Diensten - 67632-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: WAN-diensten

2019/S 030-067632

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala
al. Niepodległości 190
Warszawa
00-608
Polen
Contactpersoon: Biuro Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 225926420
E-mail: bzp@krus.gov.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.krus.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ubezpieczenia rolnicze
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ubezpieczenia rolnicze

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługi eksploatacji sieci WAN

Referentienummer: 0000-ZP.261.9.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72720000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi operatorskiej sieci WAN.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 893 760.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rzeczpospolita Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi operatorskiej sieci WAN obejmującej transmisję danych, głosu i obrazu z zapewnieniem mechanizmów bezpieczeństwa, jak również dostarczenie urządzeń, zestawienie łączy, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą sieci niezbędną do świadczenia tych usług, w szczególności: usług sieci WAN w lokalizacjach Zamawiającego, centralnego dostępu do sieci Internet oraz dostępu beneficjentów KRUS poprzez Internet do usług świadczonych przez KRUS drogą elektroniczną w zakresie i terminach określonych we wzorze Umowy. Sieć ma zapewnić w szczególności komunikację danych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Zamawiającego, a także umożliwiać komunikację głosową przy wykorzystaniu technologii telefonii IP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Łącze w technologii światłowodów / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Przepustowość łączy / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zwiększenie przepustowości łączy - szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

W kryterium ceny brutto - ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria: Cena usługi utrzymania - 58 % i Cena za jeden Mb/s - 2 %.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwyk. części usługi w zakresie dot. dysponowania przez Wykonawcę siecią szkieletową MPLS wykorzystywaną na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi nie wcześniej niż 5.5.2019 r.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 226-517413
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Usługi eksploatacji sieci WAN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Integrated Solutions Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
ul. Marcina Kasprzaka 18/20
Warszawa
01-211
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange Polska S.A. – Członek konsorcjum
Al. Jerozolimskie 160
Warszawa
02-326
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 201 105.69 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 893 760.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019