TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67614-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Magdeburg: Kernspinresonantie-uitrusting

2018/S 031-067614

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 247-517822)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Leipziger Str. 44
Magdeburg
39120
Duitsland
Contactpersoon: Geschäftsbereich 3 / Zentraler Einkauf / Herr Zander
Telefoon: +49 391-6715152
E-mail: christian.zander@med.ovgu.de
Fax: +49 391-6715104
NUTS-code: DEE03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.med.uni-magdeburg.de/

I.1)Naam en adressen
Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Leipziger Str. 44
Magdeburg
39120
Duitsland
Contactpersoon: Geschäftsbereich 3 / Zentraler Einkauf / Herr Fischer
Telefoon: +49 391-6715139
E-mail: Kay.Fischer@med.ovgu.de
Fax: +49 391-6715104
NUTS-code: DEE03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.med.uni-magdeburg.de/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1,5 Tesla Magnetresonanztomograph

Referentienummer: 53/2017/EU/E15
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33113000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung, Montage und betriebsbereite Übergabe eines 1,5 Tesla Magnetresonanztomographiegerätes

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-517822

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 09/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 07/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 09/02/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 07/03/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: