta a suprafetelor imobilelor — terenuri si constructii ce apartin domeniului public si privat ale municipiului Slatina,

— Clarificarea regimului juridic pentru aceste imobile, in sensul inscrierii in cartea funciara si registrele cadastrale a proprietarului si administratorului, unde este cazul; prin urmare se vor achizitiona servicii de cadastru imobiliar pentru terenuri si constructii apartinand domeniului public si privat ale municipiului Slatina.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— Alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele cu funcții de decizie privind organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autorității contractante sunt urmatoarele:

— Director — Ionela Narcisa Ionescu,

— Sef Birou E.D.P.P. — Mihaila Deaconu,

— Inspector Birou E.D.P.P. — Voichita Sorcoata,

— Jurist — Maria Claudia Popa,

— Jurist — Gheorghe Amelia,

— Responsabil Achizitii Publice — Mirela Marius.

Atentionari speciale.

1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora, odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Certificat de autorizare clasa I, clasa II, clasa III (persoane juridice) sau categoria A, categoria B, categoria D (persoane fizice), emis pe numele ofertantului, aflat în termen de valabilitate la data prezentarii acestuia, conform „Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului de autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane sau ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României”, publicat în Monitorul Oficial nr. 231/13.4.2010.

Certificare/autorizare pentru lucrari specifice Legii nr. 107/1996.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează în [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informatii privind subcontractarea. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/părtile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Odata cu depunerea DUAE, operatorul economic participant la procedura va prezenta acordul de subcontractare

Informatii privind tertii sustinatori.

Prestarea si ducerea la bun sfarsit, în ultimii 3 ani, de servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv servicii de cadastru/topografie si cu o valoare însumata a serviciilor prestate, prezentate ca experienta similara, cel putin egala cu 65 000,00 RON, fara TVA. Valoarea solicitata pentru indeplinirea cerintei de experienta similara pentru servicii se poate atinge prin luarea în considerare a unui numar de maxim 3 contracte.

Eventuele minimumeisen:

Se completeaza DUAE de catre ofertat, unde se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizează capacitătile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste, mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractant prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplire: in DUAE, completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustieneri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formularul standard al DUAE. Ofertantul va prezenta angajamentul de sustinere al terului/tertilor odata cu incarcarea si depunerea formularului DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul de experienta, prin raportare la contractele de lucrari, corespunzator sustinerii acordate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si/sau prefesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016, art. 165 din Legea nr. 98/2016 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităti pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publică. Răspunderea solidară a tertului/tertilor sustinător/sustinători se va angaja sub conditia neîndeplinirii de către acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Se va solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustiatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestui/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele realizate în trecuta, astfel incat operatorul economic în cauză demonstreaza ca a avut capacitatea de a gestiona prestarea unor servicii de cadastru pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi calitate cu cei solicitati de autoritatea contractanta. La nivelul DUAE, trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (dar fara a se limita la acestea): certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor din care să rezulte tipul serviciilor realizate, perioada în care s-au realizat și beneficiarii; certificate de predare/primire; recomandari; procese-verbale de receptie/acceptanta; documente constatatoare. Informațiile furnizate trebuie să demonstreze că serviciile au fost prestate. Prin formula „serviciile au fost prestate” se înțeleg următoarele: servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiența similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent. Cu titlu de exemplu, în cadrul unui contract având ca obiect înregistrarea sistematică a imobilelor, prin servicii recepționate parțial se înțelege recepția livrării documentele tehnice ale cadastrului, copie spre publicare. Servicii recepționate la sfârșitul prestării (sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Autoritatea contractanta nu are obligatia sa achizitioneze cantitatea minima sau maxima prevazuta in acordul cadru. Acordul-cadru nu reprezinta un angajament ferm al autoritatii contractante, astfel încât conditiile minime/maxime vor ramane numai la nivel de estimari, nereprezentand limite fixe.

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Înainte de atribuirea acordului-cadru autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

In cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cadrul acestui proces, ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019