Diensten - 67656-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Denemarken-Roskilde: Reinigingsdiensten

2019/S 030-067656

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gymnasiefællesskabet
29545758
Skolegade 3
Roskilde
4000
Denemarken
Contactpersoon: Lars Green
Telefoon: +45 42726500
E-mail: lars.green@GFadm.dk
NUTS-code: DK02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gymnasiefaellesskabet.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/246293

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rengøringsservice og vinduespolering

Referentienummer: 2019/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Rengøring og vinduespolering på 11 gymnasier på Sjælland, ca. 115 000 m2 ialt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 1 - Rengøringsservice og vinduespolering på Allerød Gymnasium

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 2 - Rengøringsservice og vinduespolering på Borupgaard Gymnasium

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 3 - Rengøringsservice og vinduespolering på Egedal Gymnasium

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 4 - Rengøringsservice og vinduespolering på Gladsaxe Gymnasium

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 5 - Rengøringsservice og vinduespolering på Greve Gymnasium

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 6 - Rengøringsservice og vinduespolering på Helsingør Gymnasium

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 7 - Rengøringsservice og vinduespolering på Himmelev Gymnasium

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 8 - Rengøringsservice og vinduespolering på Roskilde Gymnasium

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 9 - Rengøringsservice og vinduespolering på Roskilde Katedralskole

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 10 - Rengøringsservice og vinduespolering på Rungsted Gymnasium

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 11 - Rengøringsservice og vinduespolering på Virum Gymnasium

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
90911000
90911100
90911200
90919000
90919100
90919200
90919300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af 11 gymnasier udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: Pris / Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-007196
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Delaftale 1 - Rengøringsservice og vinduespolering på Allerød Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Delaftale 2 - Rengøringsservice og vinduespolering på Borupgaard Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Delaftale 3 - Rengøringsservice og vinduespolering på Egedal Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Benaming:

Delaftale 4 - Rengøringsservice og vinduespolering på Gladsaxe Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Benaming:

Delaftale 5 - Rengøringsservice og vinduespolering på Greve Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Benaming:

Delaftale 6 - Rengøringsservice og vinduespolering på Helsingør Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Benaming:

Delaftale 7 - Rengøringsservice og vinduespolering på Himmelev Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Benaming:

Delaftale 8 - Rengøringsservice og vinduespolering på Roskilde Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Benaming:

Delaftale 9 - Rengøringsservice og vinduespolering på Roskilde Katedralskole

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Benaming:

Delaftale 10 - Rengøringsservice og vinduespolering på Rungsted Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Benaming:

Delaftale 11 - Rengøringsservice og vinduespolering på Virum Gymnasium

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Udbuddet må desværre aflyses da udbudsmaterialet har vist sig ikke at være fyldestgørende og korrekt. Der offentliggøres nyt udbud snarest.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnte for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019