Diensten - 67648-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Opole: Reinigingsdiensten

2019/S 030-067648

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
Opole
45-758
Polen
Contactpersoon: Renata Piórkowska
Telefoon: +48 774498175
E-mail: r.piorkowska@po.opole.pl
Fax: +48 774498180
NUTS-code: PL524

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.po.opole.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w budynkach Politechniki

Referentienummer: ZP/U/71/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w budynkach Politechniki Opolskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga się od Wykonawcy:

a) kompleksowego utrzymania porządku i czystości w obiektach Politechniki Opolskiej,

b) zapewnienia na własny koszt środków czystości, środków dezynfekcyjnych, ręczników papierowych, papieru toaletowego, itp. niezbędnych do realizacji zamówienia

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 581 274.83 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL524
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości w budynkach Politechniki Opolskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga się od Wykonawcy:

a) kompleksowego utrzymania porządku i czystości w obiektach Politechniki Opolskiej,

b) zapewnienia na własny koszt środków czystości, środków dezynfekcyjnych, ręczników papierowych, papieru toaletowego, itp. niezbędnych do realizacji zamówienia

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

W ramach art. 43 pkt. 2b ppkt 2 ustawy – dotyczy pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, która powstała na skutek przedłużającego się czasu uchwalenia prowizorium na kolejny rok budżetowy oraz przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych zmian w warunków związanych z zakresem świadczenia usługi.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-541448
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Clar System S.A.
ul. Janickiego 20B
Poznań
60-542
Polen
Telefoon: +48 616601100
E-mail: przetargi@clarsystem.pl
Fax: +48 616220622
NUTS-code: PL415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 581 274.83 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 317 001.50 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI - środki ochrony prawnej, ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019