Diensten - 67631-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jędrzejów: Landmeetkundige diensten

2019/S 030-067631

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Powiat Jędrzejowski
ul. 11 Listopada 83
Jędrzejów
28-300
Polen
Contactpersoon: Justyna Młyńczak
Telefoon: +48 413863741
E-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl
Fax: +48 413863742
NUTS-code: PL72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.powiatjedrzejow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostosowanie istniejących baz GESUT oraz utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71355000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostosowanie istniejących baz GESUT oraz utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 566 666.67 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Imielno

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg terytorialny Powiatu Jędrzejowskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostce ewidencyjnej,

b) Dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w jednostce ewidencyjnej,

c) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działaniaRozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Małogoszcz – obszar wiejski

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg terytorialny Powiatu Jędrzejowskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostce ewidencyjnej,

b) Dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w jednostce ewidencyjnej,

c) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działaniaRozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nagłowice

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg terytorialny Powiatu Jędrzejowskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostce ewidencyjnej,

b) Dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w jednostce ewidencyjnej,

c) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działaniaRozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oksa

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg terytorialny Powiatu Jędrzejowskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostce ewidencyjnej,

b) Dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w jednostce ewidencyjnej,

c) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działaniaRozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sędziszów – miasto, Sędziszów – obszar wiejski

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg terytorialny Powiatu Jędrzejowskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostce ewidencyjnej,

b) Dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w jednostce ewidencyjnej,

c) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działaniaRozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Słupia (Jędrzejowska)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg terytorialny Powiatu Jędrzejowskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostce ewidencyjnej,

b) Dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w jednostce ewidencyjnej,

c) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działaniaRozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sobków

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg terytorialny Powiatu Jędrzejowskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostce ewidencyjnej,

b) Dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w jednostce ewidencyjnej,

c) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działaniaRozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wodzisław

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg terytorialny Powiatu Jędrzejowskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT w jednostce ewidencyjnej,

b) Dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w jednostce ewidencyjnej,

c) Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działaniaRozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie digitalizacji materiałów

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg terytorialny Powiatu Jędrzejowskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Jędrzejowskiego w dwóch etapach szczegółowo opisanych w OPZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac, określonych w OPZ dla Etapu I w następujący sposób:

Sposób I – prace zostaną wykonane w siedzibie Wykonawcy

W zakresie spełnienia warunku zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających, zgodnie z art. 36 Ustawy o ochronie danych osobowych, ochronę przekazanej do digitalizacji dokumentacji przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

lub

Sposób II – prace zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego

Na podstawie odrębnej umowy Zamawiający udostępnia w swojej siedzibie pomieszczenie bez infrastruktury teleinformatycznej, w którym Wykonawca zrealizuje wszystkie prace określone w OPZ dla Etapu I a wówczas nie obowiązują wymagania określone dla sposobu 1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowania z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działaniaRozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454869
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: II
Perceel nr.: 9
Benaming:

Wykonanie digitalizacji materiałów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Top-Info Sp. z o.o.
ul. Barwinek 28 B
Kielce
25-150
Polen
NUTS-code: PL721
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 567 943.09 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 566 666.67 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2019