Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67642-2023

03/02/2023    S25

Polen-Gdynia: Systemunterstützung

2023/S 025-067642

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: KRS 0000492201
Postanschrift: ul. Powstania Styczniowego 1
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-519
Land: Polen
E-Mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telefon: +48 587260467
Fax: +48 587260338
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitalepomorskie.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Objęcie opieką serwisową systemu CLININET – CGM Polska Sp. z o.o. dla czterech placówek Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: D25M/251/WR/48-82rj/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72253200 Systemunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest objęcie opieką serwisową systemu CLININET – CGM Polska Sp. z o.o. dla czterech placówek Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami określonymi w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do nn zaproszenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do nn zaproszenia.

3. Usługi świadczone będą dla następujących lokalizacji Zamawiającego tj.:

- 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1,

- 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1,

- 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18,

- 84-200 Wejherowo ul. dr A. Jagielskiego 10

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 590 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

- 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1,

- 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1,

- 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18,

- 84-200 Wejherowo ul. dr A. Jagielskiego 10

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest objęcie opieką serwisową systemu CLININET – CGM Polska Sp. z o.o. dla czterech placówek Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami określonymi w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do nn zaproszenia.

2. Umowa na świadczenie serwisu gwarancyjnego obejmować musi:

• aktualizację produktu w zakresie niezbędnym do naprawy błędów gwarancyjnych,

• modyfikacje produktu uwzględniające zmieniające się przepisami ogólnymi, rozporządzeniami, ustawami, obowiązującymi wykładniami prawnymi lub wskazówkami jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, inne),

• możliwość zgłaszania błędów poprzez system serwisowy dostępny 24h,

• doradztwo w zakresie rozbudowy systemu o kolejne moduły.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do nn zaproszenia.

4. Usługi świadczone będą dla następujących lokalizacji Zamawiającego tj.:

- 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1,

- 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1,

- 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18,

- 84-200 Wejherowo ul. dr A. Jagielskiego 10

5. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Uzasadnienie prawne:

Art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r.

poz. 1710 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jest jedynym Wykonawcą, który może

świadczyć w/w usługi.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CompuGroup Medical Polska Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 712-10-76-075
Postanschrift: ul. Do Dysa 9
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 20-149
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 802 400.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 590 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 2245887701
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

5. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

6. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

11. Odwołanie w swojej treści zawierać musi elementy, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania odwołania zawarte są w rozdz. XXI SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023