Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 67685-2018

14/02/2018    S31

Verenigd Koninkrijk-Ipswich: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2018/S 031-067685

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suffolk County Council
Postadres: Endeavour House, Russell Road
Plaats: Ipswich
NUTS-code: UKH14 Suffolk
Postcode: IP1 2BX
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Passenger Transport Unit Business Support Team
E-mail: passenger.transport@suffolk.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.suffolksourcing.uk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.suffolksourcing.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamic Purchasing System for Passenger Transport Services

Referentienummer: CD1204/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Suffolk County Council (The Council) is seeking suppliers for the provision of Passenger Transport Services. It intends to establish a Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of its Transport Services with suitably qualified operators of Private Hire, Hackney Carriage, PSV/PCV and other appropriately licenced vehicles. The Council proposes to enter into contracts for periods of up to 5 years, dependent on the requirement, with options to extend. Such extensions will be at the discretion of the Council and subject to satisfactory performance. A combination of Lots/routes may be tendered. Suppliers can apply to join the DPS at any point during its lifetime, however applications will be considered in 2 Rounds. Round 1 for initial registration to the DPS is open between 12.2.2018 to 13.4.2018. Round 2 will open on 12.5.2018 and will remain open. The DPS will be open for a period of 5 years with the option to extend up to a further 2 years. We reserve the right to extend, shorten or terminate, in part or whole, any Lot or the entire DPS at any time giving 6 months’ notice. Interested Suppliers must complete a Selection Questionnaire (SQ) via www.suffolksourcing.uk

Please log into Suffolk Sourcing and search CD1204, and request to participate by completing and submitting the SQ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 175 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vehicles 16 seats and larger

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH14 Suffolk
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The services subject of tenders generally falls within 3 categories;

— Registered local bus services: Tenders will be issued in response to changes in commercial provision where there is a requirement identified for a replacement service. Near to the end of their term, current contracts will also be assessed as to their performance and where this is satisfactory invitations to tender will be issued for similar provision. The approximate annual spend is in the region of GBP 1 700 000;

— Home to school services: Tenders will be issued to provide transport for eligible students to educational centres. Transport is reviewed on an annual basis with new contracts usually commencing at the start of the academic year (September). The review will take into account the location of students attending each centre, current policy and student numbers. Vehicle sizes and routes are therefore subject to change. The approximate annual spend is in the region of GBP 10 000 000;

— Specialised transport services: Passenger transport provides access for young people and adults to specialised provision as it is required. Such provision is subject to short notice change meaning that contracts may end before the date stated and new contracts may be issued. The approximate annual spend is in the region of GBP 9 000 000.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/02/2018
Einde: 11/02/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The DPS will be open for a period of 5 years with the option to extend up to a further 2 years. We reserve the right to extend, shorten or terminate, in part or whole, any Lot or the entire DPS at any time giving 6 months’ notice. Contracts for routes or routes within lots will be tendered as and when required throughout the lifetime of the DPS.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Actual routes will be clarified within the mini-competition documentation once published. The Council anticipates that the first round of mini-competitions will be run towards the end of 5.2018 for Home to School Transport, followed by Special Educational Needs in 6.2018/ 7.2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Small and specialist vehicles below 16 seats

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH14 Suffolk
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The services subject of tenders generally falls within 3 categories

— Registered local bus services: Tenders will be issued in response to changes in commercial provision where there is a requirement identified for a replacement service. Near to the end of their term, current contracts will also be assessed as to their performance and where this is satisfactory invitations to tender will be issued for similar provision. The approximate annual spend is in the region of GBP 1 700 000;

— Home to school services: Tenders will be issued to provide transport for eligible students to educational centres. Transport is reviewed on an annual basis with new contracts usually commencing at the start of the academic year (September). The review will take into account the location of students attending each centre, current policy and student numbers. Vehicle sizes and routes are therefore subject to change. The approximate annual spend is in the region of GBP 10 000 000;

— Specialised transport services: Passenger transport provides access for young people and adults to specialised provision as it is required. Such provision is subject to short notice change meaning that contracts may end before the date stated and new contracts may be issued. The approximate annual spend is in the region of GBP 9 000 000.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/02/2018
Einde: 11/02/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The DPS will be open for a period of 5 years with the option to extend up to a further 2 years. We reserve the right to extend, shorten or terminate, in part or whole, any Lot or the entire DPS at any time giving 6 months’ notice.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Actual routes will be clarified within the mini competition documentation once published. The Council anticipates that the first round of mini-competitions will be run towards the end of May 2018 for Home to School Transport, followed by Special Educational Needs in June/July 2018.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As stated in the procurement documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

As stated in the procurement documentation.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

As stated in the procurement documentation.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

The Council may conduct some mini-competitions by way of E-Auction. In such cases, mini-competition documentation will state that this is the case.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 11/02/2025
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Suffolk County Council
Postadres: Endeavour House, Russell Road
Plaats: Ipswich
Postcode: IP1 2BX
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: www.suffolksourcing.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Suffolk County Council
Postadres: Endeavour House, Russell Road
Plaats: Ipswich
Postcode: IP1 2BX
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: www.suffolksourcing.uk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Suffolk County Council
Postadres: Endeavour House, Russell Road
Plaats: Ipswich
Postcode: IP1 2BX
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: www.suffolksourcing.uk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018