Roboty budowlane - 676334-2021

31/12/2021    S255

Rumunia-Turda: Roboty w zakresie ścieków

2021/S 255-676334

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 20330054
Adres pocztowy: Strada: Axente Sever, nr. 2
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401078
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: SÂRB MARIA MIHAIELA-SEF UIP POIM
E-mail: office@caaries.ro
Tel.: +40 264311771
Faks: +40 264311772
Adresy internetowe:
Główny adres: www.caaries.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134339
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

“INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.” (CL4) din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020"

Numer referencyjny: 20330054_2022_PAAPD1324505
II.1.2)Główny kod CPV
45232420 Roboty w zakresie ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Prin această componentă a proiectului se urmareste proiectarea si executia de statii de epurare si colectoare de transport ape uzate menajere in aria de operare a COMPANIEI DE APA ARIES S.A din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020"

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatiilor suplimentare cu 20 de zile si cel tarziu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu cel putin 27 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor si cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite in intervalul 26 - 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 21 609 081.97 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO113 Cluj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Judetul Cluj

II.2.4)Opis zamówienia:

Lucrările de constructie pentru proiectarea si executia stațiilor de epurare din localităţile Luncani si Tritenii de Jos si transferul apelor uzate din aglomerarea Tureni, includ:

a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statiile de epurare, statiile de pompare apa uzata si colectoarele de transfer. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie;

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie pentru:

• Statii de epurare a apelor uzate in urmatoarele localitati :

o Luncani - Capacitatea statiei va fi de 2 519 LE. Vor fi epurate apele uzate colectate din localitatile Luncani si Gligoresti. Apa epurata va fi deversata in raul Aries.

o Tritenii de Jos - Capacitatea statiei va fi de 2 800 LE. Vor fi epurate apele uzate colectate din localitatiile Tritenii de Jos si Tritenii de Sus. Apa epurata va fi deversata in raul Tritiul.

• Statii de pompare apa uzata – 3 buc;

• Colectoare de transfer apa uzata – 13.686,21 m;

d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional;

g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni ;

h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Contractantul va fi responsabil pentru proiectarea si executia tuturor lucrarilor, conform descrierii din Caietul de Sarcini.

Durata de realizare a lucrarilor este 28 de luni, din care 8 luni pentru proiectare si 20 luni pentru executie, la care se adauga perioada de garantie de 36 de luni.

Luand in considerare faptul ca lucrarile ce fac obiectul contractului se vor executa pe mai multe amplasamente/locatii, Entitatea Contractanta nu impune obligatii cu privire la modul de organizare a lucrarilor, Antreprenorul urmand a inainta propriul program de proiectare si executie a lucrarilor, cu incadrarea in durata de executie aferenta implementarii contractului sectorial de lucrari.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta Tehnica (Pt) / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Pretul ofertei / Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 64
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sursele de finanțare sunt:

Fondurile europene nerambursabile - 85%;

Bugetul national - 13%;

Bugetul local - 2%

Fond European: Fond de Coeziune; Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE impreuna cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă, conform art. 143 alin (2) lit.b) din HG 394/2016. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 177, art.178 si art.180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente sunt:

1. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv si/sau documente echivalente emise in tara de rezidenta, pentru persoanele juridice straine.

2. Certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), si/sau documente echivalente emise in tara de rezidenta, pentru persoanele juridice straine, la momentul prezentarii acestora.

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, actualizata.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

1. Varga Petru - Membru Consiliul de Administratie

2. Sâsâeac Daiana-Ramona - Membru Consiliul de Administratie

3. Serestely Elemer - Membru Consiliul de Administratie

4. Fărcaș Traian - Membru Consiliul de Administratie

5. Pop Vasile – Cristian - Membru Consiliul de Administratie

6. Diță Mihai Serban - Membru Consiliul de Administratie

7. Goia Radu-Andrei - Membru Consiliul de Administratie

8. Bogdan Ionut Bobic – Director General

9. Sarb Maria Mihaiela - Sef UIP / presedintele Comisiei de evaluare

10. Demeter Adrian Desideriu - Consilier Juridic / membru comisie de evaluare

11. Sarbu Lidia Ancuta - Ofiter Financiar UIP / membru comisie de evaluare

12. Pacurar Horatiu - Coordonator contracte / membru comisie de evaluare

13. Fagadar Adrian-Ioan - Coordonator contracte / membru comisie de evaluare

14. Petridean Iuliu-Virgil - Coordonator contracte / membru comisie de evaluare

15. Keresztesi Mihaela-Oana - Coordonator contracte / membru comisie de evaluare

16. Asafti Ioan Corneliu – Sef statie epurare / membru de rezerva comisie de evaluare

Furnizorul de servicii auxiliare, respectiv Consultantul pentru Asistenta Tehnica pentru pregătirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire (Proiectant), este S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. Persoanele cu putere de reprezentare din partea Furnizorului de servicii auxiliare sunt:

1. Boeru Gheorghe – administrator;

2. Boeru Bogdan Eugeniu – asociat;

3. Bulumete Andrei – Lider de echipa

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Nedepunerea DUAE impreuna cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă, conform art. 143 alin (2) lit.b) din HG 394/2016. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72, 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72, 73 din Legea 99/2016 (Formularul 10).

Note:

1. Se vor depune odata cu DUAE si urmatoarele documente (dupa caz): acord de asociere (Formularul 6), acord de subcontractare (Formularul 7), angajamentul ferm al tertului sutinator (Formularul 8, Formularul 9).

2. Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

3. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

4. Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

5. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere / o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

6. Documentele vor conține date reale, actuale și valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sau, dupa caz, activitatile pentru partea proprie de contract.

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si includ:

1. Certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul persoanelor juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

2. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor conține date reale, actuale și valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta nr. 1 - Cifra de afaceriMedia cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie de minim 21.609.081,97 leiTert sustinatorIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72, 73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare si selectiesunt considerati si terti sustinatori, caz in care se solicita prezentarea Angajamentului ferm odata cu prezentarea DUAE.Tertul sustinator va raspunde în solidar cu ofertantul, în mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, în baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntând în acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pentru cerinta nr.1-Operatorul economic va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt : 1. Situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, bilanturi sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu). Nota: In cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii. De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul 6 - Acord de Asociere. In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea indicatorului "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Pentru tert sustinator-Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), respectiv: 1. Formularul 8 – Angajament ferm privind sustinerea economica si financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici; 2. Anexa la Formularul 8 - Declaratie tert sustinator economic si financiar, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate sunt: 3. Situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, bilanturi sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 - Experienta similara in conformitate cu art.192 lit.a) din Legea nr.99/2016 Ofertantul trebuie sa demonstreze finalizarea executiei in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunere a ofertei, pentru constructii similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, respectiv: - Cel putin 1 (o) statie de epurare a apei cu o capacitate de minim 2800 LE, in cadrul unor contracte de lucrari de aceeasi natura (de tip proiectare si executie). Cerinta se considera indeplinita atat in cazul finalizarii unor constructii noi, cat si in cazul reabilitarii unor statii de epurare existente, din cadrul unor contracte de tip proiectare si executie; Si - Constructii similare privind extinderea si/sau reabilitarea si/sau infiintare si/sau modernizarea a minim 5 km de conducte de alimentare cu apa/aductiuni/retele de canalizare/ alte retele de fluide. Se va avea in vedere demonstrarea experientei solicitate prin prezentarea oricarei combinatii de contracte de proiectare, executie, proiectare si executie, cu conditia dovedirii experientei atat in proiectare, cat si in executie a minim 5 km de conducte de alimentare cu apa /retele de canalizare/ aductiuni/ alte retele de fluide. Prin sintagma „finalizarea executiei” se intelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. Cerinta nr. 3 - Informatii privind asocierea operatorilor economici Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea 99/2016. Cerinta nr. 4 – Tert sustinator privind capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acor...

Proportia de subcontractare Cerinta nr. 2 - Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor (daca subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei) si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Cerinta nr. 1 - Dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru activitatea/activitatile principala(e) a contractului. Cerinta de implementare a unui sistem de management al calitatii trebuie indeplinita de fiecare ofertant (ofertant unic/ ofertant asociat) pentru partea din contract pe care o va îndeplini.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Cerinta nr. 2 - Dovada implementării sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001 Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au implementat un sistem de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 pentru activitatea principala de executie ce face obiectul contractului. Cerinta de implementare a unui sistem de management de mediu trebuie indeplinita de fiecare ofertant (ofertant unic/ ofertant asociat) pentru partea din contract pe care o va îndeplini.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pentru cerinta nr.1-Se va completa DUAE de catre operatorii economici ofertant/candidat, asociat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Din informatiile prezentate in DUAE trebuie sa reiasa cel putin: numele Beneficiarului, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, nr, data), tipul (proiectare si executare lucrari), valoarea (lei fara TVA), rolul in cadrul contractului (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil (împreună cu valoarea acestora, fără TVA), scopul lucrarilor (tipuri de lucrari), perioada de realizare a lucrarilor (datele de incepere si finalizare a lucrarilor executate), locul executiei, datele de identificare a documentului care atesta finalizarea lucrarilor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente sunt: - extrase relevante ale contractului/ si documente/ certificate (ex.procesul-verbal de receptie/ procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, certificate de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certificate constatatoare) care sa fie semnate de catre beneficiar si care sa ateste faptul ca lucrarile au fost finalizate si executate în conformitate cu normele legale în domeniu, si/sau alte documente din care sa reiasa: numele Beneficiarului, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, nr, data), tipul (proiectare si executare lucrari), valoarea (lei fara TVA), rolul in cadrul contractului (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil (împreună cu valoarea acestora, fără TVA), scopul lucrarilor (tipuri de lucrari), perioada de realizare a lucrarilor (datele de incepere si finalizare a lucrarilor executate), locul executiei, datele de identificare a documentului care atesta finalizarea lucrarilor. Vor fi acceptate documente care atesta atat lucrarile receptionate partial cat si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. În cazul decalării termenului de depunere a ofer...

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare (Formularul 7). Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate de catre subcontractanti prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Nota: Entitatea contractantă nu a stabilit criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. Nedepunerea odata cu oferta, a acordului de subcontractare constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si vor fi valabile la momentul prezentarii in SEAP. Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, acordate de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalente cu cele solicitate, pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat, ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Indeplinirea acestei cerinte nu se poate realiza prin intermediul tertului sustinator.

Operatorii economici vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si vor fi valabile la momentul prezentarii in SEAP. Ofertantul va prezenta dovada implementarii sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, acordate de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului de management al mediului, echivalent cu cel solicitat, pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat, ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Indeplinirea acestei cerinte nu se poate realiza prin intermediul tertului sustinator.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare (G.P.) in cuantum de 200.000,00 lei. G.P. se va constitui in conformitate cu prev. art. 41 si art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale din 02.06.2016.

In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea G.P. prin virament bancar, garantia trebuie virata in contul COMPANIEI DE APA "ARIES" S.A., nr. RO93 BTRL 0510 1202 A726 1701, deschis la Banca Transilvania Turda, cod fiscal RO 20330054.

Perioada de valabilitate a G.P.: 90 zile incepand de la data limita de depunere a ofertelor.

G.P. trebuie sa fie irevocabila iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada că plata garantiei de participare se va executa neconditionat. G.P. se poate constitui prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, in conformitate cu Formularul 1 - Garantie de participare. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

G.P. emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii, în conformitate cu art 138 alin 3 din HG 394/2016. La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SICAP (scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor).

Pentru o G.P. depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SICAP.

Restituirea G.P. se va face in conformitate cu prevederile ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

- Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

- Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.

- Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP.

- Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

- Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

- Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro .

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

- Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.

- Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 2 zile inaintea datei stabilite. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

- În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.

- In cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

- durata de executie a contractului: 28 luni (de la data emiterii ordinului de începere a lucrarilor) din care 8 luni proiectare si 20 luni executie.

- perioada de garantie: 36 luni de la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor.

- Pentru participarea la procedura, cu privire la III.2) Conditii de Participare ofertantii prezinta DUAE (Document Unic de Achizitie European), completat in conformitate cu Cap. V Sectiunea 7 din Legea nr. 99/2016.

- In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a DUAE, se va avea în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SICAP.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termenele prevazute de Legea nr 101/2016.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Adres pocztowy: strada Axente Sever, nr.2
Miejscowość: TURDA
Kod pocztowy: 401078
Państwo: Rumunia
E-mail: office@caaries.ro
Tel.: +40 264311771
Faks: +40 264311772
Adres internetowy: www.caaries.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021