TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67578-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

België-Brussel: Elektrische voertuigen

2018/S 031-067578

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stad Brussel - Aankoopcentrale
0207.373.429_203
Negende Linielaan 39
Brussel
1000
België
Telefoon: +32 22794200
E-mail: CDA.Sec.Cen@brucity.be
Fax: +32 22794253
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.brussel.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van elektrische scanvoertuigen voor de cel parkeren van het departement Economische Zaken

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/009173/PTL-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144900
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van elektrische scanvoertuigen voor de cel parkeren van het departement Economische Zaken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 239 597.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:

1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van elektrische scanvoertuigen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De technische kwaliteit van de voorgestelde oplossing / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Het resultaatniveau van de Proof of Concept (technische capaciteit) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: De methodologie / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: De gebruiksvriendelijkheid van het scanvoertuig en de beheerssoftware / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Doorsturen van de locatie van niet-geïdentificeerde voertuigen en objectieven.

2. Waarneming van de signalisatieborden

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 121-246028
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CDA/009173/PTL
Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van elektrische scanvoertuigen voor de cel Parkeren van het departement Economische Zaken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sigmax Law Enforcement BV
Capitool 13
Enschede
7521 PL
Nederland
E-mail: l.vd.ende@sigmax.nl
NUTS-code: NL213
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 669.42 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 235 597.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

— Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11,

— E-mail van de Raad van State (griffie): http://www.raadvst-consetat.be

— Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11,

— E-mail van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Brussel
1040 / 1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018