TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67604-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Modane: Metselwerk

2018/S 031-067604

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 029-062841)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
SFTRF
plateforme du tunnel du Fréjus
Modane
73500
Frankrijk
Telefoon: +33 479202600
E-mail: marchespublics@tunneldufrejus.com
Fax: +33 479202610
NUTS-code: FRK27

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sftrf.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.sftrf.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fabrication et fourniture de tampons de protection pour la conduite incendie du tunnel du Fréjus

Referentienummer: DTE/AO/TUN/18-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262522
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation s'intègre dans le cadre du renouvellement de la conduite incendie du tunnel du Fréjus et concerne la fourniture des tampons de protection (90 unités environ) positionnés dans les niches et les interniches incendie accueillant les hydrants et les vannes de sectionnement manuelles.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 029-062841

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Description des prestations:
In plaats van:

Informations complémentaires: maçonnerie, sécurité incendie

Te lezen:

Informations complémentaires: métallerie, sécurité incendie

Afdelingsnummer: II.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Code CPV principal
In plaats van:
45262522
Te lezen:
44000000
Afdelingsnummer: II.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Code(s) CPV additionnel(s)
In plaats van:
45262522
Te lezen:
44000000
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 23/03/2031
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: