Dienstleistungen - 67710-2023

03/02/2023    S25

Hrvatska-za: Usluge prijenosa podataka

2023/S 025-067710

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Nacionalni registracijski broj: 76767369197
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 78
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mislav Sokol, Adrijan Humaan
E-pošta: adrijan.humaan@mps.hr
Telefon: +385 16443183/+385 16106860
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://poljoprivreda.gov.hr/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge satelitskog prijenosa podataka

Referentni broj: 90/2022/vV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72318000 Usluge prijenosa podataka
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluge satelitskog prijenosa podataka

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72318000 Usluge prijenosa podataka
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

II.2.4)Opis nabave:

Nabava usluge satelitskog prijenosa podataka

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: godine radnog iskustva angažiranih stručnjaka na poslovima vezanima uz predmetni natječaj / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 233-668908
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava usluge satelitskog prijenosa podataka

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/01/2023