TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67570-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Vitré: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 031-067570

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Vitré
5 place du Château — BP 70627
Vitré
35506
Frankrijk
Contactpersoon: Service commande publique
Telefoon: +33 299750521
E-mail: n.cherel@vitrecommunaute.org
Fax: +33 299750051
NUTS-code: FRH03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-vitre.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.megalisbretagne.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de denrées alimentaires pour la ville de Vitré

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de denrées alimentaires: viande bovine, porcine, volaille, produits laitiers et avicoles, légumes desserts, préparations et autres produits surgelés, épicerie, poisson, fruits et légumes. Denrées issues de filières conventionnelles, agriculture biologique ou labellisée selon les lots.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 472 000.00 EUR / Hoogste offerte: 1 671 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viande de boucherie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de viande bovine. Montant minimum annuel: 15 000 EUR (HT)/maximum: 50 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viande de bœuf hachée

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de viande bovine hachée. Montant minimum annuel: 5 000 EUR (HT)/maximum: 20 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Porc frais, saucisse (filières aux qualités nutritionnelles améliorées)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Porc frais, saucisse (filières aux qualités nutritionnelles améliorées). Montant minimum annuel: 4 000 EUR (HT)/maximum: 30 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Porc fermier sur paille

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Porc fermier sur paille. Montant minimum annuel: 500 EUR (HT)/maximum: 10 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jambon frais, charcuterie

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jambon frais, charcuterie. Montant minimum annuel: 3 000 EUR (HT)/maximum: 15 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viande volaille et lapin certifiée

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Viande volaille, lapin certifiée. Montant minimum annuel: 8 000 EUR (HT)/maximum: 30 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viande de volaille labellisée

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Viande volaille labellisée. Montant minimum annuel: 5 000 EUR (HT)/maximum: 20 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits laitiers et avicoles

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15550000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits laitiers et avicoles. Montant minimum annuel: 15 000 EUR (HT)/maximum: 60 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lait frais bio

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03333000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lait frais bio. Montant minimum annuel: 2 000 EUR (HT)/maximum: 8 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fromage bio, fermier ou labellisé

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15540000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fromage bio, fermier ou labellisé. Montant minimum annuel: 500 EUR (HT)/ maximum: 5 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fromage blanc 40 % MG bio, fermier ou labellisé

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15551000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fromage blanc 40 % MG bio, fermier ou labellisé. Montant minimum annuel: 1 500 EUR (HT)/maximum: 5 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Yaourts bio, fermier ou labellisés

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15551000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Yaourts bio, fermier ou labellisé. Montant minimum annuel: 1 500 EUR (HT)/maximum: 5 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Poisson, produtis de la mer surgelés

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Poisson, produits de la mer surgelés. Montant minimum annuel: 10 000 EUR (HT)/maximum: 30 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Légumes, entrées, préparations, autres produits surgelés

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Légumes, entrées, préparations, autres produits surgelés. Montant minimum annuel: 10 000 EUR (HT)/maximum: 40 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Desserts surgelés, glaces

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15896000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Desserts surgelés, glaces. Montant minimum annuel: 4 000 EUR (HT)/maximum: 15 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Épicerie

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Épicerie. Montant minimum annuel: 30 000 EUR (HT)/maximum: 70 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Crêpes et galettes

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Crêpes et galettes. Montant minimum annuel: 300 EUR (HT)/maximum: 4 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'épicerie issus du commerce équitable (lot réservé)

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15860000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits d'épicerie issus du commerce équitable (lot réservé). Montant minimum annuel: 500 EUR (HT)/maximum: 5 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'épicerie bio

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits d'épicerie bio. Montant minimum annuel: 3 000 EUR (HT)/maximum: 12 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Préparations semi-élaborées ou élaborées, précuites, sous-vide

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Préparations semi-élaborées ou élaborées, précuites, sous-vide. Montant minimum annuel: 4 000 EUR (HT)/maximum: 20 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pain bio

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15811100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pain bio. Montant minimum annuel: 2 000 EUR (HT)/maximum: 10 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Poisson frais

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Poisson frais. Montant minimum annuel: 1 000 EUR (HT)/maximum: 25 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fruits et légumes divers

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fruits et légumes divers. Montant minimum annuel: 30 000 EUR (HT)/maximum: 55 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en termes de développement durable / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pommes (conventionnelles et/ou bio)

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03222321
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pommes conventionnelles et/ou bio. Montant minimum annuel: 500 EUR (HT)/maximum: 3 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pommes de terre brutes (variété à purée)

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03212100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pommes de terre brutes (variété à purée). Montant minimum annuel: 500 EUR (HT)/maximum: 5 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pommes de terre 5ème gamme

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15313000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pommes de terre 5ème gamme. Montant minimum annuel: 500 EUR (HT)/maximum: 5 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tomates

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tomates. Montant minimum annuel: 500 EUR (HT)/maximum: 5 000 EUR (HT).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 186-380531
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Viande de boucherie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
a2s
Hennebont
56704
Frankrijk
NUTS-code: FRH04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 134 040.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Viande de bœuf hachée

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
a2s
Hennebont
56704
Frankrijk
NUTS-code: FRH04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 898.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Porc frais, saucisse (filières aux qualités nutritionnelles améliorées)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
a2s
Hennebont
56704
Frankrijk
NUTS-code: FRH04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 698.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Porc fermier sur paille

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
la Chaiseronne
Brecey
50370
Frankrijk
NUTS-code: FRD12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 120.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Jambon frais, charcuterie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
a2s
Hennebont
50370
Frankrijk
NUTS-code: FRH04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 941.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Viande volaille et lapin certifiée

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Janzé Volailles Tradition
Janzé
35150
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 095.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Viande de volaille labellisée

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Janzé Volailles Tradition
Janzé
35150
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 502.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Produits laitiers et avicoles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SPLO
L'Hermitage
35590
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 724.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Lait frais bio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GIE Manger Bio 35
Saint-Grégoire
35760
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 185.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Fromage bio, fermier ou labellisé

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GIE Manger Bio 35
Saint-Grégoire
35760
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 630.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Fromage blanc 40 % MG bio, fermier ou labellisé

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GAEC Le Lait Des Champs
La Bazouge-du-Désert
35420
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Yaourts bio, fermier ou labellisés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GAEC Le Lait Des Champs
La Bazouge-du-Désert
35420
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 720.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Poisson, produits de la mer surgelés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Davigel
Dieppe
76201
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 080.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

Légumes, entrées, préparations, autres produits surgelés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Davigel
Dieppe
76201
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 108.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Desserts surgelés, glaces

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pomona Passion Froid
Carquefou
44471
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 119.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16
Benaming:

Épicerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pomona Épisaveurs
Rennes
35091
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 403.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 17
Benaming:

Crêpes et galettes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Crêperie Colas
Châteaugiron
35140
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 580.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 18
Benaming:

Produits d'épicerie issus du commerce équitable (lot réservé)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 19
Benaming:

Produits d'épicerie bio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biocoop
Saint-Grégoire
35760
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 196.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 20
Benaming:

Préparations semi-élaborées ou élaborées, précuites, sous-vide

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DS SIRF
La Châtaigneraie
85120
Frankrijk
NUTS-code: FRG05
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 879.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 21
Benaming:

Pain bio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GIE Manger Bio 35
Saint-Grégoire
35760
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 760.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 22
Benaming:

Poisson frais

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ame Hasle
Melesse
35520
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pomona Terre Azur
Noyal-sur-Vilaine
35530
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
La Criée Rennaise
Rennes
35000
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 60 993.00 EUR / Hoogste offerte: 73 674.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 23
Benaming:

Fruits et légumes divers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ame Hasle
Melesse
35520
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Subery
Rennes
35920
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pomona Terre Azur
Noyal-sur-Vilaine
35530
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 89 832.00 EUR / Hoogste offerte: 113 100.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 24
Benaming:

Pommes (conventionnelles et/ou bio)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GAEC Touchais
Domagné
35113
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 812.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 25
Benaming:

Pommes de terre brutes (variété à purée)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GIE Manger Bio 35
Saint-Grégoire
35760
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 290.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 26
Benaming:

Pommes de terre 5ème gamme

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ame Hasle
Melesse
35520
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 620.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 27
Benaming:

Tomates

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GIE Manger Bio 35
Saint-Grégoire
35760
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Lots 22 et 23: il s'agit d'accords cadres multi-attributaires. Les sociétés mentionnées dans le présent avis sont les titulaires sélectionnés respectivement pour chacun des lots concernés.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte — CS 44416
Rennes Cedex
35044
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Fax: +33 299635684

Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte — CS 44416
Rennes Cedex
35044
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Fax: +33 299635684

Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018