Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 67685-2018

14/02/2018    S31

Verenigd Koninkrijk-Ipswich: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2018/S 031-067685

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suffolk County Council
Postadres: Endeavour House, Russell Road
Plaats: Ipswich
NUTS-code: UKH14 Suffolk
Postcode: IP1 2BX
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Passenger Transport Unit Business Support Team
E-mail: passenger.transport@suffolk.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.suffolksourcing.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamic Purchasing System for Passenger Transport Services

Referentienummer: CD1204/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 175 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vehicles 16 seats and larger

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH14 Suffolk
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/02/2018
Einde: 11/02/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The DPS will be open for a period of 5 years with the option to extend up to a further 2 years. We reserve the right to extend, shorten or terminate, in part or whole, any Lot or the entire DPS at any time giving 6 months’ notice. Contracts for routes or routes within lots will be tendered as and when required throughout the lifetime of the DPS.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Small and specialist vehicles below 16 seats

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH14 Suffolk
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/02/2018
Einde: 11/02/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The DPS will be open for a period of 5 years with the option to extend up to a further 2 years. We reserve the right to extend, shorten or terminate, in part or whole, any Lot or the entire DPS at any time giving 6 months’ notice.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 11/02/2025
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018