Roboty budowlane - 676326-2021

Submission deadline has been amended by:  104526-2022
31/12/2021    S255

Rumunia-Bistrița: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 255-676326

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AQUABIS BISTRITA-NASAUD
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 566787
Adres pocztowy: Strada: Parcului, nr. 1
Miejscowość: Bistrita
Kod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Kod pocztowy: 420035
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Carmen Dohotar
E-mail: achizitii@aquabis.ro
Tel.: +40 263214014
Faks: +40 263216608
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquabis.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134276
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL 3 : Reabilitare conducta de aductiune Bistrita Lechinta si extindere alimentare cu apa si canalizare in comunele Lechinta, Micestii de campie, Sanmihaiu de Campie si Budesti

Numer referencyjny: CL 3
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Lot 1: Reabilitare conducta de aductiune Bistrita Lechinta

- Reabilitare conducta de aductiune Bistrita – Lechinta, cu lungime de 19.966 m, realizata din PAFSIN, SN 10000, PN 16, cu diametrul de 427 mm; Pe teritoriul UAT Sieu Magherus se vor reabilita cca. 10.022 m, iar pe teritoriul UAT Lechinta se vor reabilita cca. 9.944 m.

Lot 2: Ext alim cu apa si canalizare in com Lechinta, Micestii de Campie, Sanmihaiu de Campie si Budesti; -Aductiune principala noua de la punctul de racord (aductiunea Lechinta–Matei) la gosp de apa Micesti de Campie, cu l totala de 21.758m, realiz din PEID,PE100RC,PN10 si PN16,SDR11 si SDR17 cu diam de 200mm,180mm,160mm si 90mm; Pe traseul aduct este amplasata o st de pompare cu (2A+1R) pompe–SP1-Ad; -Aduct noua din aduct principala (descrisa mai sus) la gosp de apa Sangeorzu Nou, cu l de 1.308m,realizata din PEID,PE100RC,PN16,SDR11 cu diam de 110 mm, amplasata pe terit UAT Lechinta; -Aductiune noua din aductiunea princip (Lechinta–Micestii de Campie) la gosp de apa Budesti,cu l de 9.100m, realizata din PEID, PE100RC,PN10,SDR17 si PN10,SDR11,cu diam de 125mm. Pe traseul aduct este amplasata o st de pomp cu (1A+1R) pompe–SP2-Ad;-Aductiune noua din aductiunea princip (Lechinta–Micestii de Campie) la gosp de apa Sanmihaiu de Campie, cu l de 1.034m, realizata din PEID,PE100RC,PN10,SDR17,cu diam de 110mm; -Gosp de apa Micestii de Campie, ampl pe terit UAT Micestii de Campie,avand in comp doua rez de 100mc fiecare, o st de clorinare dimensionata pentru un debit de 2,84 ls si st de pompare 2+1 pompe Qtotal = 8,16ls, H = 60mCA; -Gosp de apa Sangeorzu Nou, amplasata pe terit UAT Lechinta, avand in comp doua rez de 100mc fiecare si o st de clorinare dimensionata pt un debit de 2,80 ls; -Gosp de apa Sanmihaiu de Campie, ampl pe terit UAT Sanmihaiu de Campie, avand in comp doua rez de 100mc fiecare si o st de clorinare dimensionata pentru un debit de 3,27ls; -Gosp de apa Budesti,amplasata pe terit UAT Budesti,avand in comp doua rez de 150mc fiecare si o st de clorinare dimensionata pentru un debit de 5,05ls; -Retea de distrib noua in loc Sangeorzu Nou, amplasata pe terit UAT Lechinta, cu l de cca. 10.664m, realizata din PEID, PE100RC,PN10,SDR17 cu diam de la 63mm la 125mm si 321 de bransamente; -Ret de distrib noua in loc Micestii de Campie,Visuia,Fantanita,amplasate pe terit UAT Micestii de Campie,cu l de cca. 23.742m,realizata din PEID, PE100RC,PN10,SDR17 cu diam de la 63mm la 140mm si 414 de bransamente.Pe ret de distrib sunt montate trei st de pompare astfel SP2Micesti 2+1 pompe Qtotal =7,23 ls,H=40mCA, SP3 Micesti 1+1pompe Q=1,0 ls, H=27mCA,SP4 Micesti 2+1 pompe Qtotal=5,83ls H=50 mCA; -Ret de distrib noua in loc Sanmihaiu de Campie, Stupini, La Curte, Brateni ampl pe terit UAT Sanmihaiu de Campie,cu l de cca.27.200m,realiz in PEID,PE100RC,PN10,SDR17 cu diam de la 63mm la 160mm si 492 bransamente.Pe ret de distrib este montata o st de pompare SP1Sim cu 2+1 pompe Qtotal=6,82 ls, H=96 mCA;-Ret de distrib noua in loc Budesti Fanate,Tagu,Tagsoru amplasate pe terit UAT Budesti, cu l de cca.45.475m, realizata din PEID, PE100RC,PN10,SDR17 cu diam de la 63mm la 200mm si 766 bransamente.Pe ret de distrib sunt montate doua st de pompare astfelSP1Budesti 2+1 pompe Qtotal=5.44 ls,H=33 mCA, SP2Budesti 2+1 pompe Qtotal=5.42 ls,H=45 mCA.Din rez din GA Budesti se va alim si loc Zoreni, ampl pe terit UAT Sanmihaiu de Campie cu o ret de distrib cu lde cca.9.833m,realizata din PEID,PE100RC,PN10,SDR17 cu diam de 63mm si 110mm si 168bransamente. In loc Vermes si Lechinta,se vor executa lucr de ext a sist de canal fiind prev cca7.198m cond de canal realiz din PVC-KG,SN8 cu diam de 250 mm, cond de ref cu l de cca.793 m,realiz din PEID,PE100RC,PN6,SDR26 cu diam de 90mm, cinci st de pomp AU noi si modernizarea a 4 st de pomp apa uzata existente,276 de racorduri.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 132 791 333.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 2: Extindere alimentare cu apa si canalizare in comunele Lechinta, Micestii de Campie, Sanmihaiu de Campie si Budesti

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jud. Bistrita Nasaud

II.2.4)Opis zamówienia:

- Aductiune principala noua de la punctul de racord (aductiunea Lechinta – Matei) la gospodaria de apa Micesti de Campie, cu lungime totala de 21.758 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 10 si PN 16, SDR 11 si SDR 17 cu diametre de 200 mm, 180 mm, 160 mm si 90 mm; Pe traseul aductiunii este amplasata o statie de pompare cu (2A+1R) pompe – SP1-Ad.

- Aductiune noua din aductiunea principala (descrisa mai sus) la gospodaria de apa Sangeorzu Nou, cu lungime de 1.308 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 16, SDR 11 cu diametrul de

110 mm, amplasata pe teritoriul UAT Lechinta.

- Aductiune noua din aductiunea principala (Lechinta – Micestii de Campie) la gospodaria de apa Budesti, cu lungime de 9.100 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 10, SDR 17 si, PN 10, SDR 11, cu diametrul de 125 mm. Pe traseul aductiunii este amplasata o statie de pompare cu (1A+1R) pompe – SP2-Ad.

- Aductiune noua din aductiunea principala (Lechinta – Micestii de Campie) la gospodaria de apa Sanmihaiu de Campie, cu lungime de 1.034 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 10, SDR 17, cu diametrul de 110 mm.

- Gospodarie de apa Micestii de Campie, amplasata pe teritoriul UAT Micestii de Campie, avand in componenta doua rezervoare de 100 mc fiecare, o statie de clorinare dimensionata pentru un debit de 2,84 l/s si statie de pompare 2+1 pompe Qtotal = 8,16 l/s, H = 60 mCA.

- Gospodarie de apa Sangeorzu Nou, amplasata pe teritoriul UAT Lechinta, avand in componenta doua rezervoare de 100 mc fiecare si o statie de clorinare dimensionata pentru un debit de 2,80 l/s.

- Gospodarie de apa Sanmihaiu de Campie, amplasata pe teritoriul UAT Sanmihaiu de Campie, avand in componenta doua rezervoare de 100 mc fiecare si o statie de clorinare dimensionata pentru un debit de 3,27 l/s.

- Gospodarie de apa Budesti, amplasata pe teritoriul UAT Budesti, avand in componenta doua rezervoare de 150 mc fiecare si o statie de clorare dimensionata pentru un debit de 5,05 l/s.

- Retea de distributie noua in localitatea Sangeorzu Nou, amplasata pe teritoriul UAT Lechinta, cu lungime de cca. 10.664 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 10, SDR 17 cu diametre de la 63 mm la 125 mm si 321 de bransamente

- Retea de distributie noua in localitatile Micestii de Campie, Visuia, Fantanita, amplasate pe teritoriul UAT Micestii de Campie, cu lungime de cca. 23.742 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 10, SDR 17 cu diametre de la 63 mm la 140 mm si 414 de bransamente. Pe reteaua de distributie sunt montate trei statii de pompare astfel: SP2 Micesti 2+1 pompe Qtotal = 7,23 l/s, H = 40 mCA, SP3 Micesti 1+1 pompe Q = 1,0 l/s, H = 27 mCA, SP4 Micesti 2+1 pompe Qtotal = 5,83 l/s, H = 50 mCA.

- Retea de distributie noua in localitatile Sanmihaiu de Campie, Stupini, La Curte, Brateni amplasate pe teritoriul UAT Sanmihaiu de Campie, cu lungime de cca. 27.200 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 10, SDR 17 cu diametre de la 63 mm la 160 mm si 492 bransamente. Pe reteaua de distributie este montata o statie de pompare SP1Sim cu 2+1 pompe Qtotal = 6,82 l/s, H = 96 mCA.

- Retea de distributie noua in localitatile Budesti, Fanate, Tagu, Tagsoru, amplasate pe teritoriul UAT Budesti, cu lungime de cca. 45.475 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 10, SDR 17 cu diametre de la 63 mm la 200 mm si 766 bransamente. Pe reteaua de distributie sunt montate doua statii de pompare astfel: SP1 Budesti 2+1 pompe Qtotal = 5.44 l/s, H = 33 mCA, SP2 Budesti 2+1 pompe Qtotal = 5.42 l/s, H = 45 mCA. Din rezervorul din GA Budesti se va alimenta si localitatea Zoreni, amplasata pe teritoriul UAT Sanmihaiu de Campie cu o retea de distributie cu lungime de cca. 9.833 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 10, SDR 17 cu diametre de 63 mm si 110 mm si 168 bransamente.

In localitatile Vermes si Lechinta, se vor executa lucrari de extindere a sistemului de canalizare fiind prevazuti cca 7.198 m conducta de canalizare realizata din PVC-KG, SN8 cu diametrul de 250 mm, conducte de refulare cu lungimea de cca. 793 m, realizata din PEID, PE100RC, PN 6, SDR 26 cu diametru de 90 mm, cinci statii de pompare apa uzata noi si modernizarea a patru statii de pompare apa uzata existente, 276 de racorduri.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Perioada de garantie a Lucrarilor / Waga: 15
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 94 697 360.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud Fonduri europene POIM - 85%, buget de stat - 13%, buget local - 2% si contributie proprie - 6%

II.2.14)Informacje dodatkowe

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru soli... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 1: Reabilitare conducta de aductiune Bistrita Lechinta

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jud. Bistrita nasaud

II.2.4)Opis zamówienia:

- Reabilitare conducta de aductiune Bistrita – Lechinta, cu lungime de 19.966 m, realizata din PAFSIN, SN 10000, PN 16, cu diametrul de 427 mm; Pe teritoriul UAT Sieu Magherus se vor reabilita cca. 10.022 m, iar pe teritoriul UAT Lechinta se vor reabilita cca. 9.944 m.

- Traseul aductiunii se afla atat pe teritoriul UAT Lechinta (9.944 m) cat si pe teritoriul UAT Sieu-Magherus (10.022 m).

1 Strada Catre Rezervor – UAT Lechinta 803m

2 DJ 151 (Chirales – Lechinta) – UAT Lechinta 8.118m

3 Drum de exploatare 4 (Chintelnic – Chirales) – Lechinta 1.023m

4 DC 13B (Sieu Maghesrus – Chintelnic) – UAT Sieu-Magherus 2.170m

5 DN 17 – UAT Sieu-Magherus 7.000m

6 Drum de exploatare 4 (Chintelnic – Lechinta) – UAT Sieu-Magherus 852m

TOTAL [m] =19.966

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Perioada de garantie a Lucrarilor / Waga: 15
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 093 973.00 RON
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud Fonduri europene POIM - 85%, buget de stat - 13%, buget local - 2% si contributie proprie - 6%

II.2.14)Informacje dodatkowe

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru soli... detalii pe www.e-licitatie.ro

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Legea nr.99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de of clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste doc justificative pot fi:

1. Persoanele juridice romane vor prezenta:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Dupa caz, documente prin care sa demonstreaze faptul ca op ec poate beneficia de derogarile prev la art.178 alin.3 art. 179 alin. (2),art.180 alin. (2), art. 184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;

- alte documente, dupa caz.

2. Persoanele juridice straine vor prezenta: - Documente eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, Certificat de Rezidenta Fiscala, alte documente echivalente) din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din actul constitutiv/declaratie pe propria raspundere. Documentele vor fi incarcate in SEAP cu semnatura electronica.

Precizari

1.Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici(operator economic ofertant/asociat/terti susutinatori/ subcontractanti propusi) .2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local în conformitate cu cerintele entitatatii contractante. 3. In cazul in care tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 4. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Cerinta 2: Declaratie (F5) privind neincadrarea în situatiile prevazute la art.72 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Operatorii economici (ofertanti / terti sustinatori / subcontractori) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si Formular 5. Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante, implicate in procedura de atribuire sunt:

Director general Sandru Ion, Director General Adjunct Macarie Moldovan, Director tehnic Gorea Tanasie, Director productie Singeorzan Ioan, Director economic Neamtiu Adina, Consilier juridic Coman Ciprian, Presedinte CA: Timoce Grigore, Membri CA: Cimpan Dragomir -Sabin, Tintean Ioan,

Nemes Crina-Gratiela, Parasca Constantin, Kozuk Andrei, Sef birou UIP ing. Baciu Adrian, Sef birou Achizitii publice Dohotar Carmen. Toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) impreuna cu DUAE vor prezenta Formularul nr.5 -Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72 din Legea nr. 99/2016. In cazul unei asocieri, Acordul de asociere (F3) se depune odata cu DUAE si F 5.

Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator al ofertantului (dupa caz) va trebui sa prezinte si sa indeplineasca cerintele prev la cap.III.2.1.a)

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: se completeaza DUAE. Înainte de a fi declarat câstigator, la solicitarea entitatii contractante , ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE , dupa cum urmeaza:

1. Persoane juridice romane:

Documente de confirmare – Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul

constatator emis de ONRC/ORC. În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire si /sau in cazul subcontractarii unor lucrari, fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant trebuie sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.

2. Persoane juridice straine: orice document edificator care dovedeste o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic traduse si autorizate în limba româna. Documente de confirmare – Prezentarea de documente relevante emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Loturile: 1,2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cerinta 1. Cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta (2018, 2019, 2020) sa fie cel putin egala cu: Lot 1 – 38.093.973 lei fara TVA Lot 2 – 94.697.360 lei fara TVA Documente relevante: bilanturi contabile sau extrase de bilant înregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare, aferente exercitiilor financiare 2018, 2019, 2020).In cazul unei asocieri aceste documente vor fi prezentate de fiecare asociat. cerinta privind capacitatea economica si financiara, va fi evaluata cumulativ. Ofertantul va depune documente separat pentru pentru Lot 1, Lot 2. Nu sunt restrictii pentru ofertanti in ceea ce priveste nr de loturi pentru care opteaza sa depuna oferta. Nota: 1. Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Echivalentul leu/valuta se calculeaza potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de BNR si valabil pentru fiecare din anii pentru care se prezinta cifra de afaceri. In conformitate cu art. 193 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, in cazul in care acelasi ofertant depune oferta pentru mai multe loturi, cerinta privind media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani de referinta se va considera indeplinita daca este cel putin egala cu suma mediei cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani de referinta, aferenta fiecarui lot pentru care depune oferta. Documentele se depun pe fiecare lot separat. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 72, art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Cerinta 2 Diponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii, sau linii de credit pentru 3 luni consecutive de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de cel putin 3.857.014,77 lei pentru lotul 1 , respectiv - 9.588.107,70 lei pentru lotul 2 . Cf. prev. art 205, alin. (2) din Legea 99/2016, Ofertantul clasat pe locul I va trebui sa demostreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are diponibile resurse reale negrevate de datorii in valoare de cel putin 3.857.014,77 lei pentru lotul 1 respectiv 9.588.107,70 lei pentru lotul 2, pentru o perioada de 3 luni consecutive pe perioada de derulare a contractului. Ofertantul va depune documente separate pentru lotul 1 respectiv pentru lotul 2 (nu sunt restrictii pentru Ofertanti in ceea ce priveste numarul de loturi pentru care opteaza sa depuna oferta).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cerinta 1. Se va completa DUAE in mod corespunzator. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplcarea criteriului de atribuire, va prezenta anterior atribuirii contractului la solicitarea entitatii contractante, documentele prin care face dovada ca poate indeplini cerinta, avand in vedere prevederile art.2015 alin (2) din Legea 99/2016. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 72 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator–formularul 8, incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta . Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei de respingere a ofertei ca si inacceptabila; b) Din angajamentul ferm trebuie sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Prin Angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea se va demonstra faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizând fara echivoc cerinta pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, în conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele acestuia. Documentele justificative anexe la angajament din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. c) Documentele indicate in angajament (situatii financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Cerinta 2. Ofertantul va prezenta odata cu depunerea ofertei, o declaratie pe propria raspundere ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are diponibile resurse reale negrevate de datorii in valoare de cel putin 3.857.014,77 lei pentru lotul 1 , respectiv - 9.588.107,70 lei pentru lotul 2, pentru o perioada de 3 luni consecutive . Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea procesului de evaluare, la solicitarea entitatii contractante cf.prev.art 205 alin.(2) din L99/2016 va demonstra ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are diponibile resurse reale negrevate de datorii in valoare de cel putin 3.857.014,77 lei pentru lotul 1 , respectiv - 9.588.107,70 lei pentru lotul 2, pentru o perioada de 3 luni consecutive in perioada de derulare a contractului . Ofertantul va depune documente separate pentru lotul 1 respectiv lotul 2 (nu sunt restrictii pentru Ofertanti in ceea ce priveste numarul de loturi pentru care opteaza sa depuna oferta).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a informa Entitatea Contractanta cu privire la partea din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze. Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 72 din Legea nr. 99/2016.

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experienta similara: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa dovedeasca faptul ca în ultimii 5 ani împliniti la data limita de depunere a ofertelor au dus la bun sfarsit / finalizat, activitati similare obiectului fiecarui lot respectiv: „lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide” Pentru LOT 1: Ofertantul trebuie sa fii executat cel putin un contract similar/ maxim 3 care sa fii avut ca obiect realizarea de „lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide” in valoare cumulata de 26.665.779 lei fara TVA,; Pentru LOT 2: Ofertantul trebuie sa fii executat cel putin un contract similar/ maxim 3 care sa fii avut ca obiect realizarea contracte de „lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide” in valoare cumulata de 66.288.152 lei fara TVA Prin „lucrari duse la bun sfarsit” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau - lucrari receptionate, insotite de proces verbal de receptie finala. Prin lucrari similare in sisteme de alimentare cu apa se intelege oricare dintre urmatoarele lucrari: construire si/sau reabilitare si/sau modernizare retele apa, aductiuni de apa, statii pompare apa, statii tratare apa, rezervoare de inmagazinare. Prin lucrari in sisteme de canalizare se intelege oricare dintre urmatoarele lucrari: construire si/sau reabilitare si/sau modernizare retele de canalizare. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus - ultimii 5 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertelor. Termenul de depunere al ofertelor se va extinde corespunzator (cu zillele de decalare) si de semenea si perioada aferenta experientei similare. Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare curs...

Loturile: 1,2 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Se solicita demonstrarea faptului ca operatorul economic are implementat Standardul de Management al Calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent.Ofertantul va prezenta un certificat emis/acordat de organisme independente conform prev.art.195 alin.(1) din Legea 99/2016. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza documente echivalente prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului. Nota: 1.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici, pentru partea de contract pe care o realizeaza. 2.Documentele de confirmare trebuie sa fie valabile la data prezentarii. 3. Documentele se depun pentru fiecare lot separat.

Loturile: 1,2 Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Se solicita demonstrarea faptului ca operatorul economic are implementat Standardul de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001, sau echivalent.Ofertantul va prezenta un certificat emis/acordat de organisme independente conform prev.art.195 alin.(1) din Legea 99/2016. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza documente echivalente prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala (e) ce fac obiectul contractului. Nota: 1.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici, pentru partea de contract pe care o realizeaza. 2.Documentele de confirmare trebuie sa fie valabile la data prezentarii. 3. Documentele se depun pentru fiecare lot separat.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II, “Informatiibreferitoare la operatorul economic”, sectiunea D “Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic se bazeaza” si partea IV “Criteriile de selectie” – Sectiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala”. Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.72 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE va include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Se va prezenta, alaturi de DUAE, Acordul de subcontractare (Formular 10), semnat de catre fiecare parte. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achizitie publica. La solicitarea entitatii contractante, ofertantii declarati admisi în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor urmeaza sa prezinte documente care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv contractul de subcontractare. In toate cazurile, contractele de asociere sau de subcontractare nu pot sa prevada clauze contrare contractului de achizitie publica. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 184 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta solicita ofertantului sau candidatului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate potrivit art. 187 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 nu rezulta ca subcontr...

Se completeaza DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Odata cu depunerea DUAE of prezinta Acord de asociere ( F3) semnat de catre fiecare membru al asocierii. Toti asociatii vor asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contr.Liderul asocierii este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contr. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si Asociati / Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si acesta. Înainte de a fi declarat câstigator, la solicitarea EC ofertantul clasat pe primul loc va transmite documentele asumate prin DUAE. Se va completa DUAE de catre op ec participanti la procedura de atribuire cu inf aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contr invocat drept experienta similara, val contr, valoarea lucrarilor similar executate in ultimii 5 ani, beneficiarul, data si nr doc de receptie, ponderea si lucrarile pentru care a fost resp. Totodata, in situatia in care doc care probeaza indeplinirea cerintei de calificare includ lucr executate si inainte de perioada solicitata prin fisa de date (respectiv ultimii 5 ani împliniti la data limita de depunere a of), of va mentiona in DUAE, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit in perioada solicitata, respectiv in ultimii 5 ani împliniti la data limita de depunere a of. Valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit va fi cea fara TVA. Doc justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea EC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv: - extrase relevante ale contractului / documente / certificate (ex. Procesul verbal de receptie finala / procesul verbal de receptie pe obiecte, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ recomandari/ certificari de buna executie/ certificate constatatoare) care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. Din aceste documente sau din altele aditionale trebuie sa reiasa: nr si data contr invocat drept exp similara, val contr, valoarea lucrarilor similar executate in ultimii 5 ani, beneficiarul, data si numarul doc de receptie, ponderea si lucrarile pentru care a fost responsabil. Nota 1: Daca un grup de op ec depune o of comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in consi...

Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care sa probeze indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, dupa cum urmeaza: Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenul stabilit. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care sa probeze indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, dupa cum urmeaza: Dovada implementarii sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al mediului pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenul stabilit. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Cuantumul GP este: Lot 1- 380.900 lei fara TVA; Lot 2- 946.900 lei fara TVA.

GP se constituie separat pentru fiecare lot in parte, prin virament bancar (in contul SC AQUABIS SA RO38RNCB0038045896280001deschis la BCR Bistrita) sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Dovada constituirii garantiei de participare se va transmite in SEAP în format electronic. Documentele ce fac dovada constituirii garantiei de participare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor art. 67 alin. (4) din HG 394/2016; In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari acestea trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Neprezentarea instrumentelor de garantare in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor va conduce la respingerea ofertelor respective, conform art. 71 alin (3) din HG 394/2016. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 180 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Echivalenta leu/alta moneda, pentru garantiile de participare, se face la cursul valutar BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Restituirea GP se face cu respectarea prevederilor art. 44 din HG 394/2016.

În cazul depunerii de oferte în asociere garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si va acoperi în mod solidar toti membrii.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie pentru fiecare LOT in parte conform art. 45 din HG 394/2016. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (F 2), care devine anexa la contract ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Avand in vedere clauza rezolutorie din Contractul de Finantare nr. 314/24.03.2020 incheiat de catre Entitatea Contractanta SC AQUABIS SA cu Ministerul Fondurilor Europene in calitate de AM POIM, finalizarea procedurii de atribuire prin incheierea contractului de achizitie public,a este supusa urmatoarei conditii: “Incheierea contractului de lucrari care face obiectul prezentei proceduri de atribuire este conditionata de aprobarea fara modificari de catre Comisia Europeana, a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud (cod SMIS 2014+ 135501), sub aspectul lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri. Semnarea contractului se va face în termen de maxim 6 luni (termen estimat de Entitatea Contractanta pentru aprobarea Proiectului de catre Comisia Europeana) calculat de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba Proiectul fara modificari in termenul de mai sus, Entitatea Contractanta va

aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 99/2016, fiind in imposibilitatea incheierii contractului de achizitie publica. Entitatea Contractanta își rezervă astfel dreptul de a nu incheia contractul, iar ofertantii accepta că Entitatea Contractanta nu poate fi considerata răspunzătoare pentru nici un prejudiciu apărut în cazul neancheierii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă s-a notificat producerea unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul fara modificari sub aspectul lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri, Entitatea Contractanta angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la de la primirea notificarii de aprobare, să înștiințeze ofertantul declarat câștigător cu privire la semnarea contractului”.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2022
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Comisia de evaluare

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Orice op.ec. inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta.Op.ec. au obligatia de a transmite of. in format electronic pentru fiecare lot separat si numai pana la termenul limita pt. depunerea ofertelor.Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica(L 455/2001 privind semnatura electronica).Astfel documentele ofertei se transmit in conformitate cu solicitarile EC, prin intermediul SEAP in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa, in acest sens documentele in discutie se vor scana intr-un document/fisier care permite semnarea electronica. Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate respectiv 180 zile, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana imputernicita legal de catre acesta.Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SICAP cu semnatura electronica.În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. DUAE va fi depus si in format PDF semnat electronic.Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE). Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: - ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când primeste din partea entitatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare. În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activităţii profesionale trebuie dovedite pentru fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite cumulativ. Operatorul economic va declara care informatii din oferta depusa sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprie... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, cf. art.8 alin (1) lit.a) din Legea 101/2016

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2021