TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67713-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Adviezen inzake techniek en bouw

2018/S 031-067713

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Enpam Real Estate S.r.l.
Via Torino 38
Roma
00184
Italië
Contactpersoon: Ing. Marcello Maroder
Telefoon: +39 0642150551-569
E-mail: ere.ufficiogare@pec.it
Fax: +39 0642150567
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.enpamre.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.enpamre.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Società sottoposta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico Fondazione Enpam
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestione del Patrimonio Immobiliare del Socio Unico Fondazione Enpam

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizi di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, per la riqualificazione immobile in Milano — Viale Brenta 27/29

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, finalizzati alla riqualificazione del complesso immobiliare sito in Milano – Viale Brenta 27-29, di proprietà della Fondazione ENPAM.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 517 435.37 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Milano — Viale Brenta 27/29.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, finalizzati alla riqualificazione del complesso immobiliare sito in Milano – Viale Brenta 27-29, di proprietà della Fondazione ENPAM.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 517 435.37 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 15:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 15:30
Plaats:

Via Torino n. 38 - 00184 Roma.

Si precisa che il giorno di avvio delle operazioni di gara in seduta pubblica sarà reso noto mediante avviso pubblicato il giorno 20/03/2018 sul sito internet della Stazione Appaltante - www.enpamre.it.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Alle sedute di gara aperte al pubblico potrà partecipare un incaricato di ciascun Concorrente munito di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto del Concorrente medesimo partecipante alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati, ecc.), oltre che munito di un proprio documento di riconoscimento.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Con riferimento ai seguenti punti si precisa che:

— punto) II.2.5: il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara,

— punto) II.2.7: il termine indicato di 150 giorni è riferito all'esecuzione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. A tale termine occorre aggiungere il tempo massimo per l’esecuzione dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione dei lavori che sarà definito nel cronoprogramma dei lavori (vedi Disciplinare di gara),

— punto) IV.2.7: la data indicata è quella in cui la Stazione Appaltante pubblicherà sul proprio sito (www.enpamre.it) la data della prima seduta pubblica (vedi Disciplinare di gara).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma
00196
Italië
Telefoon: +39 06328721
Fax: +39 0632872315
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018