Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 67677-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Medizinische Gase

2023/S 025-067677

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Nationale Identifikationsnummer: 4943871
Postanschrift: Strada: Berceni, nr. 10-12
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041914
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): CRISTINA TUTU
E-Mail: achizitii@bagdasar-arseni.ro
Telefon: +40 21337387
Fax: +40 0213347387
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bagdasar-arseni.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162131
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

FURNIZARE OXIGEN MEDICINAL GAZOS

Referenznummer der Bekanntmachung: 4943871.2022.13
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24111500 Medizinische Gase
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Încheierea unor acorduri cadru pentru o perioada de 48 luni, de furnizare oxigen medicinal gazos conform caiet de sarcini atasat.

Cantitatile minime si maxime ale achizitiei sunt specificate in caietul de sarcini.

Valoare minimă estimată achiziție 48 LUNI, fara TVA - 3,828,000.00 lei

Valoare maximă estimată achiziție 48 LUNI, fara TVA - 11,484,000.00 lei

Conform art. 161 din Legea 98/2016 termenul pentru raspuns la clarificari este in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 11 484 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71356300 Technische Unterstützung
80510000 Spezialausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sos Berceni 12, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041915, Romania

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizarea de OXIGEN MEDICINAL GAZOS, conform caietului de sarcini atasat.

Valoare minimă estimată achiziție 48 LUNI, fara TVA - 3,828,000.00 lei

Valoare maximă estimată achiziție 48 LUNI, fara TVA - 11,484,000.00 lei, conform caiet de sarcini

Cantitatile pentru cel mai mic si cel mai mare contract subsecvent sunt cele specificate in caietul de sarcini.

Valoare cel mai mic contract subsecvent 79,750.00 lei fara TVA.

Valoare cel mai mare contract subsecvent 239,250.00 lei fara TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Criteriile de calificare au fost stabilite in conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, HG 395/2016- Paragraful 2 “Stabilirea criteriilor de calificare şi a criteriilor de selecţie”, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art. 59, 60 se va atasa in SEAP odata cu DUAE.

Modalitatea de îndeplinire:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertanţilor clasaţi pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art.173 din Legea 98/2016).

Încadrarea în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164, 165,167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

- Andi NODIȚ – Manager,

- Dr. Narcisa BUCUR - Director Medical,

- As. Med. Principal (S) Ana MARES – Director Ingrijiri,

- Ec. Marian ROŞOI - Director Financiar Contabil,

- Ing. Cristina ŢUŢU – Șef Serviciu Achiziții Publice Contractare,

- Ec. Simona Gigi Tăvârlău – Persoana desemnata viza CFP,

- Av. Elena Vătrai – Societatea Pricop și Asociații S.P.A.R.L.,

- Merc. Florin Lifticariu – Servicul Achiziții Publice Contractare

- Ing. Claudiu Cristian Alexandru Popescu - Şef Serviciul Tehnic

- Janina Ciuculescu - Serviciul Tehnic

- Marius TOGAN - Șef Serviciu Administrativ

- Ref. Elena Popa – Serviciul Achiziții Publice Contractare

- Lidia ALDEA – Seviciul Administrativ

2. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate (art.173 din Legea 98/2016); În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertanţilor clasaţi pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016). Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Modalitatea de îndeplinire:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016)

Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii.

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanții care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016)

Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Diplome de studii si calificari profesionale• Autorizatie de fabricatie pentru oxigen medicinal comprimat emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, doar daca ofertantul este producator;• Autorizatie de distributie pentru Oxigen medicinal comprimat, in cazul in care furnizorul nu este producator, conform legii 95/2006;• Autorizatii ISCIR cf Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune si Ordinului 1.610/28.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cf preved. Art. 14 lit. a, b, c, precum si in conform cu prevederile art. 2, art. 5, lit. o, anexa 2 prescriptie tehnica ISCIR – Indicativ : PT C 4-2010, „ Recipiente metalice stabile sub presiune”, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 663/2010, publicat in MO , Partea I, Nr. 385 bis/10.VI.2010), privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune pe toata durata acordului cadru. Pentru pozitia 3 - Protoxid de azot medicinal:• Autorizatie de fabricatie emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, conform legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatitii cu modificarile si completarile ulterioare, cu Titlul VII Medicamentul pentru protoxid de azot medicinal doar daca ofertantul este producator;• Autorizatie de distributie pentru protoxid de azot medicinal, in cazul in care furnizorul nu este producator, conform legii 95/2006;• Autorizatii ISCIR cf Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune si Ordinului 1.610/28.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cf preved. Art. 14 lit. a, b, c, precum si in conform cu prevederile art. 2, art. 5, lit. o, anexa 2 prescriptie tehnica ISCIR – Indicativ : PT C 4-2010, „ Recipiente metalice stabile sub presiune”, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 663/2010, publicat in MO , Partea I, Nr. 385 bis/10.VI.2010), privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune pe toata durata acordului cadruPentru pozitiile 4 si 5 - Dioxid de carbon medicinal se vor prezenta:• Avizul de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu Art. 926 al Titlul XX din Legea 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nu se accepta ofertanti in curs de avizare. In cazul unei oferte depuse de catre o asociere, avand in vedere ca acestia raspund solidar in fata autoritatii contractante, fiecare asociat in parte are obligatia de a prezenta Avizul de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii pentru activitatile mentionate anterior;• Autorizatii ISCIR cf Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune si Ordinului 1.610/28.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cf preved. Art. 14 lit. a, b, c, precum si in conform cu prevederile art. 2, art. 5, lit. o, anexa 2 prescriptie tehnica ISCIR – Indicativ : PT C 4-2010, „ Recipiente metalice stabile sub presiune”, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 663/2010, publicat in MO , Partea I, Nr. 385 bis/10.VI.2010), privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune pe toata durata acordului cadru

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertanţilor clasaţi pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016). Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Clauza de denuntare unilaterala:

În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, dacă pentru produsele ce fac obiectul prezentei proceduri este încheiat un contract/acord-cadru ca urmare a unei achiziţii centralizate şi dacă preţurile rezultând din achiziţia centralizată sunt mai mici decât cele rezultând din procedura autorităţii contractante, aceasta din urmă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, urmând a achiziţiona produsele de la operatorul economic desemnat câştigător de unitatea de achiziţie centralizată. Denunţarea va opera în temeiul art. 1276 C.civ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Potrivit art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023