TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67630-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Haguenau: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2018/S 031-067630

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 015-030404)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
CA de Haguenau
84 route de Strasbourg
Haguenau
67504
Frankrijk
E-mail: commande.publique@agglo-haguenau.fr
NUTS-code: FRF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo.fr

Adres van het kopersprofiel: http://alsacemarchespublics.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de vêtements de travail — accords-cadres à bons de commande — 4 lots

Referentienummer: cg-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de vêtements de travail — accords-cadres à bons de commande — 4 lots

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 015-030404

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 20/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 06/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: