Diensten - 67567-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Kuopio: Diensten in verband met de bouw

2019/S 030-067567

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sansia Oy
2364760-8
Viestikatu 3, 3. krs.
Kuopio
70600
Finland
Contactpersoon: Mika Eskelinen
Telefoon: +358 447182919
E-mail: mika.eskelinen@sansia.fi
NUTS-code: FI1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sansia.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/3857/4ae2f450eec800890f88aede85ccbb4b
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/3857/4ae2f450eec800890f88aede85ccbb4b
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: yhteishankintayksikkö
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: yleisagentuuritoiminta

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kiinteistönhoidon sopimuskilpailutus Siilinjärven Kotipolku Oy:n ja Siilinjärven Asumisoikeus Oy:n kohteissa

Referentienummer: 300011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Siilinjärven Kotipolku Oy pyytää tarjousta omistamiensa kiinteistöjen sekä tytäryhtiönsä Siilinjärven Asumisoikeus Oy:n omistamien kiinteistöjen kiinteistönhoidosta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kilpailutus on jaettu kolmeen (3) eri osaan alueittain. Osatarjoukset hyväksytään. Tarjouksia ei voi sitoa toisiinsa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alue 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alueelle 1 valitaan yksi (1) sopimustoimittaja tarjouspyyntömateriaalin mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/04/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sansia Oy ei korvaa tarjoajalle tarjouksen tekemisestä aiheutuvia kustannuksia.

Tarjoaja vakuuttaa, ettei se ole tarjousta tehdessään syyllistynyt kilpailulainsäädännön vastaisiin toimiin.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alue 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alueelle 2 valitaan yksi (1) sopimustoimittaja tarjouspyyntömateriaalin mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/04/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sansia Oy ei korvaa tarjoajalle tarjouksen tekemisestä aiheutuvia kustannuksia.

Tarjoaja vakuuttaa, ettei se ole tarjousta tehdessään syyllistynyt kilpailulainsäädännön vastaisiin toimiin.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alue 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alueelle 3 valitaan yksi (1) sopimustoimittaja tarjouspyyntömateriaalin mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/04/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sansia Oy ei korvaa tarjoajalle tarjouksen tekemisestä aiheutuvia kustannuksia.

Tarjoaja vakuuttaa, ettei se ole tarjousta tehdessään syyllistynyt kilpailulainsäädännön vastaisiin toimiin.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Kuopio

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019