TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67577-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Talence: Koelkasten en diepvriezers

2018/S 031-067577

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Université de Bordeaux
351 cours de la libération
Talence
33405
Frankrijk
Contactpersoon: Direction des achats
Telefoon: +33 540002402
E-mail: dir.achats@u-bordeaux.fr
Fax: +33 540006212
NUTS-code: FRI12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.u-bordeaux.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réfrigérateurs et congélateurs domestiques et professionnels, de machines à glace et de congélateurs ultra basse température pour les laboratoires de l'université de Bordeaux

Referentienummer: 2017-039
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39711100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, livraison et installation de réfrigérateurs et congélateurs domestiques et professionnels, de machines à glace et de congélateurs ultra basse température pour les laboratoires de l'université de Bordeaux.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 050 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture, livraison et installation d'appareils domestiques de froid

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34711100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, livraison et installation d'appareils domestiques de froid.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique des équipements / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions du SAV / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnemental et Social / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture, livraison et installation d'appareils professionnels de froid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, livraison et installation d'appareils professionnels de froid.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique des équipements / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions du SAV / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnemental et Social / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture, livraison et installation de machines à glace

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34711100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, livraison et installation de machines à glace.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique des équipements / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions du SAV / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnemental et Social / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture, livraison et installation de congélateurs ultra basse température

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34711100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, livraison et installation de congélateurs ultra basse température.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique des équipements / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Conditions du SAV / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnemental et Social / Weging: 10
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 048-087757
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017-039
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture, livraison et installation d'appareils domestiques de froid

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017-039
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture, livraison et installation d'appareils professionnels de froid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dominique Dutscher SAS
30 rue de l'Industrie
Strasbourg
67170
Frankrijk
NUTS-code: FRF11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017-039
Perceel nr.: 3
Benaming:

Fourniture, livraison et installation de machines à glace

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dominique Dutscher SAS
30 rue de l'industrie
Strasbourg
67170
Frankrijk
NUTS-code: FRF11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017-039
Perceel nr.: 4
Benaming:

Fourniture, livraison et installation de congélateurs ultra basse température

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
grosseron
4,rue des entrepreneurs
Couëron
44220
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet, CS 21490
Bordeaux
33063
Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Fax: +33 56243903
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Toute décision pourra faire l'objet d'un recours:

— recours administratif auprès du président de l'université dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision contestée,

— référé pré contractuel exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la conclusion du contrat conformément aux dispositions des articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative,

— référé contractuel exercé après la conclusion du contrat conformément aux dispositions des articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du Code de justice administrative,

— recours pour excès de pouvoir, assorti ou non d'un référé suspension, contre un acte détachable du contrat, dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de cet acte,

— recours de plein contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief (articles R.421-1 à R.421-7 du Code de justice administrative),

— recours de plein contentieux, assorti ou non d'un référé suspension, contre le contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de sa date de signature.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet CS, 21490
Bordeaux
33063
Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Fax: +33 56243903
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018