Diensten - 67647-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

2019/S 030-067647

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agentsiya po zaetostta
121604974
bul. Knyaz Aleksandar Dondukov No. 3
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Anna Pavlova
Telefoon: +359 29265402
E-mail: Anna.Pavlova@az.government.bg
Fax: +359 29265428
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.az.government.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.az.government.bg/bg/profiles/view/259-osigurjavane-na-samoletni-bileti-za-prevoz-po-vyzduh-na-pytnici-i-bagaj-pri-slujebni-pytuvanija-v-stranata-i-chujbin/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: насърчаване на заетостта

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на АЗ по ОП № 2 „Осигуряване на самолетни билети за други дестинации“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на АЗ“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за други дестинации“ по сключено рамково споразумение № СПОР 12 от 5.6.2017 г. и допълнително споразумение № 1/27.11.2018 г. към него.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на АЗ“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за други дестинации“ по сключено рамково споразумение № СПОР 12 от 5.6.2017 г. и допълнително споразумение № 1/27.11.2018 г. към него.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 015-022347
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Benaming:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на АЗ по ОП № 2 „Осигуряване на самолетни билети за други дестинации“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Обединение МТБ ДЗЗД
177164294
ул. Драган Цанков № 43, ет. 2
Пловдив
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 894343254
E-mail: a.pashova@btm.bg
Fax: +359 29816634
NUTS-code: BG421

Internetadres: https://marbrotours.bg/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД
203580231
ул. Цветна градина № 38
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29816634
E-mail: clients@btm.bg
Fax: +359 29816634
NUTS-code: BG411

Internetadres: https://www.btm.bg/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Марбро Турс ООД
825391828
ул. Драган Цанков № 43, ет. 2, ап. 2
Пловдив
4000
Bulgarije
Telefoon: +359 29818824
E-mail: sofia@marbrotours.com
Fax: +359 29818824
NUTS-code: BG421

Internetadres: https://marbrotours.bg/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019